Нюжмар дакIний лирчIунни…

Ссайну дакIний лирчIри вин ларгсса нюжмар? Укунсса суал булайссия жу ларгсса шинал сайки гьарцагу номерданий. Гьашинугу вара рубрикалул хъиндайдихьу дуллай буру Ибрагьим Мусаев, физик, финансирдал колледжрал преподаватель: — ЦIусса шинал байраннал гьантрая чан-кьансса шацI хьусса кунмасса агьалинан дакIний личIансса дия ларгмур нюжмаргу. Байран кьинирду дия прокуратуралул, журналистътурал, МухIаммад Идавс (с.аь.с.) увсса кьини дия, хьхьу-кьини буслай бия Москавлив агьали 500 шинал лажиндарай Грециянаву Афоннал монастырдануву диркIсса Дары волхвоврдайн зияратрай занай бушиврия. Ттунмарив асар хьунни ярагъуннил конструктор Михаил Калашниковлул, цува дунияллия гьан хьхьичI пат­риархнайн чивчуссар тIисса чагъарданул хIакъиравусса аваза. СМИ-рдай бувсунни, Калашников патриархнахь цIухлай ивкIшиву, инсантал литIлатIаврил бунагь буссарив цайва тIий. Патриарх Кириллул мунахьхьун, «агар ярагъ ватан дуруччавриха зий бивкIхьурча, я ярагъ ляхъан бувнай, я ишла бувнай бунагь бакъар» тIисса жаваб дуллуссар тIий бур. Амма чIявусса агьали дунияллия лавгсса конструкторнай бунагьру ляхълай бивкIунни, ярагъ ляхъан бувма чара бакъа бунагьралун агьмари тIий. Му Калашниковлул автоматрах цикссагу битлай, кьатI буллай бур жулла республикалийгу. БоевиктурачIагу бур ми автоматру. Амма ттупанг цайнува цуппа пIякь къаучайхха, му инсанналли кIунттил бугьайсса. Мукун хIисав булларча, ххуй­сса ххаржант, турду дуллали­сса дагъусттаннал арцу-мусил усттарталгу бунагь буминнавун багьлай бур. Инсан ивчIан ччарча, му бакIрайх калпуш бивщунугу утлай бур, туну му калпушру бай заводрал хъунамагу бунагьлуврив? Мунал калпушру буллалисса инсантурал къатри дулланшивруллихха, щилчIав муния инсан лакьин­сса ярагъ баву – му мунал цала духIиндарал, мяърипатрал иш бур. Ва ялагу, ДТП-луву вайксса-тайксса ливтIуну бур тIий баян бай сайки гьарца кьини. Автоаварияртту хьуну автоматирттахнияр чIявусса литIайшиврий дакI дарцIуну ура, туну машинарттаха зузимигу бунагьралун багьлагьими бусса бур. Цумари ахир ва дунияллий бунагь бакъу? Ттун тачIавгу тIааьн къабизай ивкIуну махъ, инсаннал рухI азурда дуллалаву. Саманият Кьурбанова, педиатр: — Ларгсса нюжмардий Да­гъусттаннай лаккучу, бизнесмен Руслан Мудуев бивтун увтун, мунал мукьва оьрчI ятинтал бунни. Январь зурул ацIуннийгу Южно-Сухокумскалийгу предпринимательнайн бивтунни тIий баян бувна телевидениялул. Мудуев лажин кIялану къатри дуллалисса инсан ивкIун ур, мунал кооперативрай аьй-бювкьурду дуллалисса дольщикталгу бакъар тIий бур. Ци дукки тIиссар туну зузисса инсаннахь? Южно-Сухокумскалийма предпринимательгу металлоломраха зузисса инсан ивкIун ур. Зузимавагу къаитлатисса замана бур. Ттун къакIулли республикалул Следственный комитет ссаха зий буссарив, чил каруннища ивкIусса чувнал оьттулучу лякъайсса, угьайсса хавар бакъар. Вава ва тIийнма бикIаннув, тагьар укунсса духьукун, цамур учинсса ба­къархха: республикалий бувагу кьиматрай бакъар инсаннал оьрму. МахIачкъалалив махъсса шиннардий оьрчIал поликлиникарду буллай бакъар, гьарцагу поликлиника гьарза-гьарта бан багьлай бур, гастрономирттан, бензозаправкарттан бусса кIантту поликлиникардан бакъар. Ва кIанттахгу къулагъас дуванссар тIисса тамахI бур цIусса шинаву шагьрулул хъунаманал хьуннав, Минздраврал хьуннав. Грипп дирсса, аьнч-ккинч тIисса оьрчI поликлиникалийн увцуну бучIарча, къумасса коридорду, кабинетру буну мунал цайми оьрчIругу къашай буллай бур. ЦIусса шин дайдихьулий жулва хьул-умудру ххуймунийнсса бикIай, зугу жу ххари булланмур чичланнав, хаварду ххарисса бакъа ялун къабияннав. ЦIувххуссар ПатIимат Рамазановал