Жижара

Аьвдуллагьлул душ Аьвдуллаева Жаннат

Уттигъанну жуятува личIи хьунни уздансса инсан, ххаллилсса педагог, СумбатIуллал шяравасса Аьвдуллаева Жаннат. Бувну бур Жаннат 1928 шинал СумбатIлив.

Щурагь педучилищагу къуртал бувну, 1947 шиная байбивхьуну, 2014 шинайн бияннин (67 шинай) зий бу­ссия шяраву школданий. Щала цила оьрму шяраваллил оьрчIан кIулшиву дулаврин ва тарбия дулаврин хас бувсса Жаннат бусраврай буссия оьрчIан ва миннал нитти-буттан, щалагу жяматран. Ванил дакIнихтуну бивхьу­сса захIматран лайкьсса кьимат бивщунни хIукуматралгу. Жаннат бия дяъвилул ва захIматрал ветеран. Лайкь хьуссар «Дагъус­ттан Республикалул лайкь хьу­сса учитель» тIисса бусравсса цIанин, хIалал дурссар чIярусса бахшишру. Яла-яларив, ванил дарс дирхьусса оьрчIая бувккунни ххаллилсса арамтал, бур миннавух, ларайсса кIулшивурттугу ларсун, институтирттаву дарсру дихьлахьиссагу.
Жаннат дунияллия лагаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил уссихь, ссихь, душваврахь, оьрчIахь, щалагу агьлу-авладрахь.

Имандалий лавгун лякъиннав, алжаннул ххари баннав.
СумбатIуллал жямат

Хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру
Аьбдуллаева Загьранихь, Загьидинахь, куявнахь, кулпатрахь,
цинявппагу уссурссуннахь ва гъан-маччанахь вайннал нину

ПАТIИМА
ахиратрал шаврийн бувну. Цил рухI алжаннул ххари даннав, гьав нурданул дуцIиннав. Ганил барачат махъ ливчIун лякъиннав. Амин!

ГьунчIукьатIрал школданучIасса «Дараччи» клубрал душру