ЦIу дагьаврия бурувччуну бикIаншиврул

[dropcap]М[/dropcap]артрал 29-нний хьусса республикалул МЧС-рал вакилтурал пресс-конференциялий бувсунни Дагъусттаннай 105 маша байсса центрданий, хъунисса ттучаннай цIу дагьавриясса мюхчаншиврул тагьар ххал дуллай бушиву.


ХIасан Аьдилов
ДР-лул МЧС-рал управлениялул хъунаманал хъиривчу Мартин Мамаевлул бусаврийн бувну, цIанасса ппурттуву ххал бивгьуну бур 15 машлул центр.

«Ми хъанахъиссар Дагъусттаннайсса цинявннул 10%. Мукунсса объектру Дагъусттаннай дуссар 105, миннувату чIяруми дур МахIачкъалалив. ОьрчIру бялахъайсса клубру бур так 6 машлул центрдал къатраву, ми цинявппа дузал бувну бур лахъми зивурдай. Ххал дигьинтIиссар цинярда мукунсса объектру.

Кемероволий хьусса иширттал агьали гьалак буккан бувну бур, МЧС-райн чIявусса суаллу букIлай бур. Миннува яла агьаммур бур – циванни МЧС-рал уттинин ххал дигьавуртту къадурну диркIсса? Уттинингу, мудангу цинярда объектру, къатри ххал дуллай бивкIссар. Циняв машлул центрдаву диялдакъашивуртту дур, жучIа бур миннул заллухъруннахьхьун булунсса суаллу цIу дагьавриясса мюхчаншиву дуруччаврил хIакъираву», — увкунни Мамаевлул.

«Цуксса хIайпнугу, хIа­кьинусса кьини Дагъусттаннай цIу дагьавриясса мюхчаншиву дуруччаврил чулуха жулва халкьуннал аькьлу-кIулши лагьсса даражалий дур. Цанчирча, инсантурал пикрилий, ми циняв масъалартту так МЧС-райн багьайсса хъанай бур. Му пикри къатIайлассар. Инсантал хха­ссал баврил, цIу дагьаврия буруччаврил масъаларту так ца МЧС-райн багьайсса бакъарча, ми гьарца структуралийнгу, сакиншиндалийнгу, гьарца инсаннайнгу багьайсса масъаларттур.

Мунийн бувну гьарца инсаннан аьркинссар, чув-дунугу цIу дагьаврия нигьачIаву дусса иш-тагьар ашкара шайхту, гацIана баян буван МЧС-райн, ягу цамур надзорданул идаралийн. Циняв хIала-гьуртту хьурча, цIу дагьавриясса нигьачIаву хIасул къахьунтIиссар», — увкунни Ш. Аьлиевлул.