Архив рубрики: Интервью

Аьвдурашид МахIаммадов: «Дагъусттаннайсса паракьатшиву жун ххирану дарцIуссар»

Жул «Илчи» кказитрал редакциялий аьдатравун дагьну ду­ссар жаваблувсса къуллугъирттайсса, сий дусса, махъ нанисса миллатрал вакилтуращалсса хьунабакьавуртту. Ва ххуллухсса жул хъамаличу хьунни Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, Читать далее

Зунттурдал ясир

Декабрьданул 11-нний дунияллий
кIицI лагайссар Зунттал кьини

Африканавусса Килиманджаро, Чилинавусса Аконгагуа, Франциянавусса Монблан, дунияллий яла лахъний вулкан хьусса, цIана аьрщарай ца яла бюхттулний бяр бусса зунтту Читать далее

Европанал шартIирдай зий буру

2012 шиная шихунай Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Читать далее

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал шяраваллил хозяйствалул производствалул Читать далее

Актау – жул аьзизсса шагьрур

Къазахъисттаннай навтлил мяъданну буккаврил бакIщаращуй лакгу бивкIссар

Цаппара номердал хьхьичI жу бувсъссия Къазахъисттаннайсса Дагъусттаннал диаспоралул даврия. Цалчинсса дагъусттанлувтал тихун бивзун бусса бур 1877 шинал, цивгу паччахIнайн къарши­сса бунтравух гьуртту шаву сававну ссивир бувсса. Читать далее

ЧукIуннал нарт

Гъинттул чIумал, ссят 5-ннийва бивзун, савсъсса ва сивсусса халкь бачай хьхьирил чулийнмай, цала цIуллу-сагъшиву ядуван, хьхьирил гьава ва щин ишла дурну, таза буккан.Мукун наниминнавух хьхьичI ххуттай най уссар Редуктор поселокрай яхъа­нахъисса Читать далее

Ттинин Дагъусттаннай къабувсса операцияртту буллай бур Гъумук

Мукьра шин хьуну дур Дибиров АьвдурахIин Дибирдул арс Лакрал райондалул азарханалий хъунама хIакинну зий. Ва чIумул манзилданий чIярусса ххуй чулийннайсса дахханашиннарду хьунни райондалул цIуллу-сагъшиву дуруччавриву. Читать далее

«БакIраву кIулшиву духьурча, ка нигьа къадусайссар»

ХIакиннал пиша бур ца яла бусравсса ва чара бакъа аьркинсса пиша. ХIакин-хирургналмур пиша тIурча – сайки ссихIирчинал пишалун ккаллисса. ЩинчIав къакIулссар кьадарданул цумур кьини цукунсса чирчуну дуссарив хирургнан. Читать далее

Шайссарив лаккучунаща япон махIаттал хъанахъи бан?

Шиннардил хьхьичIва ттуйн бакIрайн багьуна «Легкая промышленность.Курьер» тIисса журнал. Ганий дия «JUKI» тIисса Японнал цIанихсса янна дуруххай машинартту итабакьай­сса корпорациялул Москавливсса вакилханалул бакIчи Кьадиев ХIажи Ибрагьимлул арснащалсса интервью. Читать далее