09.07.2020

Архив по дням: 9 июля, 2020

Вайгу бакъарив вирттал

Щаллагу дунияллийх ппив хьусса азар сававну, цик­ссагу инсантурайх кьини дурккунни, давурттацIа хьуну, захIматсса тагьарданувун...