Дагъусттаннал пляжру ттигу чапалну бур

ko_9Дагъусттаннал хъунма-хъунмур санитарный духтур, ДР-лул Роспотребнадзорданул управлениялул каялувчи Элеонора Оьмариевал чирчуну дур
гьашину гъинтнил чIумал пляжирттай санитар-эпидемиологиялул тагьар лайкьсса даражалийн дуцин аьркиншиврул хIакъиравусса предписание.

ХIасан Аьдилов

Апрель ва майр зурдардий Роспот­ребнадзорданул пляжирттая хьхьирил щинал 250 проба лавсун щин ххал дурну дур. Чапалну ляркъуну дур 100-вагу процент­рал, хаснува МахIачкъалаллал пляжрачIасса хьхьирил щин. Гиккусса щин гигиеналул тIалавшиннацIун дакьлай дакъар, микробиологиялул ккаккиярттан хасну.
Халкь хьхьирийн заназаврил чIун дучIан хьхьичIра, ххю­ттукалул азарду сукку къахьуншиврул, Роспотребнадзорданул ихтияр къадуллуну дур пляжру тIитIин, ми марцI баврин хасъсса давуртту къадурссаксса.
Предписаниялий кка­ккан бувсса куццуй, МахIач­къалаливсса пляжирттал щин санитар-химиялул кка­ккиярттайн бувну, гигиеналул нормативирттацIун даркьуну дакъар 33,3 процентрал, микробиологиялул ккаккиярттал чулуха тIурча – 76,9 процентрал. Му бакъассагу, пляжру ва бигьалагайсса зонарду марцIну бакъар, пляжрая махъ щинавун бучIайсса (душевые кабины) кIанттурду, хIажатханартту санитар- кьяйдардацIун бавкьуну бакъар.
Исполнительный властьрал органнал каялувчитурайн, кIанттул цилакаялувшиврул органнайн, ишбажаранчитурайн тапшур бувну инсантал бигьалагайсса, щинавун бучIайсса кIанттурду гъинтнил чIумалнин марцI бувну, аьркинсса кьай-кьуйрал щаллу бувну хIадур бан. Дукра дукайсса, дуки-хIачIия даххайсса кIанттурду марцIну ябан, санитар кьяйдарду дуручлан.