30.07.2020

Архив по дням: 30 июля, 2020

Жижара

ХIусанил арс ХIусаниев МахIаммад Июльданул 20-нний оьрмулул 70 шинаву, хар-хавар бакъа аьпалухьхьун лавгунни Ххюлу­ссуннал...

Бургъил витамин

Махъсса ппурттуву чIявуну баяй Д витаминдалиясса ихтилатру, циягу хъар шайсса хъуна­сса инсаннал ттурчIардил кьянкьашиву,...