Шагьрурдайнсса ва районнайнсса транспортрахсса багьрал хIакъираву

Главная страница » Шагьрурдайнсса ва районнайнсса транспортрахсса багьрал хIакъираву

marsh_1ДР-лул Промышленностьрал, транспортрал ва энергетикалул министерствалул бувсмунийн бувну, жулла республикалий пассажиртал буцайсса транспортрал ххуллухсса тарифру (багьри) ккаккан бувминнуяр тамансса лахъ бувну бур машинарттал шофертурал ягу ми зузисса организациярдал. Масалдаран, МахIачкъалалия Къизилюртлив ца инсан уцинну ласлай бур 70 къуруш, махъунай уцайни – 90 къуруш ца пассажирная. ДР-лул Экономикалул министерствалул ккаккан бувсса багьа Къизилюртливгу, тичча махъунмайгу бур 81 къуруш – кIивагу чулинмай ца пассажирная хIисавну.

Уттигъанну ДР-лул Промышленностьрал, транспортрал ва энергетикалул министерствалий хьунни ми иширттан хасъсса совещание. Тикку бувсунни автомобиллал транспортрай пассажиртал буцаврихлусса багьри республикалий гьарца кIанай лахъ бувну бушиву.
Транспортрал заллухъруннан кIулну бикIан аьркин­ссар, тариф яни багьа бищайни хIисавравун ласайсса бушиву пассажир буцинну буккайсса харжлугъ щаллуну, муниясса мюнпатгу (дучIиягу).
Мукунна чара бакъа хIисав­равун ласайссар агьалинал оьрмулул шартIругу. Мунил хIакъираву цимилагу баян бувну бивкIссар профсоюзирттал бакIчинайнгу.
Транспортрал хIаллихшинну бартдигьлагьаврил тарифру лахъ, лагь байссар паччахIлугърал, му буну тIий хъунмурчIин социальнайсса сфера (бутIа), мунияту му бутIа къабюхъайссар бикIан чIярусса дучIия ласайсса бутIану. Му зат лаласун аьркин­ссар му бутIуву зузисса ишбажаранчитуран.
Ми иширттаву низам дишиншиврул му бутIуву тамансса да­хханашивуртту дан багьну бур. ДР-лул Промышленностьрал ва транспортрал министерствалун аьркинну бур анаварсса му­тталий кьутIирду дуван (чичин) транспортрай ккаккан бувсса багьрах халкь буцлан рязисса зузалтращал.
Асият Багатырева
ХIадур баву ХI. Аьдиловлул