Жижара

dko_1Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс
Июньдалул 17-нний, оьрмулул 65 шинаву, ахиратравун лавгунни Дагъусттаннал лайкь хьусса артист Мусалаев Саэд МахIаммадлул арс.
Саэд увну ур январьданул 17-нний 1949-ку шинал, КIувурдал шяравасса лакрал халкьуннал машгьурсса артист, РСФСР-данул лайкь хьусса артист Мусалаев МахIаммадлул кулпатраву. Буттал касмулул ххуллу

бачин бан Саэд, 1968-ку шинал Гъумучиял дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, 1969-ку шинал увххун ур Ереваннайсса театрданул зузалт хIадур байсса институтраву тIивтIусса лак­рал артистурал студиялуву ккалан. 1973-ку шинал мугу къуртал бувну, зун ивкIун ур Лакрал театрдануву. 1974-1975-ку шиннардий Совет Аьралуннаву къуллугъ буллайгу ивкIун, зана хьуну ур театрданувуна. Лавайсса пагьму-гьунар бусса артистнахьхьун гьарца мудан дулайва хъунисса, жаваб дулайсса роллу. Саэдлул дакIний личIанну, яргну щаллу дайва хъуни-хъунисса роллу: Сагатель «Из-за чести», А. Ширванзаде, Тихон — «Гроза» А. Островскийл, Зурикели «Я, бабушка, Илико ва Илларион» Н. Думбадзел, Анучкин «Женитьба» Н. В. Гоголлул, Кипар «Дадя Багдасар» А. Пароняннул, Герцог «Скупой рыцарь» А. С. Пушкиннул, Аркалла «Мусил чIимучIали» К. Мазаевлул, АхIмад «ПартIу ПатIима» М. Аьлиев­лул ва мукунна цайми-цаймигу роллу.
Саэд дакI хъинсса, инсантуращал нахIу-хIаласса, коллективраву авкьусса, хъунанал хIурмат бусса, мюрщинах аякьа дайсса, ас-ламус бусса инсангу, гьунар бусса артистгу ия. Амма захIматсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, ччяни дунияллия лавгунни.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари аннав.
Саэдлул бивкIулул кьурчIишиву кIидачIлай буру мунал уссур-ссуннащал, мачча-гъаннащал, щарнил агьулданущал.
Лакрал театрданул
коллектив

———————————————

dko_2ШИХАЬЛИЕВА МАРИЯН АМИРЩАЙХЛУЛ ДУШ
Вай гьантрай жуятува яла лавгунни Хъусращиял шяравасса Шихаьлиева Мариян Амирщайхлул душ. Мариян жула цIанихсса шаэр, аьпа баннав МахIаммад-Загьид Аминовлул хъунмур ссуя. Мариян Хъусращиял шяраву хъинну бусравсса, хIурматрайсса, чIярусса шиннардий Хъусращиял школалий математикалул дарсру дихьлай ивкIсса, дуклаки оьрчIан ххира­сса учитель, маслихIат ккаккан кIулсса адамина, ПянтIурхъал тухумраясса НурмахIаммад Шихаьлиевлулгу кулпатъя. Ва мяйжаннугу мяърипатрал бувччу­сса, Хъусращиял шяраву гьарица чулуха цинявннан эбратрансса кулпатъя. «Илчи» кказитран Нур­махIаммад цувагу хъинну бусравсса инсан ия. Лакку мазрай ванал кунмасса кроссвордру сакин бувансса уттинин цучIав къавхьунни. ХIайп, цимилгу, уку-укунсса инсантурацIа хьуну, жува ялу-ялун мискин хъанай най буру. Мариян Хъусращиял жяматран ххишала бакъа ххирасса, бусравсса хъамитайпа бия. Ванил мяърипатрая, инсаншиврия буслансса, уздансса хасиятрая дакIнийн бутлансса чIявусса буссар. Цимил тикрал барчангу къабяйкьинссару. Мариян ххишала акъа Хъусращиял жяматрангу, лакрал миллатрангу ххирасса, тачIав дакIния къауккайсса, шаэршиврул гьунардануцIун, дакIнил чувшиврул лавайсса бутIа бусса шаэр МахIамад-Загьид Аминовхъал кулпатраву хъунма хьусса инсан, цамур куццуйсса бикIангу къабюхъайссар.
Марияннул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил уссурваврахь, ссурваврахь, душваврахь, куявтурахь ва цинявппагу гъан-маччаминнахь.
Алжаннул ххари баннав, гьав нурданул дуцIиннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав. Марияннул кьабивтсса наслу щалва агьлу-авладран пахру-ххаралунсса хьуннав.
«Илчи» кказитрал редакция

————————————————

dko_3ШТАНЧАЕВ САЙРАН
МАХIАММАДЛУЛ АРС
Июньдалул 5-нний, оьрмулул 76 шинава, ца-кIива зуруй къашавайгу ивкIун, аьпалухьхьун лавгунни ГьунчIукьатIатусса Штанчаев МахIаммадлул ва ПатIиматлул арс Сайран.
Сайран увну ур 1938 шинал март зуруй ГьунчIукьатIув. 1952 шинал ниттищал ЦIуссалаккуйн ивзун ур. Шикку Сайран зий ивкIун ур радио-электромонтерну.
1973 шинал, кулпатгу бувну, Каспийск шагьрулийн ивзун, шикку «Дагдизель» заводрай зий ивкIун ур пенсиялийн укканнин трактористну. Давривусса хIарачатрайну Сайран лайкь хьуну ур ХIурматрал грамотарттан ва арцуйнусса бахшишран.
Ванал цалва кулпат ПатIимат­лущал 1 арс, 2 душ ччаннай бацIан бувну бур.
Сайраннул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал арснахь, душваврахь, уссурваврахь, ссихь, уссил щарнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

————————————————

СУЛАЙМАНОВ РАМИЗ
ЮСУПЛУЛ АРС
Гьашину июнь зурул дайдихьулий, мадара хIаллай къашавайгу хьуну, оьрмулул 86 шинаву, жуятува личIи хьунни дугърисса зунтталчу Сулайманов Рамиз.
Рамиз увну ур ГьунчIукьатIрал шяраву 1928 шинал. Ччяни нинугу диркIуну, 4 оьрчIаяту бутталгу цамур кулпат бувну, Рамиз цала уссурвавращал ва ссищал ни­ттилссу ПатIимал хъуни бувну бур. Ва чIивинияцIа захIмат ххирану аьдат хьуну ур. Армиялий буржгу лавхъун, Рамизлул кулпат бувну бур. Ванал 4 арс ва 2 душ бур. Ми цинявппа хъунигу бувну, чивун бу­ккан бувну бур. Буттал аманатрайн бувну, Калининградрая жаназа ГьунчIукьатIув ларсун бувкIунни. Хъунмасса захIматгу бивхьуну, аманат щаллу бувну бур.
Рамизлул жижара буллай буру ванал арсурваврахь, душварахь, ссил душнихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьирттал аьпа баннав, рухI хъинний дишиннав.
ГьунчIукьатIрал жямат

——————————————

dko_4Ва макIрив, юхсса кIихьрив?
ДакIгу гъюжу дуккан дурну, дардирдай нинугу, ятинну душгу кьабивтун, чIун дакъа дунияллия лавгсса, лавайсса пагьмулул, имин­сса дакI- аьмалданул заллу Гульмирал аьпалун.

ЧIун дакъа вил бивкIулул
Жу микIлачIун бувунну,
Вил ца бакъа- бакъа душ
Хъару гъаргъун ливчIунни.

Ва макIрив, юхсса кIихьрив,
Ина жучIа бакъасса,
АьтIий, зума тIий дуна,
ДакI вих хъанай дакъархха.

Пиш тIисса вил яругу,
Нур лархъсса мусил симан
Тти жун къаккаккантIисса
ТIайлассарив, Гульмирай.

Валлагь, ина бувцIунни
Ттун хъинну аьнтсса кьуру,
Утти му ттул чурххаща
БухIлай бухIан къахьунссар.

Вана лерххун ларгунни
Хъап-хъап тIий щаллусса шин,
Яру аьтIий, кIунтIай тIий,
На вих ялугьлай буна.

Ххяххабаргъ бахьлавгунни,
Лагабаргъ байливтIунни,
ЦIурттаву чаннацIуку
ЛухIи цIаннал бувгьунни.

Хьхьурай ккарксса макI кунна,
Ца шин чIарах ларгунни,
Аммарив жул дакIнища
Бакъассар чин къахьунссар.
Вих аьтIиннасса нину
Жамиса