Къалпсса пропускру ххирану дацIантIиссар

Къалпсса пропускру ххирану дацIантIиссар

Сайки ца зурул хьхьичI МахIачкъалалив къадагъа дирхьуссар хъуни машинарттан дяхттасса чIумал шагьрулул кучардайх занан. Аьщуйн щун бувну учин, кIюрххил ссят 8-нния ахттакьун чIумал 8 ссят хьуннин 10-ннияр ххишаласса тонна дусса машинар­ттал заллухъруннахь ихтияр дакъассар шагьрулул кучардайх занан. Хъинну иш багьну, шагьрулувун буххан багьлагьисса щупиртураща тIурча, шайссар шагьрулул Промышленностьрал, транспортрал ва ххуллурдал хозяйствалул управлениялия (зий буссар Ирчи Къазахълул цIанийсса кучалий, къатта 2 е, 4-мур зиву, зузи кьинирдай ссят 9-нния 17.00 хьуннин) «пропуск» ласун.

Амма вай гьантрай ГИБДД-лул дурсса рейдирттал чIалачIи бувну бур шагьрулул кучардайх заназисса хъуни машинарттал заллухъру къалпсса пропускирттащал занай бушиву. Цалчин бацIан бувни, мукунсса щупиртурая 500 къуруш аькIлул ласайссар, кIилчин бацIан бувни – кIилий ххишаласса. Агарда щупиртал гихунмайгу шагьрулул кучардайн буккарча, низам дуруччай къуллугърал зузалтрахь ихтияр дуссар ми полициялул отделданийн буцинсса.

Рейдирттал лагрулий хъуни машинарттал щупиртурал хIакъираву кьуваксса протокол чивчуну бур. Миннайн баян бувну бур зизлазисса, кучарду чапал буллалисса хъус ххилаххийни, машиналул кузов ялтту брезентрал ягу цамур материалданул лакьин аьркиншиву.

Читайте также: