Запись

Дуклаки оьрчIал «пIапIрусран суд бувунни»

Хъусращиял школалий дуклай бивкIсса душ-оьрчIаяту увккун ур 12 элмурдал доктор, 32 элмурдал кандидат, 600-нния ливчусса оьрчIал ларсун дур лахъсса кIулшиву. Гьашину Ккуллал райондалий цил багьайкунсса дяркъугу

Запись

Дагъусттаннал культуралул министрнал пресс-конференциялий

Январьданул 14-нний «Дагестан» РИА-лул конференц залдануву хьунни Республикалул культуралул министр Зарема Буттаевал «открытая власть» проектравусса пресс-конференция. Пресс-конференциялий гьуртту хьунни республикалул журналистътал ва блогертал. БакIрай Зарема Буттаевал бувсунни Дагъусттаннал культуралул политикалия, цукунсса

Запись

Буттахъал умуд бурувччусса арс

Оьрмулул ххуллий жунма хьунабакьай личIи-личIисса хасиятирттащалсса, личIи-личIисса кьадардащалсса, тIул-тIабиаьтирттащалсса халкь. Миннава цавай, ккавккун тинмай хьуннинма,

Запись

Олимпий цIу – Дагъусттаннайгу

Хъунма хIал личIлай бакъар 2014 шинал кIинтнил Олимпий тIуркIурду байбишин. Олимпий цIугу уттинин диян къадурсса кIану къаливчIунни, ччарча ссавруннай, ччарча аьрщарай ва щинаву.

Запись

Бусалардавун агьсса аьлимчу

Ца жула миллатрал бакъа, жула вирттаврая, хьхьичIунсса инсантурая цайми миллатиртталгу цIарду дуллай, цивгу пахрулий буссару Да­гъусттанная жула цIа лахъа-хъун дансса инсан уккаврия, тIисса макьаларттал ххишала бакъа тIааьнсса асарду

Запись

Ватандалийра дакIру кьадиртсса ник

Ватан кьадиртун гъурбатрай ливчIсса гьарцагу чув, бивкIссар зунттал халкьуннал яхI-намусгу, багьу-бизугу, къирият-хасиятгу дурурччусса, та-бунугу цанма аьзизсса ва бюхттулсса зунттал ялтту гьава бан хьурдай тIисса арс-душруну.

Запись

Жугу Гъумучатуссару

Ва яла лаглагисса шинал дайдихьулий бувксса «Ахульго» журналданий бур чIярусса шиннардил хьхьичI зунттал билаятгу кьабивтун, гъурбатрай оьрму лавгсса,

Запись

Нюжмар дакIний лирчIунни…

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булайссия жу ларгсса шинал сайки гьарцагу номерданий. Гьашинугу вара рубрикалул хъиндайдихьу дуллай буру