Архив рубрики: Интервью

Чани лешлай, щин дукьлай…

Махъсса ппурттуву чIявусса халкь аьрзирдай бур, ужагърай чани лешлай бур, лещан къабувнигу, мунил гуж чансса бур тIий. Му бакъасса, щингу дакъар тIий бурхъуншагьрулул цаппара районнай, думигу хъинну хьхьарану най дур тIий бур. Читать далее

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

Уча дакIнин малхIанмур балай

Ана-анаварну хьхьичIуннай хъит увкуну нанисса аралун на хIакьину ккалли давияв Да­гъусттаннал эстрадалул ара. Цаннаяр ца гьунар бусса, цаннаяр ца яргсса ва итххявхсса балайчитал жула лакралгу чансса бакъар.Миннава­сса цану, махъ бакъа, хIисав хъанай бур Залихха Катибовагу. Читать далее

Аьвдурашид МахIаммадов: «Дагъусттаннайсса паракьатшиву жун ххирану дарцIуссар»

Жул «Илчи» кказитрал редакциялий аьдатравун дагьну ду­ссар жаваблувсса къуллугъирттайсса, сий дусса, махъ нанисса миллатрал вакилтуращалсса хьунабакьавуртту. Ва ххуллухсса жул хъамаличу хьунни Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, Читать далее

Зунттурдал ясир

Декабрьданул 11-нний дунияллий
кIицI лагайссар Зунттал кьини

Африканавусса Килиманджаро, Чилинавусса Аконгагуа, Франциянавусса Монблан, дунияллий яла лахъний вулкан хьусса, цIана аьрщарай ца яла бюхттулний бяр бусса зунтту Читать далее

Европанал шартIирдай зий буру

2012 шиная шихунай Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Читать далее

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал шяраваллил хозяйствалул производствалул Читать далее

Актау – жул аьзизсса шагьрур

Къазахъисттаннай навтлил мяъданну буккаврил бакIщаращуй лакгу бивкIссар

Цаппара номердал хьхьичI жу бувсъссия Къазахъисттаннайсса Дагъусттаннал диаспоралул даврия. Цалчинсса дагъусттанлувтал тихун бивзун бусса бур 1877 шинал, цивгу паччахIнайн къарши­сса бунтравух гьуртту шаву сававну ссивир бувсса. Читать далее

ЧукIуннал нарт

Гъинттул чIумал, ссят 5-ннийва бивзун, савсъсса ва сивсусса халкь бачай хьхьирил чулийнмай, цала цIуллу-сагъшиву ядуван, хьхьирил гьава ва щин ишла дурну, таза буккан.Мукун наниминнавух хьхьичI ххуттай най уссар Редуктор поселокрай яхъа­нахъисса Читать далее