«Интнил хьхьунил» авадансса асарду

[dropcap]Г[/dropcap]урсса дия гьашинумур Интнил хьхьунил байрангу.  Ссаву дия ва базилухсса байрандалул ляличIишиву чирча, му так хъярч-махсарардал, тIуркIурдал, балайрдал ва къавтIавурттал авадансса программалийну дакъаяча, сайки мукьра ссятрайсса концерт дайдирхьуну къуртал хьунцIа балайчитурахун руцлай бия  цIанихсса музыкантътал: Арслан Шахмарданов, Карин Кьадинаев (гармун), ХIусайна ХIусайнаев (зюннав), Башир Багьауттинов (къумуз)


Зулайхат Тахакьаева
Цала проектирдавух гьур­тту хьун театрданул оьвчай лакрал бур увкусса балайчитурайн. Ва базилух тамашачитуран ххуй­сса бахшишну хьунни караматсса чIурдал заллухъру Сакинат МахIмудова, Тазарият Сулайманова, ХIанипа Дибиров Ла­ккуя бучIаву.

Концерт чIюлу дуруна Да­гъусттаннал халкьуннал артистка ХIабибат Буттаевал, ЦIу­ссалакрал райондалиясса къавтIаврил ансамбльданул, Загьидат Муслимовал, Гьажар Рамазановал.
Махъ-зуманив театрданул сахIналий ччя-ччяни ккаклай бур Аьли Абакаров, Жанна Кьурбанова, жагьилсса балайчи Диана Кьадинаева, чIивинияцIава театрданул тамашачитуран кIулсса Карина Аьлиева (Луиза Шахдиловал душ).

Концертрай гьурттуну бия театрданул сайки цинявппа артистал ва балетрал труппа. Къуртал дуруна концерт балет­рал къавтIалтрал аслийсса ла­кку къавтIаврийну.
Усттарну концерт дачин дурну бия Саният Рамазанова ва Луиза Шахдилова.
Режиссер – Дагъусттаннал халкьуннал артист Аслан МахIаммадов.