Диктант Дагъусттаннайгу чичинтIиссар

Гьар шинахсса «Тотальный диктант» чичаврил акция Да­гъусттаннай апрельданул 14-нний хьунтIишиву баян бунни проектрал сайтрай.

П. Рамазанова
Диктант чичинсса 12 кIану хIадур бувну бур республикалий, МахIачкъалалив, миннувату: ДГУ-лул ва ДГРУ-лул филологиялул факультет, Р. ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотека, «Аьрасат – ттул тарихри» парк. Каспийскалий диктант чичинтIий бур М. Оьма­ровлул цIанийсса ххюлчинмур школданий. Избербашрайгу — мукунма школарттай. Диктант чичин хьунтIиссар гьарманаща, ци оьрмулул инсан унугу. Чичин хьунтIиссар онлайн-режимрайгу.

Диктантрал текст чичайсса бур машгьурсса чичул. Гьашинумур диктантрал текстрал автор бур Къазаннаясса чичу Гузель Яхина. Гьарца шагьрулий диктант ххал дуллалисса комиссия­лувугу бур преподавательтал-филологтал. Сайтрай бур ларгсса шинал чирчусса диктантир­ттал текстругу, диктант чичин ла­хьхьин буллалисса дарс­ругу.

Диктант чичин ччиминнал утти­ва язи бугьан аьркинни цанма къулаймур кIану, агар ци-бунугу сававрай диктант чичлачисса кIанайн иян къабюхълай ухьурча, онлайн-режимрайгу чичайссар.