Оьрмулул шаттирду

Главная страница » Оьрмулул шаттирду

x_2На тачIав талихIрайн, му бушиву-бакъашиврийн вих къавхьуссара ва вихну акъассара, амма тIайлабацIулийн на вихссияв ва ттигу вихну уссара.
Жула лакрал кьатIув нанинахь «ххуллухъин!» учай. Мукунма кьатIув нанинахь яруссанналгу «Нух битIаги!» (ххуллухъин») учай.
Ва хъинну мяъна дусса махъ бур. Мяйжаннугу, ххуллийн ув­ккун, хIалтIилух нанисса инсан тIайлабацIугу хьуну, цала мурад­райн ияй, тIайлабацIу къахъанай, авара хьунугу личIай. Инсаннан ххуллий тIайлабацIу шаву ва къашавугу талихI бушиврул ва бакъашиврул иш бакъарча, хар-хавар бакъа иш тIайла бацIаврил ягу къабацIаврил бур.

Ттуллив иш Дагъусттаннай револю

циялул ххуллий хъит-шит тIутIавурттаву ва контр­революционертурая лихъ­лай, лаикIлакIавуртту дия. Ахир­данийгу, ххирасса буттал кIанттугу кьабивтун, цаппара хIаллайсса гъурбатрайн уккаву ва Туркнавусса ттула дуккаврил ишираву ттул ххуллу хъинсса ва тIайлабацIу бусса бия… «Малагара-машара, цанни-циванни?» — тIисса, ттула аьзизсса ниттихьгу ва махъсса мачча-гъаннахьгу: «Утти ттул хIазгу, рахIатшивугу мискин-гъаривнал ххуллий кьурбан хьуннавгу» куну, хьхьунил лякьлуву, нава кьюлтI хьусса Ххутияту ивзун, ттуна навалу, хьхьичI-махъ къалавгсса ва къаккавксса Арчиял ххуллийн увккун, бакIлавай авчура. Лак лагайсса-бучIайсса Дулттияллил ххуллу ттун нигьачIийсса бия. Душмантуран хьунакъаакьин, ттун яла вихшаласса ххуллу Арчиял ххуллу бия. КIюрххил чаннахь Арчигу киях кьабивтун, бакIлавай Арчиял лахъазаннурдайн авчура. УрчIаха ва кияха, чачун шаттирахун чях-чях тIий экьинанисса зунттал щаращив тIайла бацIайва, нагу мякьну акъа унува, шаттирахун, кIай ххуй дизлай, ххув-ххув тIий хIачIайссия. Ва ттул дакI кIайннул ххуй дайва. Лавхъун лахъазаннуйн, лагмава угу уруглай, тамаша буллан ивкIра. Лахъазаннал ялтту шархь-ттурлу даркьуну, ялун мюршсса марххалттанул ккузри буллай бия. Чачун ца чIу-чIитI бакъа ва сукку тIисса цичIав ххал къашайва. КIийх урчIах ца бюхттулсса зунчал бувгьусса Маргъалнал зунтту бия ва шичча ттул лажиндаравух ца тIааьнсса, дюхлулсса хIахI бишлай бия. Гилу, лув, гьартасса Дулттияллил ардай бигьалавгун чачун ппив хьуну яттил ттурзанну дия ва аьжаивсса ва зунттул тIабиаьтрал ттул дакIнийн ца дахханасса ххаришиву дуртуна. Ивзун, лахъазаннуйнгу лавхъун, чIугу бюхттул бувну, ттуятува нава ляхъан буллай, балай тIун ивкIра:

Цуксса цIансса дунугу
Хьхьунил хъирив кIюрх дучIай,
Цуксса къума хьунугу
Инсан ялун гьарта шай.

Истибдад* ялун дирну,
Вайлул къавхьуссания,
Та ккаккайссия кьай ттун
Вай бюхттулсса барзунттив!

Азад ва илкиншиврух
Ваксса ччучлай унува.
Игьалагайссияв на
Вай зунттурдайн къалавхъун.

Ттуруллава гьаз хьуну,
Баргъ бивтсса вай бакIурдай
Ттул хьусса дакьикьартту*
На ссаха лащан дави!

Арчиял лахъазаннуй,
Лавхъун ва зунчал бакIуйн,
Ца тамаша бував на
Барзунттал аьзаматрай*

Мукьрагу чулухуннай
Нехру экьинанисса
Уруглай къауччара
Бюхттулсса барзунттая:

Вай бявкъусса зунчаву
Дюхлул къавхьуссания,
Ттул кIири лавг туннурду
Гьич дюхлул къахьунссия.

Жюр-жюр тIий экьинани
Зунттал щаращал щинну.
Ччучлачисса ттул дакIнин
Маул-хIаятну* хьунни .

Вай инсан къаияйсса
Зунчал бувгьу бакIурдай
Тархъанну заназисса
Авурдин дур дялахъру!

Жандартал цан къаккаккай,
Инсан хьунакъаакьай,
Зулму цирив къакIулли,
Бигьалавгун бур аврду.

«Ва бакIугу жуллари,
Тай кьаннугу жуллар», — тIий,
ТIилинну бишлашисса,
Авурдин дур тирхханну!

Канай кIукIлусса къюллу,
ХIачIлай дяркъусса щинну,
Бюкьлай ливцIусса гьава
ХIаз бур шикку авурдин!

Вай барзунттал бакIурдайн
Буллай бураннал гьужум
НякIсса щамарал ххяллу
Ххяппурттах дуцлан цана.

Азгъунсса бурандалул
Ци гьужум булларчагу,
Вай тик дарцI зунттал бакIру
ЛахIан дан бюхъайссарив!

9.07 – 1918 шин (Дулттий)

Арчиял лахъазанттаяту я батIлай батIин къашавай, бюхттул барзунттай тамашагу бувну, авчунна Дулттиял кьаннайн. Яттикъушал ккаччал цанничIан цаннил тIайлагу уклай, ЧукIуннал яттикъушал кка­ччал хIунку авайгу ливчIун, чакмарду ликлай, зунттал неххардийхгу лахълай, зунттая зунттайн лахълай ва дарардая дарардайн учIлай, бюхъаймур бувну, Закаталлайн увкра. Закаталлаятугу на Гуржиял чуллу къидир бувну, — Ттуплислив. Ттуплислиятугу поездрай – Батуннайн, тиччагу туркнал «Шам» тIисса пароходрай щяивкIун – Трабизуннайн, тиччагу – Самсуннайн. Ти­ччагу – Зангулдагърайн ивну, Бу­гъазравух увккун, сагъну-саламатну Истанбуллайн ивра. Ва ххуллу ттун, мяйжаннугу, тIайлабацIу бусса хьуна. Амма утти циванна?

II
На ЧIарахъату нанийни, ххуллий, Къажлахъал АьлихIажинал арс, Шяпи архIал ивзуна. Ттуп­лислив ванал на хъамалу цачIана увцунав. Шяпи кулпатгу чIарав бакъа, цувалу ия. На хьхьичIвагу кIийла-шамийла лавгун, ттун Ттуп­лисуллащал кIулшиву дуссия. Та чIун дяъвирдал, питнардал къиз хьусса чIун дия. Ганжагу лавсун, туркнал аьраллу Бакуйннал ялун най бия.
Юсуп Эззат-паша бакIчийсса туркнал аьраллугу Анжиллал ялун най бия. Ттун тивах, Ттуплислив ацIан бюхъайсса тагьар дакъая. Ттул канихь цичIав пишагу бакъая. Махъунай занаивкIун гьансса тагьаргу ттухь дакъая. Ухссавнил Ккавкказ Деникиннул аьралуннал бувгьуну, ххуллу бавщуну бия.
Кутаислив зузисса ца лаккучунал ттун Кутаислив къуллугъ лякъин махъ буллуссия. Муналгу бувсъсса махъ щялмахъ бувна. Цамур бюхъайсса ттул цичIав бакъая. Ца-кIива гьантта Ттуплисливгу бувну, Батуннайн авчура. Батуннайн нани ххуллий Сантирисрай* чIярусса гъараллу ларчIун хъунисса кьурукьру буккавуртту хьуну, ххуллурду зия хьуну, поездру къазанай, бавцIуну лявкъуна.
Сантурисрал вокзалданий, ххуллурду зия хьуну, чIявусса халкь бавтIун бия. Ва кIанттугу дука-хIачIанссаннул хъинну кьянатсса кIантту бия. Шиччаллил халкьуннал дукра мучари бикIайва. Утти мугу ляхълай бакъая. Пассажир ккашил хъанай, укунсса чIумал ччатI булун паччахIлугърал буржри тIий, дуканмур дулара чин станциялул начальникначIан гьанну тIий бия. На вокзалданул ца скамейкалий, ци бан хъиннивав тIий пикрирдай, къуж дурну уссияв. ЦIан дусса хьхьурайсса чIун дия. Чан-кьанну шанавун лавгун ухьунссияв. Хьхьунил лякьлуву ца-кIия инсаннал ттул чулийн щуну, «изу-ачу!» — увкуна. Ва ттун ххан бивкIуна: дукансса тIалав дуллай, станциялул хъунаманачIан нанисса пассажир бухьунссар, тIий. Ххявххун ивзун, гайннал хъирив ххуллийх авчура. Жу станциягу кьабивтун бавчуру. Станциялий кIюрххил кIялахру хъанан диркIукун ва ххуллийх нанаву ттун ца аьжаив бивзун, архIалсса ххуллулссаннахь: «Жува чун наниссару?» — куну цIуххав. Шикку гайннаяту ттун кIул хьуна, жува НатIанибрайн* най бушиву ва НатIанибраяту поездрай Батуннайн гьантIишиву. Вай арантал – вайннавух нагу кьюкьа хьуну, хьхьунил лякьлуву НатIанибрайн бавчуру. На хьхьичIавагу Дагъус­ттаннай Узун-хIажинал, Нажму­ттиннул аьралунная лихълай занай, хьхьунил лякьлуву ахьтта занай аьдат хьуну ияв. Гай ттула гьалмахтураяр махъун къаагьну, гайннащал авчура. Жу ца ацIния ххюя жура-журасса миллатирттаятусса арантал бияв: жувух гуржи, аьчIар ва цайми миллатирттал халкь бия. Цагу, миннаву на ца лаккучу ияв. Уххаву муксса кIул хъанай дакъая, амма чансса ччаннайн мяр кьутIлай, хIик-шик тIий занан тIааьн акъа ияв. КIюрххил ацIния цара-кIира ссятраву жу НатIанибрайн бивунав. НатIаниб дука-хIачIанссаннул ххуйну бия. Шикку ресторанну ва рестораннаву жура-журалул хIанттил ттучанну бия.
Та чIумал Туркнал ва Гуржиял дакьаву хьуну Батум Турк­нахьхьун лавгун бия ва Батунная НатIанибрайн бияннин туркнал поезд занай бия. НатIанибрай чансса нагьаргу дурну, лавхъун поездрайн, Батуннайн увкIра.
Гъумучатусса Айгунхъал АйгуннучIа ливкра. Ва ттул ни­ттил гъансса, маччасса адамина ия. Муниннин ттул Батуннащалгу кIулшиву дуссия. Ттул, усттаршиву, лахьхьин чагуртну Батуннайн лавг­сса чIивисса уссу къашавай хьуну, леххаву дуркIун, лавгун на Батуннай ца барзуксса хIал бувссия. На Гуржисттанная Батуннайн увкIсса чIумал, Батуннай Туркнал Юсуп Эззат-паша тIутIисса ца аьралуннал хъунмагу, цагу туркнал Эгьсан-паша (ягу Ражаб-паша) тIутIисса хъун генералгу бия. КIанал цIа ххуйну дакIнийн дагьлай дакъари. Ттул Батуннайгу ацIан, ялапар хьун, зун уххансса цичIав тагьар дакъая, га ца дуккин Истанбуллив гьавунияр маслихIатсса цичIав дакIнийн къабагьуна. Истанбуллив дуккин гьан ува чин, Юсуп Эззат-пашаначIан лавгра. Ванал цала кьамулгу къаувну, цала аьтIутIаннайхчIин: «Ттун му ца анархист акъашиву ци кIулли!» — куну, бакI къадургьуну, лихъан увсса куна, тIайла увккунав.
КIилчинмур кьини ти­ккусса Аьралуннал хъунама коман­дующийначIан лавгун, нава дуклакисса адамина ушиву ва ду­ккин Истанбуллив гьан ччай ушиву бусав. Ванал ттухь чув, ци дуклай ивкIссаривгу цIувххуну, ттул документирттахгу урувгун: «Истанбуллив цIухлай чагъар гьан банна. Ти­чча гьан ара тIий бучIарча, ххуллун чагъар буллуну, итаакьинна», — увкуна. Истанбуллая жаваб къадукIлай тамансса гьантри хьуна. Жаваб цан къадучIайссар тIий, ци банссарив къакIулну банмургу бакъа даврихва чаш уклан ивкIра. Ххишалдаран, хьхьиривун увчIсса кIанттай баргъ сукку хьуну, кIиришиву лархъун, къакру тIий, къашавай хьура. Та чIумал Батуннай лахъансса къашайшивуртту дуну, карантинну буллан бикIайва. Тифрагу (цIал) дакъарвав тIий нигьагу увсунав.
Ца аьжаивсса зат: на Дагъус­ттаннал контрреволюционертурая ливхъун найни, Дулттияллил ардай ца ххяллуйх дагьну нанисса жюружани дия. Ттун кIа хъинну ххуй дирзуна. Яла Батуннай къашавай уссаксса хIаллай, кIа буттал кIанттул жюружани даиман ттул итталух занай дикIайва.
Ци-бунугу, ттул къашайшиву цIаллил къаляркъуна. Цаппара гьантрава на хъин хьунав. Та чIумал Батуннал ва Истанбуллал дянив гурсса маша-хаша бия. Батунная Истанбуллив ва Истанбуллая Батуннайн машачитал букIлай лаглан бикIайва ва машачитурахьхьун бигьану ххуллул чагъаргу булайва. Ттул ххуллул чагъар (паспорт) ттунмавагу хавар бакъанма машачитурал чагъардавух хIала хьуну бувкIун лявкъуна ва ванийну ттул иш тIайла бавцIуна ва ттун Истанбуллив гьан ва тийн дуккин уххан ххуллу тIивтIуна.
Батуннай на «Шам» тIисса туркнал пароходрайгу щяивкIун, ЛухIи хьхьиригу къидир бувну, Трабизуннайн, тиччагу Самсуннайн, тиччагу Зонгулдагърайн увккун, лухIи хьхьирил бугъазравухгу увккун, ахттакьун чIумал на Истанбуллив ивунав ва тикку жул пароход Дулма-бахчасарай тIайланий бавцIуна. Нагу тикку хьхьирил вокзалданий ливкра.
Лаккучунал тIийкун, ва ххуллугу ттун тIайлабацIу бусса хьуна. Амма утти банмур цири ва чун гьантIиссара? Арцул чулухату ттул хъуннасса къумашиву дакъая. На Лаккуя нанийни чан-кьансса дунугу арцу ларсъссия. Закаталлайгу ттул буттауссил арснал (Закул) тту­хьхьун ххуллухъиндаран цаппара ашрапиртту буллуна. Истанбуллал пристаньдалий цIуххаву дурну, уттуишин ца «Рашадия» тIисса гостиницалувун лавгра. Шивугу, ца чулухату уххаврил – инжит хьуну, кIилчинмур чулухатугу зиркь-зиркь тIий, чIаравсса кIичIиравух занази­сса трамвайлул чIуниха ттуща хъис шанан къавхьуна.

 

На Батунная нанийни Гъумучатусса жула эмиссартурал ттухьхьун Истанбуллив оьрму бутлатисса МахIаммад Нажатий тIисса адаминал адрес дуллуссия. КIюрххил ивзун, на кIа адаминал хъирив лавгра. МухIаммад Нажатий МахIмуд-пашанал цIанийсса кIичIираву «Къирим-отель» тIисса гостиницалуву ия. МахIаммад Нажатий тамансса – 45 шинавусса, загълунсса чурххал адамина ия. Ванал мина-гьану Гъумучатусса дия. Жагьилсса чIумал шиккун Истанбуллив увкIун, шиккура мина дирхьуну ивкIун ия. Амма Гъумучату щия ивкIссарив ттун дакIний къаливчIунни. Гузунхъая ягу Рашкъухъая ивкIсса хавар бия. Та чIумал ванал кулпат-затгу бакъая. На тиккусса Истанбулливсса чIумал ванал ца яру щарсса дурцуну, кулпат бувуна. Ва усса «Къирим-отель» 3 зивулийсса тIаннул къатри дия. Вайннул заллу цу ивкIссаривгу ттун къакIулли. Вай къатри МахIаммад Нажатийнал ижаралий дургьуну дия. Вайннул лувсса ца чIивисса къатлуву цува икIайва. Махъми къатригу цайминнахьхьун ижаралий буллуну бия. Нажатий цува кьянатну ялапар хъанахъисса, мискинсса инсан ия. МахIаммад Нажатийнал на, ца лаккучунал лаккучу кьамул айсса куна, ххуйну кьамул увнав. Жула лакрал ва цинявппа дагъусттаннал халкьуннал цачIусса аьдат дур цаннийна увкIсса хъамаличу, мачча-гъаншиврух къабурувгун, ненттабакI тIивтIуну кьамулгу увну, цаннийва уссаксса дукан дукрагу, гьантта икIан кIанттугу буллуну, я айсса. Нагу мукун кьамул увнав.
Ттуплислив уна Гъумучатусса АьлихIажинал арснал Шяпинал, Батуннайгу Гъумучатусса арцул усттар Айгунхъал Айгуннул на ненттабакI тIивтIуну кьамул увнав. Утти Истанбулливгу Гъумучатуса мугьажир МахIаммад Нажатийнал на ххуйну, ненттабакI тIивтIуну, кьамул увунав.
Ттул Батунная нанийни Истанбуллив дуклансса план дуссия, амма тикку, Истанбуллив, ттул дуккаврил зат захIмат хъанан бивкIуна. Ттун биялну турк маз кIулссия. ХьхьичIава, оьрчIний, Ашттарханнай дуклай ивкIун, на турк маз ххуйну лавхьхьуссия. На турк мазрай Бакуйннал кказитирттайн макьалардугума чичайссия. Амма ца маз кIулшиву ттун къагьая. Элмулул хIадуршингу дан аьркинну дия. Укунсса хIадуршиннив та чIумал ттучIа дакъассия.
КIива-шанма гьантлий МахIаммад НажатийначIагу авцIуну, ттула дуккаврил затралсса бан туркнал мааьриф назирначIан* лавгра.
Та чIумал Мааьриф назирну Саэд-бей адамина ия. Мааьриф назирнал дуккаврил зат ца чулухун багьаннин, ца-кIива гьантлийсса ттун «Шишний» тIисса кIанттай общежития кунмасса къатлувун, утту ишин-изан, кIантту буллуну, тIайла увккунав. Цагу, Мааьриф назирнал на учительская семинариялул мудийрнайн*, на учительский семинариялувун уххаврил иширттах ургу куну, тапшур увнав. Та чIумал учительский семинария хьхьирил тий «Тахикуй» тIисса кIанттаву бия. Учительский семинариялул мудийрнугу та чIумал Сарват-бей тIисса, жагьилсса адамина ия.
Сарват-бейнал ттухгу, ттул янналухгу урувгун, на учительский семинариялувун ласун ччан къабивкIуна. Сарват-бейнал аьчухну увкуна: «Вил янна ххуйсса дакъари ва ми янналущал… кьамул ан къахьунссара», — куну. Мяйжаннугу, та чIумал ттул лахху-ликку ххуйсса дакъая, ттул чансса духIин дусса костюм Батунная, Истанбуллив нани ххуллий пароходраву дарцуна. Махъсса янна ххуйсса дакъая… БакIрай бивхьусса суникIурттул кьяпагу, ччаннай лархсса чакмардугу туркнал студентътурал лаххайсса куннасса дакъая… Банмур бакъая. Учительский семинариялул мудийрнан ччан къабивкIун, мааьрифрал* къуллугъчитуращагу ттун цичIав кумаг бан бюхълай бакъая.
