Архив рубрики: Интервью

«Ттун бувчIунни навагу ссал-унугу багьасса ушиву»

«Ттул Дагъусттан» конкурсрай ххувшаву ларсми

Сиражуттиннул арс Марис Илиясов, МахIачкъала шагьрулул Кировский райондалул депутатътурал мажлисрал председательнал хъиривчу, МахIачкъала шагьрулул депутатътурал корпусрал  Читать далее

Ттул даврил лябукку – жяматрал цашивур»

Щардал жяматрал цала каширдацIух бувсса ттуплий буккай арена тIитIлай

Щардал шяраву хьунни, так ца райондалий бакъа­сса, щала республикалул оьрмулуву хъинну ккалли бансса иш – хъуннасса шадлугърай тIивтIунни жяматрал цала Читать далее

«Ттун бувчIунни гьар кIанай ттула гьунар ккаккан буллан аьркиншиву»

Дунияллул халкьуннал дянив­сса миллатирттал культуралул ва искусстволул фестиваль-конкурс WORLD. FOLK. VISION хIакьинусса кьини зий дур 80 билаятрай, миннавух — Аьрасатнавугу.
Ва фестиваль дуллансса хIукму хьуну бур Культуралул, элмулул ва кIулшивурттал масъаларттаха зузисса Евразиянал советрал 2017 шинал август Читать далее

Чани лешлай, щин дукьлай…

Махъсса ппурттуву чIявусса халкь аьрзирдай бур, ужагърай чани лешлай бур, лещан къабувнигу, мунил гуж чансса бур тIий. Му бакъасса, щингу дакъар тIий бурхъуншагьрулул цаппара районнай, думигу хъинну хьхьарану най дур тIий бур. Читать далее

«ЯхI-намусрай ттангъа хьун къабавцIуссара»

АцIра шинал лажиндарай Дагъусттаннал ЦIуллу-сагъшиву дуруччаврил министерствалий хъунмур экспертну зий бур Рита Мурачуева. Ва даврий лайкь дурсса ванил наградарттавух дур Читать далее

Уча дакIнин малхIанмур балай

Ана-анаварну хьхьичIуннай хъит увкуну нанисса аралун на хIакьину ккалли давияв Да­гъусттаннал эстрадалул ара. Цаннаяр ца гьунар бусса, цаннаяр ца яргсса ва итххявхсса балайчитал жула лакралгу чансса бакъар.Миннава­сса цану, махъ бакъа, хIисав хъанай бур Залихха Катибовагу. Читать далее

Аьвдурашид МахIаммадов: «Дагъусттаннайсса паракьатшиву жун ххирану дарцIуссар»

Жул «Илчи» кказитрал редакциялий аьдатравун дагьну ду­ссар жаваблувсса къуллугъирттайсса, сий дусса, махъ нанисса миллатрал вакилтуращалсса хьунабакьавуртту. Ва ххуллухсса жул хъамаличу хьунни Дагъусттаннал виваллил иширттал министр, Читать далее

Зунттурдал ясир

Декабрьданул 11-нний дунияллий
кIицI лагайссар Зунттал кьини

Африканавусса Килиманджаро, Чилинавусса Аконгагуа, Франциянавусса Монблан, дунияллий яла лахъний вулкан хьусса, цIана аьрщарай ца яла бюхттулний бяр бусса зунтту Читать далее

Европанал шартIирдай зий буру

2012 шиная шихунай Дагъусттаннал УИС-рал 1-мур силистталул изоляторданул хъунаманал хъиривчуну уссия личIи-личIисса жаваблувсса къуллугъирттай цала пишакаршиврул даража ва бюхъу-бажар ккаккан бан бювхъусса лакку оьрчI, Читать далее

«Кьюкьаласса иширахьхьун агьан къаавцIуссара»

МахIаммадов Айгун Халидлул арс

Увну ур Къяннал шяраву. Каспийскалив зунттал халкьуннал интернат къуртал бувну, дуклан увххун ур Озово-Черноморскрайсса шяраваллил хозяйствалул институтрал шяраваллил хозяйствалул производствалул Читать далее