Гимнрай ци тахсирди?

fr_13Лавгмур «Илчи» кказитрал агьаммур тема дия Дагъусттаннал гимн даххана даврия. Ва нюжмардий буклакимур кказитрал темагу личIлай дур мура-му. Итни кьини редакциялийн бувкIун буссия Дагъусттаннал гимнрал автор, жула хъунасса композитор Ширвани Чаллаев ва Дагъусттаннал халкьуннал артистка Лариса ХIажиева. Вайннащалсса ихтилатраву гьуртту хьунни «Молодежь Дагестана» кказитрал журналистал ва Дагъусттаннал Журналистурал союзрал хъунама, яруссаннал «ХIакьикьат» кказитрал редактор Аьли Камалов.

Нюжмардул дянив гимнрал лагма-ялттусса тIааьн бакъа­сса хавардал, гьай-гьай, жул дянивгу чIявуминнал дакIру аьраттал дуруна. Кказитрал хъунмур редактор Качар ХIусайнаевал: «Ширвани Рамазанович, шанувагу биврив вай гьантрай? Жунмагума хъинну бювххунни», — увкукун: «Ванияр оьмунища буруччиннав учарача, муксса пикри мабару. Пикри марцI бан, дакI аьчух дуккан дан Ла­ккуйнмай насияра, къурув буккияра, къурнил нувщи букияра», — куну, муданма­сса куццуй пасихIсса хъярч бувну, ххуймунийнсса вихшала дишин бувунну.

Качар ХIусайнаева:
— На нара хIайранну вичIи дишара вил гимнрах. Цайра цирда иттату макь дачай. Вил гимнраву муксса цIакь бур, муксса бюхттулшиву дур. Дагъусттаннал цIаницIун даркьусса цимурца – зунттурдугу, тIабиаьтгу, хьхьиригу – гимнрал вив ларгун дур.
Агарда, даххана дарчагума, ххюра, ацIра, дикIувча ттуршра шинава духьурчагу, вил гимн зана дантIишиврийн цукунчIавсса щак бакъар.
ХIакьину жун кIул хьун ччисса вари — цукун кьамул буври му хавар музыкалул пишакартурал, Москавлив вила лагмасса композитортурал, яла-ялагу дагъусттаннал элиталул? Цими инсаннал оьвкур вичIанма?fr_13

 

 

 

 

 

 

 

Лариса ХIажиева:
— Гьай-гьай! Ширвани Чаллаев так ца лакрал музыкалуха зий акъаяхха. Мукьва-ххюва миллатрал халкьуннал балайрдал луттирдува итабавкьунни нотардащалсса ва таржумарттащалсса. Ца базилух на навагума буссияв, культуралул министр Зумруд Сулаймановагу бусса кIанттай, цучIав архну, хъунисса харжругу бивхьуну дуклан гьан уллан аьркиншиву дакъар. Нотарду дур, балайрду бур, таржумартту дур – анжагъ вай Ширванинал итабавкьусса луттирдаягума хIакьсса халкьуннал балай учин лахьхьин бюхълай бур гъира бусса ухьурча, тIий. Лапва хъунмасса захIмат ванал бивхьуну бур яруссанналми балайрду батIлай. «100 лакрал халкьуннал балай» тIисса ца лу итабавкьуну бухьурча, яруссанналми балайрдал кIива том итабавкьунни ттурш-ттуршва балай бусса. Му бакъа­ссагу, цавагу опера бакъар лакрал, даргиял, яруссаннал макьан хIала дакъасса.

Ширвани Чаллаев:
— Москавлив ва авазалия ттигу хавар бакъассар, дагъусттаннал элита тIурча цалсса кьабагьну бур. Яла хъунмур аьлагъужа «Фейсбук­раву» бур.
Интнил макьулущал най уссияв Москавлия ватандалийн. Хъусра­хьхьунгу гьанна, зунттавунай, арив, къурув укканна, уртту-тIутIуя неъмат ласунна тIий. Буттал къатравугу лирмур дазинсса ниятрай уссияв. Даргиял театрдануву ттула музыкалул концерт дуллусса бавнугу ххарину уссияв. Самолет гьаваллавун гьаз шайхту, Парижлив ялапар хъанахъисса ттула арсная Камиллуя ца аьжаивсса смс дуркIунни: «Буттай, цукун ура? ЦIунилгу вил гимнрайн гьужум буллай байбивхьурив?» – тIисса. Ттунма ттигу ссаячIав хавар бакъассар, тихун танан тIурча бавну бур. «Ттун сайтраву мукунсса информация бакIрайн багьунни… Насу му кьюкьаласса билаятрая, – тIий ур арс. Цалчинни баллалисса «кьюкьаласса билаят» тIисса махъвагу. «Жущава шийх музыкалуву никирая никирайн кьаритансса давуртту дан хьунтIиссар. Кьарити гьарзат, буца Мариянгу (Ширванинал душ. Ред.), ачу шихунай. На аьркинмур щаллу данна, культуралул министрнащал ихтилат банна шийх ягу Италиянаву зун,» — тIий.
Парижлив Камиллул концертрай оркестрданул рурцуна гимн. Тамансса хIаллай хъатру ришлай бия. Арснал ттухь увкунни:
— Буттай, вай му ци музыкар, тIий цIухлай бур.
— Вила буттал музыкар уча, буси Дагъусттаннал гимн душиву.
— Вил буттал гимн жул билаятралмунияр ххуйсса дур. Питналийн оьвтIутIисса кунмасса асар бияй жуламур гимнрах вичIидирхьуний. Вил буттал гимн тIурча Заннайн лаизлази уллалисса, чаннайн ва мяърипатрайн лажинсса дур тIар вайннал…
ЦIунилгу руцин тавакъю бувну, кьакъабагьавай хъатру ришлай буссия. Мукун бюхттулсса даражалий кьамул дуруна магьирлугърал кьимат лахъсса Парижливгума жула гимн.
Ххарисса асардащал ватандалийн нанисса ттун шихун ияннина хъуннасса «бахшиш» хьунни.

Качар ХIусайнаева:
— Ци зунсса пикрилий ура мунил хIакъираву?
— Республикалул бакI дургьуминнал гимнрайн «похоронка» увкуния махъ, щинчIав къаччан бикIан бан ччай акъара, хIакьсса музыкалия ятсса халкьуннавугу мукунсса асарду загьир хьун бюхъай, вичIидишинмагу нигьабусланссар. Мукъурттий тIий дакъахьувкун, му ссая дуссарив бувчIлайгу бакъархха. Мукъурттил бияла хъунмассар. Мунияту на нара учинна гимн мукъурттий. Дишинна интернетраву. Ххирасса дагъусттанлувтал, мадара тяхъа бувунну жува ва гимнраву «похоронка» лявкъуну учинна. Яла тIивтIуну гъалгъа тIунна республикалул бакIчинащал.
Цумур билаятрал гимн ласурчагу, так республикалул бакIчитуран дакIнийн багьуннича куну, официальныйну кьамул дурсса, закондалий цIакь дурсса гимн даххана дан бигьасса иш бакъассар. Цаппара зурдардил хьхьичI, дахьва мукун­сса ихтилатру сукку шайхтува, на лавгссияв Санкт-Петербурграйн Конституциялул судрайн, гъалгъа бувссия ХIадис ХIажиевлущалгу, цайми судьятуращалгу. Даххана дан ччишиву къагьархха, циван багьлай буссарив дукьан дан тас­ттикь бангу аьркинссар. Ганан ххуй къадизлай духьурча, мунил цичIав къатIутIиссар, му ганал иш бур. Президентъталгу, депутатъталгу гьарцаннан ххуй бизлай бакъанувари бувчIайсса.
Гимнрал хIакъираву тIурча закондалий увкуну бур гимн даххана дан бюхъайссар вай сававрттайн бувну: агарда му терроризм машгьур дуллалисса духьурча; агарда му миллатирттал дянив хIусутшиву рутлатисса хасиятрал духьурча; агарда гимнрал махъру билаятрал стройрайн къаршисса бухьурча. Миннуяр ххисса хIучча гимн даххана дансса цамур бакъассар. Ци ихтияр дуссар зухь гимн кьюкьин дуллан? Гимнращалгу, мунил авторнащалгу, му кьамул дурсса парламентращалгу ччалай уккаву щинчIаввагу къалайкьссар, хаснува республикалул бакIчинан. Парламентраву щябивкIмигу, агарда щия-бунугу нигьабуслай бакъахьурча, цамур парламентрал кьамул бувсса хIукму букьан буллай къабуккан аьркинссар. Мунинсса хIучча бикIан аьркинссар. На нава ттупангращал занай гуж-къиялий кьамул дан дурссарив му ягу лакрал макьандалийсса гимн чирчуссарив? На батIав Дагъусттаннал гьарцагу миллатрал балайрду, дуну тIий ттухьра мукунсса ихтияр. Ттун ттунма яла ххуй бизайсса яруссаннал халкьуннал балайлул (муния на чивчуну буссия «Яруссаннал балайрдал ясир увну» тIисса макьалалувугу) макьан руцлацийни, хъуни шагьрурдайсса оркестрдануву музыкантътал мудан аьтIун бикIай. Му макьан дуссар «Хаджи — Мурат», «Король Лир», «Маугли», «Кровавая свадьба», «Казаки» оперардавугу. Му балайлулссагу асар гимнравугу буссар.
Ттун музыка чичин лахьхьин буллангу ламус хьун аьркинссар. КъакIулссия ттун жуватура мукун­сса тIуллу дуккайшиву.

Аьли Камалов:
— Дуссарив гимнран ккаккан дурсса чIун?
— Гимн тIун аьркинссар 1, 5 — 2 минутIрайсса. Мукъурттищал – 2, 5 минутIрайсса. Байраннай руцин 1 минутIгу гьассар, цанчирча гимнрах лавай бивзун вичIидишайсса бухьувкун, агьали бакъавчIаншиврул. Ца-ца чIумал мукъурттийну учин багьлагьисса кIанттай лахъи лагай 3 минутIрайсса, цанчирча махъру кутIа бан къабучIисса кIантту бикIай.

Качар ХIусайнаева:
— ГимнрацIун махъру чарабакъа аьркинссарив?
— Мукъурттиву чарабакъашиву дакъассар. Амма жулла гимнрацIун буссия махъру.
Та чIумал гимн чичинну ттун гонорарданун дуллуна 10 азарда къуруш арцул. Москавлив китайнал музыка чичлачисса тайланднал музыкантътурал студиялуву чичин дурссия на гимн 1500 долларданун. Тайннал чирчуна мукьра вариант – кутIасса, лахъисса, гихуннай жунна ччимур личIи даншиврул. Шихунай увкIун, гимн кьамул дуллалисса комиссиялул муних вичIидирхьуну махъ хIукму бувна махъру лякъин. ЦIубутIуй махъру бакъассия. Расул ХIамзатов тани чичлай акъая. Марина АхIмадовал ва цаймигу шаэртурал, таржумачитурал дуллуна мунал мукъурттийсса цаппарасса вариантру. Мукъурттищал гимн чичиннугу на студиялун булав 1300 доллар. Амма махъру кьамул къабувуна. ПаччахIлугърал Советрал хъунама МахIаммадаьли МахIаммадовичлун, жува Аьрасатнащал цашиврий ялапар хъанай бушиву хIисавравун лавсун, хъинну ччай бухьувкун гимнраву «Аьрасат» тIисса махъгу баллай, Аьрасатнащал тIисса махъгу ххи бувну, на дуллуссия ттула тархъансса пикрирду бусласисса вариант.

