Байрандалия неъмат лавсунни

Щаллагу дунияллий оьрчIал байранну ккалли дувайсса ОьрчIру буруччаврил кьини буниялттунгу оьрчIан цаннагу, нитти-буттахъангу ххира хьусса, сийлува гьан дурасса байран дур.
Гьашину му байрандалух личIинура къулагъас ххи даврил савав духьунссар Украиннавусса аьратталсса ишру, тийхсса оьрчIал бакIрачIан кьурчIисса кьини дуркIун душавугу. Нюжмардул хьхьичIва СМИ-рдай, телевидениялий буслай бия ОьрчIал байран щалвагу Аьрасатнаву лахъа-хъунну, тяхъану, шадну дуван хIадур хъанай бушиву. Дагъусттаннайгу цаппара идарарттал дурна байранну, я оьрчIайн цачIанма оьвкуну ягу цивппа ОьрчIал учреждениярттайн бивну.

ПатIимат Рамазанова
Майрал 30-нний Новостройрайсса оьрчIангу дунни ххаллилсса байран. Най бунува бусанну му аьдат­равун дагьсса байран душиву, гьар шинах Новостройрайсса, ОьрчIал ва ниттихъал социал къайгъурдал­сса буллалисса центрданул ва культуралул отделданул цачIу дувайшиву оьрчIру мудангу мякьну ялугьлан бикIайсса байран.
КIицI лавгсса центрданий каялувшиву дуллалисса Аьбдуллаева Аьбидатлул бувсунни центр хIасул бувния мукьах дувайсса байран оьрчIан дакIний личIанну, ми ххари буванну дансса хIарачат бувайшиву, ххуй-ххуйсса бахшишру дурну, цIусса миналий кIанттул хъанахъи­сса оьрчIру ххари буван муданмасса спонсорталгу чялиш буккайшиву.
Байран дия Новострой трестрал хьхьичI. Муданма кунма, оьрчIру барча буван бувкIун бия, ЦIуссалакрал райондалул администрациялул хъунаманал хъиривчу Аьли Исрапиловлуя тIайла хьуну, чIявусса бусравсса хъамал. Шинал лажиндарай дуккавривугу, школ оьрмулул иширттавугу хьхьичIунсса кIанттурду бувгьусса, райондалул ва республикалул олимпиадарттай, конкурсирттай ххув хьусса оьрчIан дуллуна ХIурматрал грамотарттугу, бахшишругу. ТIайламур бусан, чIявуя грамотардугу, бахшишругу лайкь дурми, цинявннал цIарду кIицI лаган къахьунссар. Бусанна цаппара.
ОьрчIал суратирттал ва канил давурттал республикалул «Детства яркая планета» тIисса конкурсрай цалчинми кIанттурду бувгьусса, ДучIиннал №2 школалий 8 класс къуртал бувсса Аьзиева Жамилан ва ХIусайнова Эмилян дуллуна грамотардугу, бахшишругу. Ми душру «Лучшая поделка» номинациялуву ххув хьуну бур. Мукунна грамота дуллуна ЦIуссаккуллал №2 школалий 11-мур классраву дуклакисса АьбдурахIимова Маринангу – райондалул жяматийсса иширттавух чялишну гьуртту хъанахъаврихлу.
Аьбидат Аьбдуллаевна бия гьарцагу школардайсса цаягу гьунар бусса, итххявхсса ученик лях гьан къаитан хIарачат бувару, чIири-хъунсса бахшиш дуллуну, грамота дуллуну, кьимат бищару тIий. Бахшишругу жура-журасса дия: школданий аьркинсса канцтоварду, кIукIлу игрушкарду. ДачIлай бия мукунма мороженыйрду, сокру, нацIу-кьацIу.
Культуралул программалий каялувшиву дуллай бия Новостройрайсса культуралул отделданий каялувшиву дуллалисса ХIабибат Буттаева. ОьрчIал ва ниттихъал социал къайгъурдалсса буллалисса центрданул дуллалисса давриву мудангу хьхьичIунну гьуртту шайну тIий, ХIабибат Буттаевангу дуллуна ХIурматрал грамота.
Концертрал программа мяйжаннугу авадансса дия. Хъуниминнащал архIал хIала бувххун балайрду тIий, шеърирду ккалай, къавтIий бия цивппа оьрчIругу. Миннан яла хъунмур бахшишмур хьуна машгьурсса балайчитал Рашид Багатаевлул ва Лауритал балайрду. КIиягу балайчи вив лавсун, миннал лагма къавтIисса оьрчIан Рашидлул ва Лауритал сайки циняв балайрду дакIних кIулну бушиву исват хъанай бия ми цанма ххирасса балайчитурацIун бахIлай бушиврийну. Лях-карах микрофон биривмагу сивсуну балайрдацIун бахIлай ия.
Нитти-буттахъулгу хъинну рязийну, ххарину бия байрандалия.
Оьмариева Мариян:
— Жу Новостройрайн бивзния мукьах гьар шинах бучIару ОьрчIал байрандалийн. ОьрчIал хъуннасса ххаришиву дикIай шагьрулийнияр ххуйсса байран шиккура дувай тIий.
Ччя-ччяни бучIай жучIан машгьурсса балайчитал Кристина, Лаурита, Шагьалай МахIаммадова, Рашид Багатаев, Жамал Абакаров. ОьрчIан хъуннасса тирхханну шай мукун машгьурсса балайчитал Новостройрайн бучIаврия. Сант дирирну дунура хъунмасса барчаллагь учин ччай бура ОьрчIан ва ниттихъан социал кумаг буллалисса центрданул щалвагу коллективрахь. ЧIалай бурив циксса чIявусса оьрчIру ва нитти-буттахъул бурив? Вайннал ххуйсса байранну дайшиврия хавар бунур вайксса чIявусса агьали шиккун бавтIссагу. ОьрчIан ххуй-ххуйсса бахшишругу дур, нацIу-кьацIугу дур, мякь хьунан щингу дур та кIанай ччиссаксса. ОьрчIру неъмат ласлай бур. Ва цIусса мина гихуннай хъиннура неъматсса хьуннав жулва оьрчIан, ялунчIингу укуннасса байранну дуллансса цIуллушиву дулуннав.