Запись

Театр — миллатрал ххазинар

Лакрал театрданун 80 шин хьуссар. Амма, жула бюхттулсса даражалул аьлимчу Эса Аьбдуллаевлул тIийкун, жущава жулва театрданул тарих лажин кIялану бачин бан бюхъайссия 1914-ку шинал Гъумук Гьарун Сяидовлул му чIумалва чивчусса, дагъусттаннал литературалуву драмалул гьану бивзсса «Къалайчитал» тIисса пьеса бивхьуния шихунмай.

Запись

ДахIалай чинну бувтсса оьрму

Цурда чIирисса диркIун духьурчагу, Къичурлухиял шяравату къачансса бувккун бур чийву цIа машгьурсса инсантал – ччарча совет замана бучIаннинсса чIумал, ччарча бувкIун махъсса шиннардий, ччарчагу Къичурлухиял щар Лаккуяту арандалийн дизан дурну мукьахсса чIумул мутталий.

Запись

ОьрчIан ххирасса шаэрнал юбилей

Ларгсса нюжмардий Каспийскалий шагьрулул Хъунмур биб­лиотекалий хьунни Дагъусттаннал халкьуннал шаэр Сугъури Увайсовлул оьрмулул 80 шинан хас дурсса шадлугъ. Му дачин дурну бия шагьрулул 2-мур школданул лакку мазрал

Запись

Къиримнал оьрчIан ЦIушинал бахшишру

Декабрь зурул 21-нний Дагъусттаннал Виваллил иширттал министерствалул тIайла дурккунни Къиримнавусса полициялул зузалтрал оьрчIан ЦIусса шинал байрандалийнсса бахшишру.

Запись

Грипп ва шяра халкьуннал дарурттайну бигьану хъин шайссар

КIи гъан хъанан дикIайх­тура, гьарза хъанай дачай вай цIуцIавуртту. Гриппрал къашавай хьуманан ва аьвкъу-гъили хьунан хьхьичIва-хьхьичIсса дарув уттуишавур, цайминная арх увну, вив итан аьркинссар, чIярусса хIачIиягу хIачIлай, гъилину ва паракьатну, халкьуннал дарурттугу ишла буллай.

Запись

Жижара

МУРАДЛУЛ АРС МАХIАММАДКЬАДИ АМИРОВ КIюрххицIуннайсса пахъдагьру ххядуккан дуллалисса, язугъсса хавар бувххунни ГьунчIукьатIрал шяравусса МахIаммадкьадихъал Мурадлул ва Загьидатлул къат­равун.