Дагестан в час опасный, тревожный
Не склонял голову ты отважной.
Вместе с Россией в семье могучей
Жить заветами и доблестью отцов.

(Ширвани Чаллаевлул гимн кьамул дуллалисса ппурттуву макьандалул нотарду кунна, утти цалламур вариантрангу балжисса комментариярду дуллуна. Ихтилатрах щябивкIминнал тавакъюрайн бувну, композиторнал «акапеллалий» увкуна гимн. ЦукунчIавсса щак бакъар Ширвани Чаллаевлул цала чIунийну тIутIисса гимн интернетравун дагьайхту, уттинин къавхьумагума хIайран хьунтIишиврийн. З. Т.)

Качар ХIусайнаева:
— Ширвани Рамазанович, ма­хъру бакъашиву вил тахсир ба­къархха, ахир.
— Пикри хьуна Расул ХIам­затов­лун 90 шин там шаврил юбилей кIицI лаглагисса чIумал цIунилгу ттулламур мукъурттил вариант тIайла дуккан. 26 вариант дуссия ми мукъурттин чирчусса. Му на тIайла дуккав Артур Исрапиловлущал, ДР-лул ХIукуматрал хьхьичIавасса хъунама Мухтар МажидовлучIан. Дулав уттисса ХIукуматрал хъунама Хизри Шихсаидовлу­хьхьунгу. Хизри Исяевичлул ттухь угума-увкуна: «Музыкалия ихтилат бакъассар. Хаварду мукъурттил ялувссар», — куну. Утти бувагу къабивкIсса мукъурттийнсса дяъвигур ттун къабувчIлачIисса. Расул ХIамзатовлул махъру гимнрахун кьамул бувну яла ччисса кIия инсан — Муху Гимбатович ва ХIамзат МахIаммадович-я махъру гимнрахун къабакьлакьисса бур тIутIими. Ца ххуллухь Низами КазиевлучIа ХIамзат МахIаммадовичлул бувсуна цанна ттул гимн къаххуй дизайшиву. ДакIнийхтуну мукIру шаврихлу барчаллагьгу куну:
— Ина муних вичIирагу дишав? — куну цIуххав. [pullquote]Гимнрал хIакъираву тIурча закондалий увкуну бур гимн даххана дан бю­хъайссар вай сававр­ттайн бувну: агарда му терроризм машгьур дуллалисса духьурча; агарда му миллатирттал дянив хIусутшиву рутлатисса хасиятрал духьурча; агарда гимнрал махъру билаятрал стройрайн къаршисса бухьурча. Миннуяр ххисса хIучча гимн даххана дансса цамур ба­къассар.[/pullquote]
— Къадишав. Ттухь цайми тIий бур мукун.
— Туну, ци тIий ура?
Хъиривмур кьини гиккува Низами ЭмировичлучIа дискрай вичIидишайхту: «Ттун махъру музыкалуцIун къабавкьуну чIалай бия. Махъру бакъанна ххуйну дур», — увкуна.

Качар ХIусайнаева:
— НукIува ина арснаясса смс ккалаккийни иттав макь дуркIуна. Мукунсса арс ушаву хъунмасса талихIгур, пахругур. Умуд къакьукьинну гимн даххана дан-хьун тIисса хаварду щяв багьантIишиврийн. Амма, гьай-балики, вил гимн дукьан дарча, гихунмай ина ци банна?
— Ххишала на Дагъусттаннайн увагу укIлан тIий акъара. Иш ттуву бакъар. Му искусствалий буллалисса зулмур. Ттуйвагу къабивхьунма, мукунсса хIукмурду буллалаву ттул аькьлулул кьукьлай бакъар.
— Барчаллагь хъунмасса. Хьул къакьукьинну мукунсса кьини къадучIантIишиврийн.
Ихтилат чивчуссар
Зулайхат Тахакьаевал