Пенсиярттал система даххана дуван ягу къадуван

Пенсиярттал система даххана дуван ягу къадуван

Июльданул 19-нний АьФ-лул ПаччахIлугърал Думалий ххал дигьлан бивкIунни билаятрал пенсиярттал системалий хIадур дуллалисса дахханашивуртту.

Депутатътурал, цалчин дурккуну, хъин чулий ккавккунни закондалул проектрал аьмсса мурад. Му документрал мурад ххал бигьинтIиссар, чансса чIун ларгукун. ПаччахIлугърал Думалул бакIрайн лавсунни му документрайн экспертътурал проектравун ласласисса чан-ххи бавуртту кьамул дуван. Закондалул проект ххал дигьлантIиссар гьашину сентябрьданул 24-нин.

Гьашину июньдалий баян бувну бивкI­ссар пенсиярттал закондалий хьунтIисса дахханашивурттал проектрая.  ЦIу бутIуй хIадур дурсса проектрай ккаккан бувну бивкIссар арамтал пенсиялийн буккан аьркиншиву оьрмулул 65 шинаву 2028 шинал (10 шинавату), хъами – 63 шинаву 2034 шинал (16 шин ларгукун).

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул

Читайте также: