Генерал Халиловгу жула пахрур

saj_1Цалчинсса Дунияллул дяъвилия махъ гьашину 100 шин бартлаглай дур. Му дяъвилуву хъунмурчIин гьурттушинна дурну дур Германиянал ва миннал чул бувгьусса Австровенгрнал хIукуматирттал Аьрасатнал паччахIлугъращал талай. Му дяъвилуву гьуртту хьуссар жула дагъусттаннал миллатирттая сакин бувсса бурттигьалтрал аьралуннал.

Амин Аьбдуллаев
1914 шинал Австровенгриянаву рирщусса суратрай генерал Халиловгу ур цала хIаписартуращал ва аьралуннащал. Халиловлул чIарав суратрай ур ГьунчIукьатIатусса штабрал ротмистр ХIажимирзаев АьбдурахIингу.
Совет ХIукуматрал заманнай генерал Х
алиловлуя ягу АьбдурахIин ва ва кунмасса цаймигу, 1914 шинал немецнащал Австро-венгрнащал талай бивкIсса, лакрал чиваркIунная душмантал хIисаврай чичин ихтияр дакъая. Циванни жунмагу жула ххаллилсса, мяйжаннугусса дяъвилул генерал Халиловлуя къачичин. Ванал цалла чувшиву Японнащалсса, яла немецнащал, Австро-венгрнащалсса дяъвирдаву талай ккаккан дурну дур. Генерал Халилов увчIуну ивкIун ур Горский республикалул Парламентрал депутатну, му республикалул аьралуннал министрну, яла увчIуну ур Да­гъусттаннал чIумуйсса хIукуматрал хъунаману. Халиловгу лайкь хьуну ивкIун ур мадарасса паччахIнал чIумалсса ларайсса орденнан. Генерал Халилов кунма, чIявусса лакрал чиваркI талай бивкIссар Оьрус­нал аьралуннаву Туркнащалсса, Японнащалсса, Польшанащал­сса, Немецнащалсса дяъвирдаву. Миннал ккаккан дурссар цалла чувшиву, дяъвилул майданнай душманнащал лажин лажиндарайн данди бавцIуну. Миннаягу, чичлан аьркинссар ялун нанисса никиран кIулну бикIан лак ца бивкIссарив.