Интту хъуру дугьан хIадурну бур

Вай гьантрай Тарумовкаллал райондалий хьунни гьашину хъунил давуртту дайдишин хIадур шаврил ва ятту кIинтнил даэрдая зунттавунмай зана шаврийн хIадуршаврил хIакъиравусса ДР-лул Шяраваллил хозяйствалул министерствалул батIаву.


Министрнал хъиривчу Аьдил­хан Ганакаевлул бусаврийн бувну апрельданул 5-ннийнин гъайкуну дур 115 азарда гектар хъуруннал. Интту хъуру дургьуну дур 26 азарда гектарданийсса. ДукIунияр чансса махъун багьну бур, инт чIалну дучIаву сававну. Техникалул 80 процент хIадур дурну дур хъунил давур­ттайн. Дакьин дурну дур 2 азарда трактор.

Мунал мукунма бувсунни гьашину ДР-лул бюджетраву республикалун техника ласун ккаккан дурну душиву 100 млн. къурушрал. Ва ялагу, 22 азарда гектарданийсса ссуттил хъуруннай дирчуну дур минерал оьргъашиву. Гьашину 1210 гектар цIусса багъирдал бантIий бур, миннувату 500 гектарданий­сса багъру интту бугьантIий бур. Гьашину интту бувгьуну бур 396 гектарданийсса багъру. Гьашину бугьантIий бур 1500 гектар къюмайтIутIулгу, миннувату 527 гектар – интнил зурдардий.

Ризкьилул кIинтнил даэрдай кIи рутаврил ва яттил чIиру баврил тагьардания, ятту зун­ттавунмай бачин хIадур шаврил хIакъираву бувсунни министрнал хъиривчу Шамил БахIарчиевлул. Мунал бусаврийн бувну, ларгсса шинал кIинтнил даэрдайн биян бувну бивкIун бур 1 млн. ва 550 азарва яттил хIайван, 220 азарва бакI хъуни гъаттарал ва 3400 балчан.
ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул