Жижара

pbg_2ИСЛАННУЛ ДУШ АМИРОВА БАНИЯТ
Вай гьантрай, оьрмулул 77 шинаву, личIину хъунмасса хIаллай къашавайгу къавхьуну, дунияллия лавгунни захIмат ххирасса зун­ттал хъамитайпа, ЦIущарниясса Исланнул душ Баният.
Амирова Баният бувну бур ЦIущуллал шяраву 1937 шинал. 1963 шиналнин Лаккуй цала шяраву ялапар хъанай бивкIун бур. 1963 шинал МахIачкъалалив бивзун, «Горовощеторграй» зий бивкIун бур, яла

«Дагсоюзпечатьрай» зий тамансса шинну хьуну дур. Баниятлул ва МухIадлул дянив 5 арс ур. Ххюягу хъуни бувну, чивун буккан бувну бур. Баният бия захIмат ххирасса зузала, инсаннал чIарав бацIайсса, хIалу дувайсса. Цила бивхьусса захIматрахлу ва лайкь хьуну бур мадарасса хIурматрал грамотарттан. Ва лайкь хьуну бур «Ветеран труда» медальданун.
Баниятлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил ласнахь, арсурваврахь, уссихь, ссурваврахь, цинявппагу гъан-мачча­миннахь.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав. Ванин бакъасса оьрму оьрчIан, оьрчIал оьрчIан булуннав.
ЦIущуллал жямат

———————————————

pbg_4САЛМАННУЛ ДУШ КЕРИМОВА ПАТIИМАТ
Уттигъанну, оьрмулул 78 шинаву, аьпалухьхьун лавгунни хIакьсса зунттал душ, ГьунчIукьатIрал шяравасса Салманнул душ Керимова ПатIимат.
Бувну бур ПатIимат Гьун­чIукьатIрал шяраву 1936 шинал.
ПатIиматлул оьрчIшиву ларгун дур цаймигу дяъвилул шиннардил оьрчIал оьрчIшиву кунна, дакъашивугу кIулну, зий, захIмат буллай.
ЗахIматрал ххуллу байбивхьуну бур 1959 шинал Каспийскалий зий «Дагдизель» заводраву. 10 шингу дурну микку, 1969-73 шиннардий зий бивкIун бур «Точной механики» заводрай мува Каспийскалий. 1975-1998 шиннардий зий буссия ДПТИ-раву — гардеробщицагу. Чув, ци даврий зий бунугу, ПатIиматлул ккаккан бувна цуппа дакI хъинсса, цила лагма-ялттунащал хIал бавкьусса, дакIнийхтуну захIмат бишайсса инсан бушиву. Цила ласнащал Керимов АьвдурахIманнущал 4 душ ва 1 арсгу хъуни бувну, цала-цала къатрай щябивтунни.
ПатIимат ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру душваврахь, арснахь, оьрчIал оьрчIахь, гъан-маччанахь, махъсса цинявннахьвагу. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
ГьунчIукьатIрал жямат

——————————————————

pbg_1ДакIнийн утлай
ЯхI-къириятрал виувцIусса, мяйжаннугусса зунтталчу ия Минкаиллул арс МахIаммадов ХIажи. Июль зурул 21-сса кьини ХIажи аьпалухьхьун лавгсса кьини хъанай дур.
ОьрчIал цIимилул нинугу ччяни ялату ларгун, ХIажи оьрчIнийва захIмат буллай аьдат хьусса ия. Мунияту оьрмулуву архIал зузиначIа, лагма-ялттуначIа ванал хIурмат мудангу лавайсса бия. Сайки 40 шин хьуну дия ванал ца заводрай мастерну зий. Лайкь хьуну ия медаллан ва хIурматрал грамотарттан. Ина жун тачIавгу хъамакъаитантIиссара, ХIажий!
Виха мудангу дуаьлийсса
ина ххирами

——————————————————

pbg_3Оьмаров Чупалавл
аьпалун
Хъинну дакIнийн щунни, лакрал миллатрал чIарав мудангу ацIлай ивкIсса, ххаллилсса лаккучу, Дагъусттаннал Халкьуннал Мажлисрал депутат, Оьмаров Чупалав апатI нясив хьуну ахиратравун лавгсса хавар баяйхту.
Цайнма бувкнал чIарав узданну ацIайсса лаккучу ия Чупалав. Лакгу, Лакку кIанугу ххирасса лаккучу ия. Чупалавл цинявппагу гъан-маччанахь, имандалий лавгун лякъиннав тIий, жижара буллай ура.
Вай ххаругу бувккунни ттул дакIнива.

ДачIайва лагмара,
Ина хъиншиву.
АцIайвав узданну,
Гьарнал чIаравгу.

Жу пахру байссия,
ВицIун, Чупалав,
ДакIниймур ласайсса
Уну тIий гьарнал.

Агь, вин апатI шайни,
Жу чув биявав?
Ажалданухь мажал
ЧIа учивияв!..

Вил дуллан давурттив
ЧIярур чивияв,
Кумаграх ялугьий
Буссар чивияв.

Учивияв буссар,
Ялугьлай гъанми,
Кюрттарайн учIаннин
Гьава бай лачин.

Левщунни жул чирахъ,
ЦIуку багьунни,
Аьзиз лакрал миллат
НартнацIа хьунни.

Къувлул шану хьуннав
Вин гьаттал аьрщи,
Гьаттай нур лахъаннав,
Алжан булуннав.

Шанашу абадлий
НахIу шанаву,
Вия аьпа тIийнма
Жугу зананну.

Нагу, ЧIяйннал шяравасса Сулайман

———————————————-

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру жунма хъинну ххирасса, вихшаласса, дакI тIайласса дус,
ХIасаннул душ Загълиева Рая,
хар-хавар бакъасса апатI ялун бивну, жуятува личIи шаврийн бувну ванил арсурваврахь, душнихь, ласнахь, гъан-маччанахь, агьлу-авладрахь, щалвагу жяматрахь. Цил гьав нурданул дуцIиннав, пирдавс-алжан нясив баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
«Дараччи» клуб

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля