Нюжмар дакIний лирчIунни…

Главная страница » Нюжмар дакIний лирчIунни…

Укунсса суал ва мунинсса жаваб дулару жу лях-карах жулва кказитрай

ПатIимат ХIусайнова, выпускницал нину:
— Ва нюжмаргу, ванияр хьхьичIмигу ттун дакIний лирчIунни республикалул школардай Цасса ПаччахIлугърал Экзаменну дуллалаврийну. Гьашину душнил школа къуртал буллай, вай экзаменну дулунцIакул мунищал навагу бивкIра буруккинттарай. Жун бакIрайва бувчIин бувна гьашинусса ЕГЭ-рдал ялув оьсса къадагъа дишинтIишиву, цукунчIав, щийнчIав вихшала къадирхьуну, оьрчIру ми экзаменну дулун цивппа хIадурну бикIан аьркиншиву. Ми хаварду баллай, на бакIрайва репетитортал бувгьуну бивкIра. Душнил школагу марцIсса ххювардай къуртал бувна. Цукун бухьурчангу, нигьабувсун бивкIру ми дулунцIакул. Жул экзаменну дуллалисса Къизлардал райондалул школалий тIайламур бусан циняв оьрчIру цану ккавккун, низам лиян къадурну дуллай бия. Бакъая шикку, ларгсса шиннардий кунма, багьлух бувцуну бувкIсса учительтал. Ца чулуха укунсса низам так ца школардай дакъа, вайми-ваймигу идарарттайгу дишайсса диркIссания, хъис бунугу жулва оьрму бигьа хьунссия. Ялагу хъинну хьунссия вара низам гихунмай оьрчIру дуклан буххантIисса рес­публикалул циняв ВУЗ-ирдавугу диширча. Вамур чулуха тIурча оьрчIру вай экзаменнай, миккусса тагьардания хъинну нигьабувсун, цанма кIулмургу хъамабитлай бур тIий бия. Ттул душнил лавсъсса баллугу личIину лахъсса къавхьунни. Экзаменну дуллуну махъ вайми оьрчIахьгу цIухху-бусу буллалиминнавух бия школалий хьхьарану дуклай бивкIсса, цукунниввагу къакIулну, бигьасса тестру бакIрайн багьну, бахтти хьуну, лавайсса баллу лавсъссагу. Ци бухьурчагу, куннал кув хъяврин бувну, арцу дуллуну лавайсса баллу лавсъсса ишру къавхьунни. Агана оьрчIру ВУЗ-ирдавун кьамул буллалинигу укуннасса тIалавшиннарду дуруччирчан хъинну хьунссия. Чан хьунссия жула дянив бакъагьавай дипломру машан лавсъсса пишакартал, лавай хьунссия дуккаврил кьимат.
МахIаммад АхIмадов, хIакин:
— Ларгсса нюжмар ттун дакIний лирчIунни та Украиннаву ялу-ялун гужлан хъанай нанисса оьсса талатавурттайну. Телевизор ххал буллай тай багьана-савав дакъасса инсантурайсса цIимилул цамур цичIав бакIравун къабуххай. Украиннаву Днепропетровскалий ялапар хъанай ттул щарнил ляхъин буссар. Ттул кулпатралгу тичча арх дакъасса ца шяраву къатри дуссар, хъунмасса ахънищалсса. Жу мудан, апрель барз байбишайхту, ноябрь барз бучIаннин, лагайссияв та ахъ бугьан, ва тикку ххярхмур базаллуву даххан. Жул кулпатран муния хъунмасса кумаг шайва. Гьашинугу жу, билетругу машан лавсун, кIиягу май зурул байбихьулий тихунмай лавгссияв. Жу тихун нанини цIуххаву дуллай оьвтIий бивкIру, паракьатну бур шихалу цалсса тIий, вихшала дирхьуссия. Тиккун бияйхту жугу, аьрасатнал паспортру бур зухь тIий, итакъабавкьунну. Жунгу махъунмай кIура баен багьунни. Хъинну кьурчIину бур хIакьинусса кьини та паракьатсса аьрщарай хъанахъимуних уруглан. БувчIлай бакъар хIакьину тай инсантурайх щил ва ссал цIанийри та оьсса кьини дук­лакисса. Тай иширттал хъирив бавцIусса циняв экспертъталгу бур, мугьлат бакъа тиккусса дяъвилул ишру кьабагьан бан аьркинссар тIий. Амма талатавуртту дацIан дансса ххуллу-чаранну ляхълахъисса ттигу цучIав чIалай акъар. Умуд бур хIукуматрал хъуниминнал, чIал къавхьуну, маслихIат ккавккун, ци чулийгу дакьаву данмур банссар тIисса.
ХIадур бувссар И. Саидовал

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля