Жижара

Кьурван­махIаммадлул арс Гъаранов ХIасанхIусайн Оьрмулул 87 шинаву жуятува лавгунни хIакьсса динчи, яхI-къириятрал заллу, ЧIяйннал шяравасса КьурванмахIаммадлул арс Гъаранов ХIасанхIусайн.

Увну ур ХIасанхIусайн 1931 шинал ЧIяйннал шяраву Кьур­ванмахIаммадлул ва Хадижатлул кулпатраву. Ванал ппу, ятIул партизантурал командир, ччяни ивкIуну, ниттин Хадижатлун багьну бур ми захIматсса шиннардий 4 оьрчI хъуни буллан. Мунияту ХIасанхIусайн чIивину уна ризкьичину зун ивкIун ур. Школа къуртал байхту, Дянивмур Азиянавун лавгун цанма маэшат буллай ивкIун ур, кьяпри буллай, буттукьри буллай. Лархьхьуну дур тIаннул усттаршивугу. Муния махъ, 40 шинал оьрмулуву, увххун университетрал строительстволул факультетрайн, къуртал бувну мугу, зий ивкIун ур прорабну личIи-личIисса кIанттурдай. УвчIуну ивкIун ур горсоветрал депутатнугу.

Чув зий ивкIхьурчагу, ХIа­санхIусайннул ккаккан був­ссар цува грамотнайсса, коллективраву авкьусса, ватан ххирасса инсан ушиву. КIулссия ацIвахъул мазру, гъалгъа бан бюхъайсса куццуй. Пенсиялийн увккун махъ лавхьхьуна аьжамрай буккин ва чичингу. КIула дакIних чIявусса Кьурандалувасса аятру. Ивссар хIажлийнгу шамийла. Диндалул масъалар­тту щаллу буллай, кумаг байва, чIарав ацIайва цума-цанналгу. ХIасанхIусайннул хIурмат лавайссия РувхIаний управлениялийгу.

Оьрмулул ххуллий ванал чIа­рав мудан бивкIссар кулпат Зубайдат (аьпа баннав цил).
ХIасанхIусайн ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай бу­ру ванал гъан-маччанахь, дустурахь, агьлу-авладрахь, цинявннахьвагу. ХIасанхIусайн-хIажинал рухI хъинний дишиннав, гьав нурданул дуцIиннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.
ЧIяйннал жямат


 

Аьвдулвагьавлул арс ХIусайнов Аьвдулжалал
Уттигъанну, захIматсса цIу­цIаврища ххассал къавхьу­ну, аьпалухьхьун лавгунни ЧIурттащатусса яхI-къириятрал заллу, захIматчи, Венгернал иширттаву чялиш­сса гьурттушинна дурсса, Аьвдулвагьавлул арс ХIусайнов Аьвдулжалал.
Увну ур Аьвдулжалал 1936-ку шинал ЧIурттахь Аьвдулвагьавлул ва Халлугълул кулпатраву. ЧIурттал школа буккайхтува, Аьвдулжалал увцуну ур аьралий къуллугъ буллан 3 шинай­сса. Дахьа-дахьа аьрали ишру ва ярагъ лахьлахьисса чIумал, цакуну Венгриянаву хьусса ишру сававну, хьхьунил лякьлуву чун наниссаривгу къабувсун, ва хIаласса аьралитал Будапештлив ликкан бувну бур. Цайва бивхьусса бурж марцIну биттур бувну, медальданущал шавай зана хьуну ур. Армиялия зана хьуну махъ лавгун ур Ашхабад­райн, цала ниттилссурваврачIан, ссурахъаврачIан, цанма пиша лахьхьин. Тиккува щупиртал шай­сса курсругу къуртал бувну, кулпатгу бувну, цаппара шиннардий Ашхабадрай уссия. Яла махъсса шиннардий Каспийскалийнай ивзун, Каспийскаллал ччатI шахьай заводрай зий ­уссия, пенсиялийн укканцIа. Цала иминсса кулпат Липащал, ххуйсса къатта-къушгу дузал бувну, 4 душгу хъуни бувна.
Аьвдулжалал уссия жямат­раву авкьусса, гьарцаннайва цIими бай­сса, инсаннал чIарав ацIан чялиш­сса инсангу, кулпатран ххуйсса заллугу, душвавран ххуйсса ппугу.
Аьвдулжалаллул бивкIулул хъуннасса кьурчIишиву кIидачI­лай, жижара буллай буру кулпатрахь, душваврахь, ссура­хъаврахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу.
Цал гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул къапурду тIивтIуну ля­къиннав. Махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин!
КIивагу ЧIурттащиял
жямат