Рамазан АьбдуллатIипов хьунаавкьунни Сергей Меликовлущал

ko_18Июньдалул 19-нний Да­гъус­ттаннайн увкIунни Аьрасатнал Федерациялул Ухссавнил Ккавкказнал федерал округрайсса вакил Сергей Меликов.

Дагъусттаннал БакIчи Рамазан АьбдуллатIипов гара кьини хьунаавкьунни Сергей Меликовлущал. Тикку ххалбивгьунни Республика Аьрасатнал Президентнал СКФО-райсса вакилханалущал хIала-гьурттуну зузаврил хIакъиравусса масъалартту. Вай гьантрай Сергей Меликов ивунни округравун бу­ххайсса цаппара регионнайн.
С. Меликовлухь аьла-ссалам буллай, Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни хIадурну ушиву ххалбигьлагьисса масъалартту хIала-гьурттуну щаллу буллан: «На ххарину ура Ухссавнил Ккавкказнал региондалий Президентнал вакилну регионгу кIулсса, мунил мурадругу буручлансса, Аьрасатнал патриотнугу хъанахъисса инсан ивтун ушиврия. Жул мурад бур Ухссавнил Ккавкказнаву вил даву хьхьичIуннай шаву», — увкунни Рамазан АьбдуллатIиповлул.
Сергей Меликовлул барчаллагь увкунни цацIунма кабакьаврицIун ва бувсунни Дагъусттаннай тагьар цалийн дуциншиврул ва хьхьичIуннайшивуртту хъананшиврул аьркинну бушиву политикийсса чаранну ишла буллан ва бувсунни цукунсса ххуллу-хха язи бугьантIиссарив.
Президентнал вакилнал бувсунни мукунма личIи-личIисса журардал кумагру булланшиву. Цалчин ярглий кумаг бан багьлай бур социал-экономикалул бутIуву, микку буну тIий махънин къабивтун ччяни щаллу бансса масъалартту.
С. Меликов авкьунни респуб­ликалул приоритетсса проектру ва программартту жяматраву цашиву щаллу дансса душаврил пикрилуцIун ва бувсунни, аьркин хьурча, ми щаллу дан кумаггу бантIишиву.
Президентнал вакилнал ккаккан бунни кIилчинмур агьамсса масъала хъанай бушиву экстремистшиврийн къарши буккаву. «Дагъусттан – ляличIисса субъектри, шиккусса инсантуран бувчIлачIиссар так цану­сса Аьрасатнал паччахIлугъраву бушиву ххуйсса ялун бучIанмур. Амма мунищала архIал жунма кIулли, шикку тагьар гьалак дан хIарачат буллалисса ишру хъанантIишиву. Бур агьамсса масъала, диндалул арардацIун бавхIусса. Бюхъайссар бяйкьу ххуллийн бувкссагу инсантал бикIан, миннащалгу нахIусса маз лякъин аьркинссар. Ярагъ кIунттихьхьун лавсминнащал цамур ххуллу лякъин аьркинссар, ихтилатгу цамур куццуйссар бикIан аьркинсса.
Шамилчин – аьрщарал хIа­къиравусса бяст-ччаллал масъала. Амма, ттун кIулссаксса, му масъала мукссава захIматсса бакъар. Да­гъусттанлувтал хIадурну бур личIи-личIисса цалийн къабукIлакIисса масъалартту закондалул ххуллий щаллу буллан. Жува циняв хъанай буру паччахIлугърал властьрал ца­сса ттарцI, мунияту жу хIадурссару зул даврин жущава шайсса кумаг буллан», — увкунни С. Меликовлул.
ХIадур бувссар ХIасан Аьдиловлул