Вайгу бакъарив вирттал

Вайгу бакъарив вирттал

ХIасан Кьадиев

Щаллагу дунияллийх ппив хьусса азар сававну, цик­ссагу инсантурайх кьини дурккунни, давурттацIа хьуну, захIматсса тагьарданувун багьну ливчIунни. Цимилгу исват хьунни жучIава инсантал мукунсса чIумал, хъиннува цачIун хьуну,

кувннал чIарав кув бацIайшиву. Жула агьалинал вай кьинирдугу чумартну лархъунни, цал ххишалагу ккаккан бунни Дагъусттаннай яхI-намус бусса инсантал бушиву. Вайгу бакъарив вирттал!


Имара Саидова
Амма, цуксса хIайпнугу, ва азарданул баларду ли­ккан бунни цикссагу ужагъирттайн, ливтIунни цивппа хIакинталва. Буйнакскалий ялапар хъана­хъисса, Ккуллал шяравасса Мирзоев Нариманнул мукьва мюрщисса оьрчI ятинтал хьунни ва лухIи бала сававну.

— Шанма гьантлул дянив, къашавай хьуну, шанийн багьансса муттавагу къавхьуну, иминсса хасиятрал заллу, ххишала бакъа яхI-намус бусса, ттулва душ кунма­сса, арснал щар Зарема дунияллия лавгунни. Ятинну ливчIунни ванил мукьвагу оьрчI, чIанма чIивимунин 1 шин ва 2 барз, хъунаманан 13 шин дуссия. Ванияр кIира шинал хьхьичI дунияллия лавгуна ттулва кулпатгу. Заремал, цилва оьрчIалссагу бувну, ттуха аякьа дансса чIунгу ля­къайва. ЗахIматну бур укун­сса бивкIу лялиян бан, — тIий, буслай ур Нариманнул ппу Жабраил. — Жул кулпатрайх кьини дурксса чIумал, хъинну бусрав хьунни жулва чIарав бавцIусса цинявппагу инсантал. ДакIнихтунусса барчаллагь тIий буру Буйнакскаллал 4-мур школалул директор Бурлият Набиевнахь, оьрчIал классрал каялувчитурахь – Зарина Арсланаьлиевнахь, Айзанат Кьурбановнахь ва школалул коллективрахь. Вайннал сипталийн бувну, жун кумагран арцу дартIун дия. Мукунма бусраврай кIицI лаган ччай ура жулва чIаххуврал, жул дард куклу даву мурадрай, чIарав бавцIуну, ка-кумагру буллай бивкIшиву. Жул чIарав бавцIусса цинявппагу инсантурал бувсса хъинбалартту-хъиншивуртту Хъунасса Заннал, лахъа-хъунгу дурну, зана ританнав. Каши-кьудрат дулуннав, оьрмурдай барачат бишиннав.

Читайте также: