Сергей Меликов Каспийскаллал пюрундалул заводрай

Главная страница » Сергей Меликов Каспийскаллал пюрундалул заводрай

Вай гьантрай Аьрасатнал Президентнал Ухссавнил Ккавкказнавусса полномочный представитель Сергей Меликов даврил аьрххилий увкIунни Дагъусттаннайн, ивунни цимивагу кIанайн. Миннувух Аьрасатнал Президентнал вакил ивунни Къумторкъалаллал райондалий Тюбе поселокрайсса Каспийскаллал пюрундалул заводрайнгу.

Ва аьрххилий ванащал бия Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал председатель Аьбдуссамад ХIамидов, Аьрасатнал Президентнал СКФО-райсса полномочный представительнал аппаратрал ДР-лийсса хъунама федеральный инспектор Василий Колесников, ДР-лул Хъунаманал ва ХIукуматрал администрациялул каялувчинал хъиривчу Артур Исрапилов ва цаймигу.
Каспийскаллал листовой пюрундалул заводрал исполнительный директор Абакар Мудуновлул хъамаллурахь бувсунни цалва предприятиялия, му буллай бивкIсса куц. КIицI лавгунни завод хъанай бушиву хъинну хъуннасса инвестиционный проект, цивунгу бухлахисса хьхьу-кьини 600 тонна листовой пюрундалул итабакьайсса промышленностьрал предприятие, цилгу пюрундалул индустриялул уттизаманнул технологияртту ишла буллалисса. Бувсунни, мукунма, заводрал цимивагу журалул пюрун бу­ккан буллантIишиву. ДакIнийн бувтунни 2010 шинал ДР-лул ХIукуматрал ХIукмулийн бувну, ванин Дагъусттан Республикалул приоритетныйсса инвестициялул проектрал статус буллушиву, 2012-ку шинал байбивхьушиву ва завод буллай ва цIанасса ппур­ттуву завод щаллу хьушиву.
Абакар Мудуновлул цалва ихтилатраву мукунма кIицI лавгунни цIанасса ппурттуву заводрай щаллу буван аьркинсса цаппарасса масъалартту бушиву, миннувух предприятие газрал щаллу баврицIун бавхIумургу. Сергей Меликовлул махъ буллунни цащава шаймур буван ва тавакъю бунни ччясса мутталий ми масъаларттал хIакъиравусса хасъсса справка хIадур дурну, Пятигорскалийн цалва вакилханалийн гьан дуван.
Ва хьунабавкьаврия махъ Абакар Мудуновлул ва ттул дянивгу хьунни хъун бакъасса ихтилат ва аьрххилуцIун бавхIуну:
— Хъинну ххарисса, хар-хавар бакъасса ва тIааьнсса аьрххи хьунни ва. Сергей Меликов Да­гъусттаннайнсса цалва цалчинсса аьрххирдавасса цанниву най уна ивунни Каспийскаллал листовой пюрундалул заводрайн. Ванал хъинну пишакарсса, заводрал даву кIулсса, гьануцIакулсса суаллу буллалаврилгу на хъинну махIаттал унна. Багьаннаран увххун, увккун къалавгун, увккунни щалва заводрайх, букъаллусса суал къабивтунни, инженерная инфраструктуралия айивхьуну, зузалтрал харжирдайн ияннин. ЧIалай бия ва даву дакIнийхтуну дуллалисса душиву. Гьарца бусласимуних личIлулну вичIидирхьуну, махъ буллунни хьхьичI бавцIусса масъалартту щаллу бавриву цащава шайсса кумаг буван. Хаснува газралмур масъала щаллу бавриву.
Газ жун хъинну ххирану бацIлай бур. Заводрал даву хъунмурчIин газрайсса духьувкун, хъинну чIявусса газ ччучлайгу бур, мунил багьа хъинну лахъссагу бур. Дахьва зий байбихьлахьисса предприятиялуннив му кIану ххишала бакъа щуркIал хъанай бур. Заводран аьркинну дур льготардайсса шартIру. Чара бакъа аьркинсса циняв документру, чагъарду батIарду, щаллу барду. Умуд бур ва ишираву кумаг хьунссар тIисса. Ва анжагъ ца жун аьркинсса давугу дакъахьувкун. Шикку щаллусса инженерная инфраструктура дур, хъинну хъунмасса площадка бур, мунийгу ца жу бакъа бакъагу бакъар, хIатта ххуллу буклай хьхьичI жу най бунугу, жул хъирив нанисса цаймигу предприятиярду бур, масалдаран керамикалулмур завод. Мунияту ва даврия мюнпат цинявннанмагу бикIантIиссар. Цал ттигу тикрал хьун, ххарину буру цалва цалчинсса аьрххирдаву Сергей Меликов жулва заводрайн учIаврия, — буслай ур Абакар Сайпуллагьович.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля