ХIажлийн уттива хIадур хъанай бур

Главная страница » ХIажлийн уттива хIадур хъанай бур

e_7Дагъусттанная хIажлийн гьан ччисса инсанталгу уттива хIадур хъанай бур, яла лекъачлан, аьркинсса документру дузал буллай. ХIажлийнсса хIадуршиннарая буслай ур Дагъусттан Республикалул динийсса организациярттащал дахIаву дуллалисса комитетрал хъунама Сулайман МахIаммадов.

— Гьашинумур хIажлил давриву цукунчIавсса дахханашивуртту ди­кIан­тIиссарив?
— Ларгсса шинал кунна, да­хханашивуртту дикIантIиссар квота чан даврицIун дархIусса. Маккаливсса аль-ХIарам мизит щаллуну бакьин бувну къуртал бан бувар, муниха зийнма бур ттигу, мунияту саоьдуллал властирдал ларгсса шинал кунна кьува процентрал гьарцагу билаятран чан дурнура риртунни квота. Аьрасатнаву, масалдаран, 16400 инсаннансса квота хъанахъиссар.
Ларгсса шиннардий кунма, квотардайн бувну хIажлийн гьан бувантIиссар кIунурду бувкми. Мизитирттал имамтал кIани-кIанттурдай му даврил ялув бацIантIиссар: хIажлийн гьан уван аьркинссар цалчин нанима.
Гьашину цамургу цIушинна дуссар: Дагъусттанная хIажлийн гьан буллантIиссар электрон учирданийн бувну. Гьашину яржа къабивми, ялунчIил гьан бан хьуншиврул. ХIажлил центрданул электрон сияхIрайн лавсъсса инсан хъанай ур хIакьинунин 350.
— Сулайман Султанович, 2014 шинал хасну Да­гъусттаннан цими инсаннансса квота ккаккан дурну дур?
— Март зурул 24-нний Москавлив хьуссия хIажлил хIакъиравусса Аьрасатнал хIукуматрал совещание. Муний каялувшиву дуллай ия Федерациялул Советрал председательнал хъиривчу, хIажлил иширтталсса буллалисса комиссиялул уполномоченный Илияс Умаханов. Дагъусттаннал вакилталну буссияв республикалул хIукуматрал председательнал хъиривчу А. Хархаровгу, нагу. Аьрасатнавусса регионнайх дарчIусса квота, Дагъусттанная ряхазара инсаннансса квота ккаккан дурссар.
— ХIажлил даву та дайдирхьуну, та къуртал хъанахъиссар?
— Визардансса документру КСА-нал посольствалий кьамул буллантIиссар август зурул 5-нния сентябрь зурул 14-ннийн бияннин. Посольствалийн документру биян буллалиссар туроператортурал вакилтурал. Самолетирттай хIажлийн наними тихун биян буллантIиссар августрал 27-нния сентябрьданул 30-ннийн бияннин, автобусирттай, машинарттай наними – октябрьданул 1-ннин.
— Гьашину цуми турфирмардур хIажлилсса буллантIисса?
— На маслихIат буллай ура Дагъусттаннал бусурманнал рувхIаний идаралул цIа рирщуми фирмардайн буллан документру. БикIай турфирмардайн документру буллуну хъяврин хьуссагу, яла цичIав бан къашай хъирив буклай. Мунияту Комитет маслихIат буллай буру РувхIаний управлениялущал уртакьну зузисса фирмардайн буккан.
Ларгсса шиннардийгу вара даву ххуйну дурсса турфирмардайн вихшала дурссар гьашинумур хIажлил давугу. Ми шанна дур: «Марва тур», «Караван трэвл» ва «Равза тур».
Аьдатрайн бувну, ми фирмардал бувчIин буллантIиссар хIажлийн наниминнан аьркинмур цимурца: дазурдайсса ва таможнялийсса низам, хIаж баврил агьамми аьдатру, чил кIанттай тайннал законнал хIурмат буну къуццу тIун аьркиншиву. Ца укунсса иширахгу къулагъас дурну ччива жун: я республикалул хIукумат, я жул комитет квотарду дачIаврил масъаларттавух хIала къабуххайссару.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля