Запись

Республикалий аьдлу-низам цIакь хъанай дур

Декабрьданул 31-нний ДР-лул Президент Рамазан Аьб­дуллатIиповлул дунни ихтиярду дуруччай органнащалсса совещание 2013 шинал хIасиллан хасну. Хьунабакьаврий хьхьичI­махъ лахълай, Рамазан Аьб­дуллатIиповлул хIайпну кIицI бунни лаглагисса шинал

Запись

Лакку билаятрай аргъ дизаннав

Аьдатравун багьсса куццуй, гьарица шинал ахирданий оьрмулуву хьусса дахханашивурттая, асар хьусса, дакIний личIансса иширттая цIухху-бусу бару жу махъ нанисса, сий дусса миллатрал вакилтурахь. Ва даву дуллалисса чIумал чIалан бикIай гьарицагу инсан, архсса зунттал шяраву ялапар хъанахъимагу, дазул кьатIувмагу, хъунасса къуллугъчигу, укунасса зузалагу миллатрай дакI цIий ушиву,

Запись

Щала оьрмулул хIарачат нину рязи данссая

ЦIусса шинал ахирданий «Илчилул» редакциялий хъамалу уссия Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал председательнал хъиривчу Шарип Исмяилович Шарипов. 2013 шинал августрай вице-премьернал бюхттулсса къуллугърай итан хьхьичI экономикалул элмурдал доктор Шарип

Запись

Миатлиннал ГЭС цIубуккан буллай бур

Итни кьини Миатлинский ГЭС-райн республикалул изданиярттал журналистал ва блогертал гьурттусса пресс-тур хьунни. Ва аьрххилул мурад бия «РусГидро» ОАО-лул Дагъусттаннал филиалданул Миатлинский ГЭС-райн

Запись

«Ларгсса шинаву дан дакIнийсса чIяруми давуртту дан бювхъунни»

Гьарцагу ЦIушинавун бухлахийни жулла яла агьаммур чIа учаву дикIай барачатсса, даркьусса, тIайлабацIусса шин хьуннав тIисса. Мукунсса хьунни махъсса шинну жулла Лакрал райондалун. ЧIаланну даххана хьунни райондалийсса тагьаргу,

Запись

Агьулданулгу ттарцI, даврилгу усттар

ЦIусса шинаву оьрмулул 60 шинал юбилей там хъанай дур Хьурттал шяраватусса Мусаев МахIаммадлун. Ссурваврал цала ца акъа-акъасса, ишин-итан кIану бакъасса уссийн хIакьинугу, чIивиний кунма, Амай учайсса бур. З. Тахакьаева МахIаммад цинявппа ссурваврангу, миннал оьрчIангу

Запись

Индиянал эмаратру ЦIушинал ссайгъатран

Ларгсса шиная шихунмай Дагъусттаннайн чIумуя-чIумуйн букIлай бур Индиянавасса машачитал. Гьашину вай бувкIунни ЦIусса шинал бухкIуллий. Ярмарка лахъи ларгунни декабрь зурул 29-ннийн дияннин.

Запись

ХIукуматрал хъунама ЦIушинал дайдихьулий Новостройрай

ЦIуссалак цIусса миналийн бизан баврил масъалалул ци тагьар дурив ккаккан, ларгсса итни кьини, январь зурул 6-нний Дагъусттаннал ХIукуматрал председатель Аьбдуссамад ХIамидов ивунни Новостройрайн.

Запись

ЦIушинал бахшишру дуклаки оьрчIан

ЧIявусса билаятирттай цала-цала аьдатирттай, тяхъану, ххарину кIицI дайсса, мюрщинангу, хъунанангу ххирасса байран дур ЦIусса шинал байран. Махъсса шиннардий ва байран тяхъану, лахъа-хъунну, райондалул администрациягу, шяраваллил жяматгу, дуклаки оьрчIру ва учительталгу лагма лавгун, кIицI дуллан бивкIунни Новостройрайгу.