Бавщунни баргъгу, левщунни цIурттигу

Бавщунни баргъгу, левщунни цIурттигу

Июнь зурул 25-нний Вихьуллал библиотекалий хьунни, «Бавщунни баргъгу, левщунни цIурттигу» тIисса цIанилу, КIуруххъал ХIасаннул творчествалун хас бувсса аьпалул мажлис. Библиотекалуву хIасул бувну бия ХIасаннул итабавкьусса луттирдал, ваная чивчу­сса кказит-журналлал, ванал суратирттал мурцIу.


Лакрал миллатраву КIуруххъал ХIасан къакIулсса, ванал шеърирду къабувккусса инсан хъинну чанну акъа уххай акъара. Буниялагу, ХIасан ия Аллагьнал пагьму буллусса шаэр. Ванал поэзия, явара, бакъая лакрал шаэртураха лавхьхьусса.
ДукIу, апрель зурул 28-нний, ХIасан, жувагу кьабивтун, ахиратравун лавгунни. Амма ванал жунма кьабивтсса шеърирду цимигу шинай жува ккалантIиссару.

Вихьуллал шяраваллил библиотекалул хъунмур СайкIуева Жамилал хъинну ххуйну хIадур бувну бия ХIасаннул творчествалун хас бувсса мажлис. Шикку гьур­тту хъанай бия Вихьуллал школалул дуклаки оьрчIру, культуралул зузалт, администрациялул зузалт, шяраваллил депутатътал.
Мажлис бачин бувну бия цуппа СайкIуева Жамила. Ванил кутIану бувсуна ХIасаннул оьрмулия ва творчествалия. Яла компьютерданувух кка­ккан дурна чIирисса киносурат, ХIасан КIуруховлул оьрмулувасса лахIзардацIун дархIусса. Ва киносуратращалва най бия ванал мукъурттийсса балайгу. Школалул дуклаки душварал бувккуна хъинну ххуйну шаэрнал шеърирду, увкуна ХIасаннул мукъур­ттийсса балайгу.

Ттухьхьунгу буллуна Жамилал махъ. Нагу бувсъссия ХIасаннул оьрмулия, ганал къуртал був­сса институтирттая, зий ивкIсса кIанттурдая ва ганал творчествалия. ХIасан, шаэр акъагу, кIицI бувссия лакрал миллатрал оьрмулун хас бувсса масъалартту кказитрай гьаз бувайсса публицист-журналист ивкIшиву. КIицI був­ссия хъунттатта хьуну махъ га цувагу Лаккуйн яхъанан иза­нна тIий ивкIшиву.

Хъинну асар биян буллалисса махъ лавхъуна Вихьуллал культуралул къатлул худрук Камилат Оьмариевал.
— ХIасан хIатта щала инсаниятран, лакрал миллатран аьм­сса шеърирду ляхъан буллай ивкIхьурчагу, мунал сайки циняв шеърирду бур буттал шяраваллил аьрщарахасса, инсантураха­сса, дустурахасса. ХIасан ия Вихьуллал ялувсса ссавний пар-пар тIисса цIукуну, — куна ванил.

ХIасаннул творчествалул цукунсса кIану бугьлагьиссарив лак­рал литературалуву, оьрчIал ду­ккавриву бувсуна Вихьуллал школалул учительницал Амираьлиева ХIурубичал.
БатIаврил ахирданий бувуна гур дусса ссувхIат. Ттул пикрилий, ва батIаву-вечер хьуххай ура ХIасан ахиратравун лавгун махъ ванан хас дурсса цалчинмур вечерну.
Барчаллагь вин, Жамилай, барчаллагь, Вихьуллал школалул дуклаки оьрчIрув. Шаэр абадссар!

Читайте также: