жижара

gas_1КЬУРБАНАЬЛИЛ ДУШ
СУЛТАНОВА КУБРА
Шинал мутталий захIматсса цIуцIаврищал талайгу бивкIун, июнь зурул 28-нний, оьрмулул 77-чинсса шинаву, аьпалувун лавгунни ххаллилсса лаккудуш, республикалий чIявучин кIулсса библиотекалул даврил минахур, Султанова Кубра Кьурбанаьлил душ.


Кубра бувну бур 1937 шинал октябрьданул 4-нний Ккуллал райондалий Ваччиял шяраву. 1954 шинал ЦIуссалакрал райондалий­сса ЦIуссаккуллал школагу къуртал бувну, 2-3 шинай шавкьирай зий бивкIун бур шяраваллил библиотекалул хъунмурну. Даврийсса ккаккиярттахлу 1957 шинал тIайла бувккун бивкIун бур Москавлив­сса ПаччахIлугърал культуралул институтраву ккалан. 1961 шинал лавайсса даражалий институтгу къуртал бувну, 1965 шиналнин зий бивкIун бур Дагъусттан Республикалул А.С. Пушкиннул цIанийсса библиотекалул библиотекарьну, яла — ДАССР-данул Культуралул министерствалул инспекторну.
1968 шиная 2008 шинайннин 40 шинал мутталий Кубра зий буссия Республикалул оьрчIал библиотекалул директорну. Шикку Кубра Кьурбанаьлиевнал дурсса даврин хIукуматрал лавайсса кьимат бивщуссар. Мунин дуллуссар «Дагъусттан Республикалул культуралул лайкь хьусса зузала» ва «Аьрасатнал Федерациялул Культуралул лайкь хьусса зузала» тIисса хIурматрал цIарду, чIярусса цаймигу хIукуматрал ва жяматийсса бахшишру. Миннувух – ДАССР-данул Верховный советрал, Министртурал советрал, Культуралул министерствалул ва Культуралул зузалтрал обкомсоюзрал хIурматрал грамотартту. Цила даврил гьунар ххисса усттар, хIал бавкьусса, дакI хъинсса инсан, чантI увкусса хъамитайпа, эбратрансса нину ва вихшаласса кулпат Кубра Кьурбанаьлиевнал чаннасса сурат жул дакIурдива тачIав къагьантIиссар.
Гьав нурданул дуцIиннав цил, алжаннул ххари баннав. Мунил бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру арснахь Аьвдул-Кьадирдухь, душнихь Эльмирахь, миннал кулпатирттахь, арснал щарнихь Жамилахь, куявнахь Садикьлухь, уссу-ссурваврахь, мачча-гъаннахь.
Ккуллал, ЦIуссаккуллал
ва Ваччиял жямат

——————————————

gas_2ШТАНЧАЕВ САЙРАН
МАХIАММАДЛУЛ АРС
Июньдалул 5-нний, оьрмулул 76 шинава, ца-кIива зуруй къашавайгу ивкIун, аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIатусса Штанчаев МахIаммадлул ва ПатIиматлул арс Сайран.
Сайран увну ур 1938 шинал март зуруй ГьунчIукьатIув. 1952 шинал ниттищал ЦIуссалаккуйн ивзун ур. Шикку Сайран зий ивкIун ур радио-электромонтерну.
1973 шинал, кулпатгу бувну, Каспийск шагьрулийн ивзун, шикку «Дагдизель» заводрай зий ивкIун ур пенсиялийн укканнин трактористну. Давривусса хIарачатрайну Сайран лайкь хьуну ур ХIурматрал грамотарттан ва арцуйнусса бахшишран.
Ванал цалва кулпат ПатIимат­лущал 1 арс, 2 душ ччаннай бацIан бувну бур.
Сайраннул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арснахь, душваврахь, уссурваврахь, ссихь, уссил щарнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

———————————————

gas_3МУХIАДЛУЛ АРС МАХIАММАДОВ НАРИМАН
Июнь зурул 23-нний, оьр­мулул 89 шинаву, дунияллия лавгунни щалва цалва оьрму марцIну хIукуматраха къуллугъ буллай, ЦIуссалакрал райондалий личIи-личIисса къуллугъир­ттай зий ивкIсса, ГьунчIукьатIрал МухIадлул арс Нариман.
Нариман увну ур 1925 шинал ГьунчIукьатIув къуллугъчинал кулпатраву. Къабигьасса оьрму бивкIун бур Нариманнул ва ванал уссил, ссил, школалий халкьуннал душманнал оьрчIру хIисаврай зунххи буруглагиний. Вайннал буттал МухIадлулли 1932 шинал ВицIхъиял махIлалий «Чанна цIуку» тIисса культурный центр бувсса.
Нариманнул школа бувккуну махъ бувккуссар Буйнакский финансовый техникум. Зий ивкIссар ЦIуссалакрал райондалул финотделданий, банкрал управляющийну, мура райондалул расчетно-кассовый бухгалтерну, яла банкрал управляющийну. Ши­ччава пенсиялийнгу увккун ур.
Нариман ия цалла даву ларайну кIулсса, давриву марцIшиву ххирасса зузала. Ва хъанай ия дяъвилул ва захIматрал ветеран. Лайкь хьуну ия медаллан ва ХIурматрал грамотарттан. Ванан дуллуну дия хъазамраву лачIайсса «Отличный финансист СССР» тIисса значок.
Нариманнул ва Лизал дянив 2 арс, 1 душ бия. Миннаягу лагма-ялттунал хIурмат бусса, захIмат ххирасса инсантал бувккунни.
Нариманнул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арсурваврахь, душнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал
ва ЦIущарнил жямат

——————————————-

Хъуннасса пашманшивугу кIидачIлай, жижара буллай буру кулпатрахь, гъан-маччанахь, уссурссуннахь, щалвагу жяматрахь, жулва ххаллилсса лакку душ, ДР-лул ва АьФ-лул магьирлугърал лайкь хьусса зузала,
Кьурбанаьлил душ
Султанова Кубра
аьпалухьхьун лагаврийн бувну.
Цил бунагьирттал аьпа баннав, пирдавс -алжан нясив баннав, гьав нурданул дуцIиннав. Амин.
«Дараччи» клуб

——————————————-

Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь, душнихь, уссурссуннахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу, республикалий чIявучин кIулсса лакку душ, ДР-лул ва АьФ-лул культуралул лайкь хьусса зузала,
Кьурбанаьлил душ Султанова Кубра
жуятува личIи шаврийн бувну. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав.
«Илчи» кказитрал редакция