Дуниял оьрчIал иттах

x_9Майрал 30-нний Ваччав Жагьилтурал центрданий хьунни дуклаки оьрчIал дирхьу­сса суратирттал конкурс. Мунил сиптачину бия Ккуллал райондалул жагьилтурал ва туризмалул комитет. Конкурс хас бувну бия ОьрчIру буруччаврил кьинилун. Муниву гьуртту хьун ччиминнан хьхьичIава баян бувну бия суратру муниннинна дирхьуну, хIадур дурну дикIан багьлай бушиву.
Сурат дишаврил конкурсрал 3 номинация дия: «Жу дакьаврихлуру», «КъадикIан аьркинссар терроризм», «Жу цIуллу-сагъсса оьрмулухлуру» тIисса. Конкурсрал жюрилуву бия ялув кIицI бувсса жагьилтурал ва туризмалул комитетрал каялувчи Чаринов МахIаммад, Ккуллал райондалул информациялул ва аналитикалул отделданул каялувчи Рамазан Маммаев, райондалул бакIчинал хъиривма Эдуард ХIажиев, культуралул отделданул бакIчи Марина Ибрагьимова, КIулшиву дулаврил управлениялул хъунама Шамил АхIмадов. Конкурсравух гьуртту хьун цалла суратру ларсун бувкIун бия: Хъусращиял, Ккуллал 1-мур ва 2-мур, СумбатIуллал, Ваччиял, ЧIяйннал, ЦIуйшиял, Вихьуллал, Къяннал, Хъювхъиял школардал оьрчIру.
Цал бакIраяту оьрчIал цалла дирхьусса циняв суратру лархъуна Жагьилтурал центрданул вивсса чIирайн. Яла, кIунурду бивчуну, ца-цаних тIий, оьрчIал кутIану бувсуна цалла дирхьусса суратирттая ва га суратрайну ци учин ччай буссарив. Жюрилул буллалисса суалла­хьхьунгу жавабру дуллуна. Суратру дия ялув кIицI бувсса темардан хас дурсса.
Вай суратирттах уруглагисса чIумал ва оьрчIал цалла суратирттая бусласиний бувчIлай бия, Ккуллал райондалийсса школардай, дунияллух буругаврил чулинмай, лагма хъанахъимур бувчIлачIисса, лаласун бюхълахъисса личIи-личIисса чулинмайсса пагьмурду бусса оьрчI-душру чIявусса бушиву. Хъинну куртIсса, хъунасса инсаннал кунмасса аькьлу-кIулшилул луртамалущалсса суратру дия дирхьуну сайки циняв оьрчIал. Хъиннува гьарта-гьарзасса пикрирду хIасул буллалисса суратру дия Ккуллал 1-мур, Вихьуллал, ЦIуйшиял школардал оьрчIал дирхьусса суратру. Бунияла ттула чулуха учин ччива нава хIайран увшиву вай суратир­ттал. Яла ххаришиву дия, лахъсса махъру хъанай бухьурчагу, жула оьрчIал суратирттайну ккаккан бувну бушиву цивппа бугьараминнал буруккинттарай бушиву. Хъуниминнал диялдакъашивур­тту оьрчIал янилун дагьлагьаву, гай духлаган дувансса хIуччардах гай луглагаву, аькьлу-кIулшилуву мукунсса пикри хIасул шаву хъанахъиссар вайннахь дарс дишайсса учительтурал бивхьусса захIматну, бунияласса цалва пикрилийн учIан бюхъайсса кIулшиву дулавуну.
«Жу дакьаврихлуру» тIисса номинациялуву 1-мур кIану бувгьуна Вихьуллал школалул, 2-мур ЦIуйшиял школалул, 3-мур кIанугу Ккуллал 2-мур школалул бувгьуна. «КъадикIан аьркинссар терроризм» тIисса номинациялуву 1-мур кIану бувгьуна Ккуллал 1-мур школалул, 2-мур кIану Хъусращиял, 3-мур ЦIийшиял школардал. «Жу цIуллу-сагъсса оьрмулухру» номинациялуву 1-мур кIану бувгьунни Ккуллал 1-мур школалул, 2-мур кIану бувгьунни СумбатIуллал, 3-мур Хъювхъиял школардал.
Ххув хьуминнан Ккуллал райондалул жагьилтурал ва туризмалул комитетрал бакIчи Чаринов МахIаммадлул дуллуна грамотартту, арцуйнусса бахшишру ва Сибирбаг Кьасумовлул шеърирдал луттирду.