Ттул цаппара гьантри хьуна ци банссарив къакIулну Шишнилийн ва Шишнилия Мааьриф назаратрайн занай. Мааьриф назаратрайн* Шишнилия дурус ца ссятрал ххуллу бия. Ва лахъисса ххуллу ттун чIявуну ахьтта битангу багьайва.
Шишнилия Мааьриф назаратрайн нанийни игьалаган щяикIансса скамейка затгу къабикIайва. Ухлан икIаварда.
Мааьриф назаратрайн гъанну ца хъунмасса «Гюл-хана» тIисса багъ бия.
Ца кьини га багъравун лавгун, Ккавкказнал чулийнай уруглай, ттунна вари чинсса аьркиншивугу дакъа дуна, ца тIайлашиву ччишиврул ххуллий ттула бакIрачIан бувкI-бувкIми дакIнийн бичлай, пикрирдавун лавгун ца скамейкалий щяивкIра. Шикку ттун дакIнийн багьлан бивкIуна: нава Гъумучату Узун-хIажинал чапхунчитурал аьралунная ливхъун, Щурагьун нанисса ххуллий Бархъаллал ЩутIуй, къаралданий бувксса бархъаллал увгьуну ацIан увшиву. Бархъаллал Малла-МахIаммадлул кумаграйну, бархъаллал бахчу къабувну, укъавгьуну ивтшиву. ЦIахъардал Аьлихан-мащилул авадан арамтуннал цала хIухчалт гьан бувну, на ва ттущалсса гьалмахтал бугьан, жуйнма кьува-зувива ккулла бивтун, ци бунугу, ликъавтIуну ва щаву къархьуну, сагъну ливчIшиву, ва нава угьан гьан бувсса Аьлихан-мащилул халкьуннал цIухлагу бивхьуну, дуснакь увшиву. Ва ци бунугу ялагу итабавкьуну, Щурагьун лавгшиву.
Щурагьун нани ххуллий, Урмайннал бурхIай, имамнал (ХIуциннал Нажмуттиннул) аьралуннал бацIан бувну, жухьва цIухла бивхьушиву, на миннахь мувмур-тамур бувсун, ми хъяврин бувну, Щурагьун лавгшиву.
Щурагьун лавгсса чIумал Гьарун Саэдов жул хьхьичIун увкIун, жу «Париж» гостиницалуву паракьат бувшиву. Ва га чIумал инкьилабчитурал гуж биялсса бакъа, бяйкьу ххуллурдайх ливхъун, ХIурахъун, шиччагу Ахъушав, шичча ялагу Бархъарав бувккун, кьюлтIну Гъумукун учIаву. Миччагу хьхьунил лякьлуву кьюлтIну Ххутив увккун, микку ттула хъамаллуранний кьюлтI хьуну ивкIшиву.
Бархъарату хьхьунил лякьлуву Гъумукун най унува Шушив, Адамлул итакъабавкьуну, цаннийва хIурматрай бацIан бувшиву.
Шахьував душмантуравун тIайла бавцIуну, цакуну ххуллу кьувкьуну, букъавгьуна битаву ва цайми-цайми чIявусса ккавксса ва бакIрачIан бувкIсса затру дакIнийн багьуна.
Микку «Гюл-хана» лакьирча тIий дакIнин багьуна. Амма ва захIмат-жапа ттунма ссан аьркинну бивкIссарив ттун къабувчIайва. Ттун вай лихъа-хъирившавурттал амругу къачIалай бия. Амма цичIав цанмасса мюнпат бакъа бунува, вай инсантал ци аьркинну ва ссал цIанийрив вакссава чялиш хъанахъисса ттун ххуйну къабувчIайва.
Ттул хIисаврай, нава чIивину унува, тIайлашиву ва тIайлабакъашиврул пикри ттул оьттувух ва ттурчIавух хIала хьуну бия. Ттун гьарца зат тIайлану бикIаву ччан бикIайва ва тIайла дакъашиву ттун душман хьуну дия.

 

*Маул- хIаят – уттарашиврул щин; ми хIарчIсса инсаннан бивкIу бакъассар
*Сантирис – Гуржисттаннай Ттуплислия Батуннай нани ххуллийсса Самтредия тIисса хъун бакъасса шагьру ва муххал ххуллул станция
*НатIаниб – Натанеби тIисса чIивисса шагьру (Гуржисттаннай)
*Мааьриф назир – дуккаврилсса байсса министр
*Мудийр – директор, хъунама
*Мааьриф – дуккаву, дуккаврилсса бай сса министерство
*Маариф назарат – дуккаврилсса байсса министерство
*Инкьилабчи – революционер