ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

ЦIусса хаварду ца-кIива ххуттайну

Ххишала хъанай дур хъаннихьсса ихтиярду

Аьрабусттаннал юстициялул министерствалул баян бунни, цачIава хъами-нотариусру зий байбивхьушиву. Уттинин хъаннихь мукунсса ихтияр къадиркIун дур.

МухIаммад бин Салман паччахIну ивтния мукьах тайннал билаятирай хъуни­сса дахханашивуртту хьуну дур: хъаннихьхьун ихтиярду дуллунни машинартту бачин буллан, армиялий ва полициялий къуллугъ буллан, спортрал мероприярттай тамаша буллан стадионнайн буклан. Утти хъаннин бучIину бур нотариусирттай зунгу.

Москавуллал
тарихрая – уквасса лекцияртту

Москавуллал районнал тарихраясса уквасса лекцияртту ккалантIий бур Москавуллал кIичIирттаву, июль зурул 19-нния тIайла хьуну, сентябрь зурул 12-ннийн бияннин. Ва Аьра­сатнал хъуншагьрулул музейрал проектри тIар. Лекциярттугу ккалантIий бур аьлимтал- историктал, Москавуллаясса луттирдал автортал.

ТIабиаьтраха аякьа дакъасса къуллугъчитуран – танмихI

Китайнаву тIабиаьтраха дагьайкунсса аякьа къадурсса къуллугъчитуран танмихIру бунни. АцIва провинциялиясса 4305 къуллугъчи судрахьхьун уллуну, цаппара дуснакьрайнгума бавкьуну бур. Китайнаву тIабиаьтран зарал къашаву мурадрайсса программа бартдигьлай бур вай махъсса ххюра шинал лажиндарай, цIакь дурну дур законну. ПаччахIлугърал предприятиярттая ва кIанттул властирдал органная кьянкьасса тIалавшинна дур экологиялул кьанунну дуру­ччаврил хIакъираву.

Трамплул щупир судрайн аьрзирай увккун ур

Американал Президент Трамплул водитель Ноэль Синтроннул судрайн аьрза буллуну бур, даврил чIун къуртал хьуну мукьахгу цува даврий лахъи лагаврихлу хIакь къабуллунни тIий. Трамплул водительну зий Синтроннул хьуну дур 25 шин, мунал зузи кьинилул кьарал дур 50-55 ссят нюжмардий, амма США-нал закондалийн бувну, инсан ккаккан дурсса чIумуяр лахъи лаглай ухьурча даврий (нюжмардий 40 ссят ккаккан дурну дур зузисса кьарал), мунан му чIумул хIакь ххишалану булунсса тIалавшинна дур. Синтрон аьрзирай ур, 2010 шиная шинмайгу хIакь ххи къабунни тIий.

Читайте также: