Лакрал халкьуннал учаларттава

На ивтсса куна, ина гъин­ттул аькIурдилгу итаннав.

Намус буний тIайлашиву дуссар.

Нач дуначIа инсапгу ду­ссар.

Оьбалдарал хьхьичIа аькьлу лихъайссар.

Оьккисса махъ залуннайн кIура баяйссар.

Оьсса чувнал мазраща буручча.

Пахрулул бала бакIрайн буцайссар.

Ттуккуятур кьунклунгу тIиринт бищун лахьхьайсса.

ТIайламунин дивандалия нигь дакъассар.

ТIайламунил цинма цила ххуллу ласайссар.

ТIайламур ххуйри, амма талихI хъинни.

Ххуйшивруяр хъиншиву хъинссар.

Ххядурксса тIахIун­тту­вун къама къабичайссар.

Хъинбалалун хъинбала барчан – ина чувра, оьбалдалун хъинбала барчан – виричура.

ЦулчIа бугьан цила магъралли кумаг байсса.

Чарил хъирив хIинча да­къассар.

Чил кьацIурдин къадагъа дан къашайссар.

ЧIирисса кIалайлул хъунмасса ххалабакIу ччуччай­ссар.

ЧIявуну гъалгъа тIинах щилчIав вичIи къадишайссар.

ЧIявукIул цулчIа лякьалавай багьайссар.

Шярал мукъурттия ви­чIилух чIира бан аьркин­ссар.

Щялмахъчи хъарду буллан икIайссар.

Щялмахъчинал лажин лухIиссар, маз кутIассар.

Щялмахъ къабусайсса усттар къаикIайссар.

Щялмахърай ликри дакъассар.

Щялмахъ бусу вих къашайссар.

Щялмахъ бусул бара чIаравва икIайссар.

Щялмахъ бусул кьабакI тIартIссар.

Экьиларг щинай гьарахъалу зун къадикIайссар.

Яла кутIамур ххуллу тIайламурди.

Аькьлу бакъу пахрулувун лагайссар.

БарцI нигьабусан бан кьунча бувкIун бур.

Бувку суннугу хъамабивтун, сунинна рахIух буклай.

Вил тур дайлсса духьурчан, ттулссагу ххарарая дурсса дакъар.

Вил дакIуксса бакъухъ ччива буччиннин букан.

Вил дакIуксса бакъухъ ччива, щала жямат буччин бан.

ВилцIун пахру буллай бивкIссар тIар цил ппу балчанни тIий.

Дунияллул заллу хьусса ххай занай ур.

Дунгъузран кIяламургу, лухIимургу цава-цар.

Ина чIира ба, на, кIисса щуну, лекьан банна.

КъуртI хъиншиврийн къадуккайссар.

Лагьну къаагьан, бюхттулну малехларда.

Мукъурттил гьарахъалу гьанагьи къадай.

Пахручинайн хъяшхъар багьайссар.

Тинай хьурчан – ппу, шинай хьурчан – нину.

ТIюхчара чувнал, цала нех цала хъун даншиврул, гьарччалтту бавтIссия тIар.

ТIункка ляркъусса оьрчI кунма пахрулувун малагара.

ХIала хьурчан, хIал къабитай.

Ххуллу бивтукун, махъунайгу ургу.

ХIиркI бугьайсса вилцIуннулли.

ХIиркI бугьан ина вилцIун акъарахха.

ЦIа дурну, цIаравун ххяххан уллай.

ЦIанин ливккун ур.

Цана цува ххирама чин ххирасса къаикIайссар.

Цува шахьлай, цува канай.

Шамила цIа дарчан, ттуккул щулуралгума лавай тIанкI учайссар тIар.

Шархьмургу дуки, бусласимунихгу вичIи диша.
??

??

??

??
1

Читайте также: