Жу вийн вихну буру

Главная страница » Жу вийн вихну буру

Уттигъанну Пятигорск шагьрулий хьунни «Юность России» тIисса цIанилу Аьрасатнал даражалийсса боксрал чемпионат. Шикку хьунабавкьунни Аьрасатнал боксрал спортраву яла хьхьичIун ливчуми спортсментал, миннал тренертал ва лавайсса категориялул судьятал.

И. Саидова
Гьарца шинал, боксрал спортраву яла язими, яла хьхьичIун ливчуми спортсментал ялун личин буллалисса хъунисса Аьра­сатнал лагрулийсса чемпионатругу шиккур хъунмурчIин тIайла дуккайсса.
Пятигорск шагьрулий хьу­сса ва ххуллухсса чемпионатрай 1-мур кIану бувгьуну, ххув хьунни жула лакку оьрчI, ЦIуссалакрал райондалиясса Шушиннал шяраватусса Ирккуев Сайпуттин Ибрагьимхалиллул арс. Ва захIматсса чемпионатрай спортрал мастертурал цIарду ларсъсса спортсментуращал шанна боксрал ринграй ххув хьуну, Сайпуттин Ирккуевлул, гихуннай хъиннура хъуннасса агьамшиву дусса, чIал къавхьуну, август зурул 14-нний, Ростов шагьрулий хьунтIисса чемпионатрай гьуртту хьунсса путевка ларсунни. Ва мяйжаннугу уттинин ванал спортраву ларсъсса хъуннасса ххувшавур. Цанчирча ванан утти гихунмай, хъиннура захIматсса Аьрасатнал чемпионатрай гьуртту хьунсса, ххуллу тIивтIуссар. Му чемпионатрайгу ххув хьуну, Аллагьнал кабакьаврищал, Сайпуттиннул цахъис ялагу хъит куну, Европанал чемпион хьунссар тIисса хъунмасса умуд бур.
Сайпуттин Ирккуевлул ларсъ­сса ххувшавурттая бусан жул редакциялийн увкIунни ва хIадур уллалисса, мудан ванаха ца яла гъанманал къадансса аякьа дуллалисса, ва ванал ххувшавурттая яла-яла ххари шай­сса ванал тренер, СССР-данул спортрал мастер, КIундиннал шяравасса Нураттин Оьмаев.
Нураттин Оьмаев зий ур Умахановлул цIанийсса Олимпий резерврал спортрал школалий боксрал тренерну. Ва школалий Нураттиннул хIадур буллали­сса чIявумигу лакку оьрчIру бур. Гьашину пахру бансса иш хьунни Аьрасатнал спортрал школардава, яла хьхьичIунми хIасиллу дуршиву ва школалул спортсментурал. Цивппагу вай бяст-ччаллаву хьхьичIунсса кIантту бувгьуми оьрчIругу бур Нураттин Оьмаевлул хIадур буллай ивкIсса. АцIрахъул шиннардий ванал хIадур буллай ивкIсса кIиягу лакку оьрчI, ца Ухссавнил Ккавкказуллал Кьиблалул Федерал округрал сборный командалувун, гамагу Аьрасатнал сборный командалувун кьамул бунни. Ва мяйжаннугу пахру бансса иш бур, 70-хъайсса боксрал спортрал тренертал бусса жулла республикалия так ца жула лаккучунал хIадур бувсса оьрчIру ххув шаву, ва журалул спортраву вайннаяр хьхьичIунсса цайми бакъашиву. Нураттин Оьмаевлул мукунма бувсунни Сайпуттин ххув хьу­сса ва чемпионатрая бакъассагу, ларгсса шинал декабрь зуруя байбивхьуну, цIананин дурсса спортрал хIасиллаягу.
2013-шинал декабрь зуруй Сайпуттин Ирккуев гьуртту хьуну ур Грозный шагьрулий хьусса Аьрасатнал Виричу, Чачаннал Республикалул президент Рамзан Кьадыровлул цIанийсса призрал боксрал «А» классрал чемпионатрай. Ва чемпионатгу Аьра­сатнал федера­циялул бокс­рал кьянкьасса тIалавшиннарду дуруччин аьркинсса, хъинну захIматсса чемпионат диркIссар. Шиккугу Сайпуттин Ирккуевлул 1-мур кIану бувгьуну, Аьрасатнал спортрал мастернал цIа ларсъссар. Хъиривмур ххувшаву ларсъссар Сайпуттиннул Да­гъусттаннал чемпион хьуну. Ванилва хъиривва Сайпуттин хьуну ур Ухссавнил Ккавкказуллал Кьиблалул Федерал Округрал чемпионгу.
Мукуна ва школалийн, Ну­­ра­ттин ОьмаевлучIан, чIа­ванияцIава занай, тамансса чемпионатирттай ххув хьуну, Аьрасатнал сборный командалувун кьамул увну ур Сослан Асбаровгу. Уттинингу Сослан Асбаровлул ххувшавурттая жулва кказитрай цимилгу чивчуссия. Вагу уттигъанну зана хьуссия Къазаннай хьусса Аьрасатнал чемпионатрай 1-мур кIану бувгьуну. Му бакъассагу, Сослан Асбаров ухлахиссар Аьрасатнал яла гужминнан ккаллисса ххюя боксернал сияхIравун. Сослан Асбаровгу лакку оьрчIри, цувагу ЦIуссалакрал райондалиясса Чапаевкаллал шяравасса.
Нураттин Оьмаевлул хIадур буллалисса оьрчIру чIявуми лак бур. Ва школалийгу ванайн «Лакрал тренер» тIисса цIа лачIун дурну дур. Ва цувагу ур жулва миллатрал цил икIайкунсса патриот. Нураттин Оьмаев хIакьинусса кьинигу цикссагу жагьилтуран оьрмулуву гихуннай дучIи лякъинсса тарбия дуллай, миннай дакI цIий, жулва оьрчIру цайми миллатирттал оьрчIаяр хьхьичIунну ччай, спортрахун машхул буллай зий ур. Ва цIанагу цачIанма заназисса оьрчIащал кьинилун кIийла хьунаакьлай, ми хIадур буллай, чялишну зий ур. Ванал цIанакулсса хъунмур хиялгу бур Ростоврай хьунтIисса Аьрасатнал чемпионатрай цала хIадур увсса Сайпуттин Ирккуевлул ххувшаву ласаву, ва мунилва хъирив Европанал чемпионатрайгу гьуртту хьун.
ТIайлабацIу баннав Сайпуттиннун, жува циняв ххари бансса ххуйсса ккаккиярттащал махъунай учIаннав. Амин!

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля