Хъунил хъатIи КIямашав

WA_1Апрельданул 18-чинсса кьини КIямашрал шяравалу ляличIисса ххари-шадсса чIурдал дурцIуна. ДукIу «хъув укканна буттал шяраву ялунчIил Аллагьнал кабавкьуну», увкусса ЦIаххаев Башир МахIаммадсяидлул арснал махъругу, лавсъсса кьуругу вана гьашину ххаллилну бацIангу бувну, кьуругу ялунчIин укканманайн тапшур бувну.

Загьрани Аьбдуллаева
ЦIаххаевхъал кулпат, гъан-маччами гьарца аьрки-дучIилущал бувкIуна нюжмар кьинива хIадур­шинна дуван, хъамаллурал хьхьичI аваданну, барачатну цIу-ччатI бишин буттал шяравун. Баширдул нину-ппу аьпабивухъул кIа шяраву бугу-бувну хъуни хьусса инсанталъя, яла, махъ, шагьрурдайн бивзун, оьрчIру хъуни баву, къатта-къушлил шаву МахIачкъалалив хьунугу. Мукунма ванал кулпатрал ПатIиматлулгу нину-ппу, буттал, ниттил нинухъру КIямашавъя оьр­му бутлай бивкIсса чIумулгу, давуртталгу къутаннайн, шагьрурдайн бизан баннин. Бунагьирттал аьпа баннав цал укун буттахъал шяравалу хъамакъаритансса, ас-ламусрал, яхIлил кюртти дакIурдиву бувсса арсру-душру хъуни бувсса.
Башир, шяраву яхъанай къаивкI­нугу, шяраваллил гьарцагу даймунивух хIала уххайсса, аьркиннал чIарав ацIайсса инсан ур. Ва ххуллухгу мунал тасттикь бунни хъамаллурал хьхьичI бикIу, шяраваллил агьулданул хьхьичI бикIу мукун бушивугу.
Ккунукрал ххункIру, дукьра­хIангу хIарчIун, хъузала, уричул рахIугу лавххун, къуттакьяпагу бивхьуну, ххуржинттугу хъарайх дирчуну, увккуна хъарасрал хъирив. Махъмигу дуаьрттугу дуллай, амингу тIий, цадакьарттугу бачIлай бавчуна хъув. Яла махъ хьуна спортрал бяст-ччаллу, миннуя махъ зана хьуна авадансса ссупралухун мажлисрайн.
Ссупралийгу дакъасса дакъая, ккунукрал ххунчIая тIайла хьуну, дукьрахIан, дикIухун ххункIру, пулав, щинни-пинни, бартри, тортру. Лагма лавгуна бавкьуну, нахIуну, тяхъану мажлис бачин буван хъамалгу, жяматгу. Балай-къавтIавуртту, рищу-руцу дия кьакъадагьавай чIал чIумалнингу, яла, хьхьуниву дуруна фейерверкру, инт цилла нирхиравун дагьшиврул тасттикьшинна. Шяраваллил жагьилтуран яла ххирамур, ялугьлай бикIаймур байран хъанай дур, вайми байранная цIу лавгун махъ, Хъузалал байран. БикIанссар, хъуру къадугьларчагу, ва байрандалул щарнил жяматрал, жагьи-жугьултрал ччаву цIакь дуллай, куннан кув ккаклай, ца шяравасса бушиву кIул хъанай. ЧIявуну хьунабакьлай бакъахьувкун, ма­хъабизултран цивппа ца шяравасса бушивугума хъамабитлай бур. Му байрандалувугу цилва ца тIилисин буссар, чIяру бакIлахъиярду хъурунная къаратIларчагу. РатIлай бивкIссания кIилийну хъинбала хьунссия.
Башир хъузалал хъирив, ялун­чIил, Аллагьналгу кабавкьуну, дуниялгу паракьатну, цIуллуну ухьурча, хъув укканна куну кьуру лавсуна хIакьсса шяравучу, цува чув ухьурчагу зунтталчунал яхI-къирият ядурсса, дугу-дуллалисса Илиясов Айгун Оьмарил арснал. Барачатну лавсъсса кьуру хьуннав. Занная цIуллушиву, буллугъшиву чан къаданнав.
Башир, ПатIимат, зул хъув бу­ккавугу барачатсса хьуннав, шингу гьарца чулуха даркьусса, цIуллу-сагъсса хьуннав.