Ттул нину захIмат бувсса хъамитайпая

Главная страница » Ттул нину захIмат бувсса хъамитайпая

Цалва-цалва нину-ппу къаххирасса оьрчI-душру бикIайшиву къакIулли. Ттун чан-кьансса бусан ччай бур ттула ни­ттия.

Ттул нину ХIажирамазанова ХIурия чIявусса ккавксса, хъинну мухIлу-хIин дусса, кушу баврил чулуха минахурсса хъамитайпа бикIайва. ХIурия бувну бур СумбатIуллал шяраву 1929-ку шинал, Валттуй Кьубихъал ХIажирамазаннул ва Рукьижатлул кулпатраву. Ванил бивкIун бур 3 ссу ва 3 уссу. Шамагу уссу аьрая зана къавхьуну ур. ХIурия чIивину бунува ванил нинугу ахиратравун ларгун дур. Буттагу дяъви къуртал шайхту ивкIуну ур. ХIурия, чIивисса бухьурчагу, захIматрал фронтрайн бувцуну бивкIун бур. Ванин му чIумал дурагу 14 шин диркIун дур. Нину буслан дикIайва Ленинккантлив къанавртту дуклай буссияв тIий. Яла гикку ккашил хъанай, 1-мур ЦIувкIратусса Асват тIисса цуппа кунмасса душнищал шаппайн ливхъссияв тIива. Шярайх буклай, бахьтта най бивну бур шаппайн. Муния махъ колхозраву зий бунува бакIрайн агьну ур оьрмулул дус, цува кунасса ятин Оьмаров Мирза. Вайннал дянив на, душ АтIу, Шамххала ва Оьмар тIисса арсру хьуну бур. Амма кIилчинма арс лякьлуву хьусса чIумал, ттул бутта цамур хъамитайпалухух лавгун, ттул нину кьадиртун дур. Цинмалу шамагу оьрчI-душ ччаннай бацIан буллан багьну бур. Цинма ккавкмур оьрчIан къаккаккан, жухь «Дуккияра» тIун дикIайва. Цурдагу Бабаюртлив, Бажиганнайн ятту лувгъи хъанахъисса чIумал лагайва. Шяраву хъарас канил дургьуну, адамина кунна, хъуру гъайтIун дикIайва, дояркашиву дувайва. Колхозрал циняв давурттавух гьуртту шайва, цулун, ххулув батIлан, силос дуллан зун лагайва. Нувщуйн аьрщи диян дуллан, гай ссуттихунмай бихлан лагайва. ХIасил ниттища дуван къашайсса даву царагу дакъаний кунна чIалан дикIайва жун.
На бувккуссар Политехнический техникум.1996-ку шинайннин райондалул ОНО-рай бухгалтерну зий бикIайссияв, ганияр махъ финотделданий хъунмур бухгалтерну зий бура. Шамххала тIима уссил Ростоврай къуртал бувссар муххал ххуллул институт. МахIачкъалалив Вагонный депорай зий икIайссия. Оьмар зий ур шоферну. Яхъанай уссар Манасрая арх бакъасса Ачи-су тIисса шяраву. Ттул 2 арс ва 2 душ бур.
АтIу Оьмарова,
ш. СумбатIул

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля