Новость на родном

Лакку мазрайн таржума бувминнува

  Сулайман Стальский Дунияллухь Ина чIумуйсса къаттара. Жу лавгукун, ина лахра. Гьарнан ина къаххирара. Пахру мабара, дуниял. Инсантурал хъун ппу – Адам, Инсантурав гужма Рустам. Буси ина цIивикъан Чун акъа ав, я дуниял? Гьарца дард-балардал минай, Вийн вихшала дан къабюхъай, ЦIими бихьулт инсантурай Идавстал цибав, дуниял? Я Зал, Сулайман вил лагъри, Ттул дуаьрду так вихари....

Новость на родном

КIулссия ттунгу Сулайман ва мунал гъан-маччами

Оьруснал хъунасса чичу Алексей Горькийл 1934-кусса шинал СССР-данул чичултрал цалчинмур съездрай Сулаймангу ххал хьуну, ганал ихтилатрахгу вичIи дирхьуну, Сулайманнуйн увкуна, ва кьуйлчинмур векрал Гомер ур куну. Сулайманнущалсса ва ганал чичрулущалсса, мукунма ганал гъан-маччанащалсса ттул кIулшиву, дусшиву жагьилсса чIумала хьуна. Мунихлуну на жула буккултрахь бусан ччай ура лавгмуния, хъамакъабивтмуния. 1934 шинал «ЗахIматчи» тIисса, Гъумук итабакьайсса, циняв...

Новость на родном

Лавгунни жуятува хIакьсса педагог

Оьрмулул 88 шинаву жуятува батIул хьунни Дагъу­сттаннал халкьуннал учитель, СССР-данул кIулшиву дулаврил отличник, учитель-методист, бусравсса насихIатчи АхIмадил арс ХIасан АхIмадов. ХхюцIалла шинал мутталий дакI тIайлану захIмат бивхьуну бур ХIасан АхIмадовичлул педагогикалул даврий. ХьхьичIунну Дагъусттаннал паччахIлугърал пединститутрал физикалул факультет къуртал бувну, 1958 шинал буттал шяравун зана хьуну, зий ивкIссар физикалул учительну. КутIасса чIумул мутталий жагьилсса пишакар...

Новость на родном

Зияуттин Айдамиров

Айдамирдул арс Айдамирхъал (Айдахъал) Зияуттин увну ур май зурул 8-нний 1928-кусса шинал Лаккуйсса ДучIиннал шяраву. 1942-кусса шинал буттал шяраву ххюва классгу бувккуну, зий ивкIун ур колхозраву илхъичину. Муния махъ, къалайчинал касмугу лархьхьуну, буттащал архIал зий ивкIун ур Азирбижаннаву, Арманинаву, къалайчинал пишалуцIун лавхьхьуну бур азирбижан ва армани мазругу, дус хьуну ур баргъбуккаваллил билаятирттал литературалущал. Тиха занахьуну...

Новость на родном

«Ци цIуку биявав ялув някI ссавний»

Ччаву Цир чиви на зухь ччаву? Ччаву авдалсса затри, Цинявппа махлукьуннан Дакъа чара бакъасса. Ччавриллихха бувгьусса Ва дунияллул ламу, Ччаврийрихха бавцIусса Инсаниятрал къатта. Цайминнах ччаву дунан Цана цувагу ччиссар, Гайннаву дакI дакъанан Цувагу къаххирассар. Аслийсса ччаврил тIимур Байманал дакI тархъанссар, Гьар ганан ччай бан бувмур Тархъаншиврул ххуллийссар. Гьалмахщарнил махъ ХьхьичIвасса лакку балайрдал макьанная ХъункIултIутIи яруннан...

Новость на родном

ДакIния къауккайсса Бадави

Шаэрнан 70 шин хьусса чIумал чирчуну диркIccа макьалалува Дагъусттаннал литературалуву ца бусравсса кIану бувгьусса шаэр, чурххал кьянкьа-кьурчIисса ухьурчагу (кIинттулгума хьхьирийн учIан лагайва), дакI иминсса, мудан ссаллив пикрирдайнасса, къаччан бивкIсса чIумалгума ссирссилттавун пиш-кьиш тIийнасса Бадави, дунияллия лавгун цуксса хIал хьурчагу, хъамаитайминнаясса акъая. 1955 шинал, «Дусшиву» альманахрал ирглийсса луттирал назмурдалмур бутIа Бадавинал «Интнил марч» тIисса назмулийну тIитIлай,...

Новость на родном

Шагьун-бавал бувсъсса шаммарду

УчаларттацIун ва лувлякъурттацIун шаммардугу хъанахъиссар халкьуннал дакIнихсса творчествалул ца гьанулул ттарцIну, журану. Балай учаврил пагьму бусса, маз пасихIсса инсаннал капливун бувтун ляхъан бувсса шаммарду, ваная танайн, таная кIанайн лаглай, цаннаяр цаннал бювчIан-бюхъан буллай, учиннуча, къалай дуклай, кIура баен буллалиссар миллатрал фольклорданул ххазиналийн. Жулла бавахъан дакIних чIявусса шаммарду кIулну бикIайва, кувни бавахъал шаммардайну жавабгума дулайва цумур-бунугу...

Новость на родном

Чаклил хъирив дуаьлий нагу хIала увара!

Ккурккуллал Зайду Ккурккуллал Зайду ивкIун ур шаэрнал пагьму бусса, хатI ххуйсса, луттирдай исвагьисса накьичру дан кIулсса дурккучув. Ва увну ур 1827-кусса шинал Ккурклив Исламбулатлул кулпатраву. Дуклай ивкIун ур буттал шяраву, Гъумук, Щиназ тIисса лазгиял шяраву. Ванан кIулну диркIун дур алгебра, геом­етрия, астрономия, философия, логика. Ваная хьуну ур методика чичин бю­хъайсса педагог. Зайдул сакин бувну бур...

Новость на родном

Лавгзаманнул лакрал хъаннил балайрдава

Ххалла Вай яру вих бакъа къабурувгссия Авлул хьуну най бур дакIнил хияллу, Майдансса ардарах гъалбарцIрунияр, ЛивцIунугу най бур яшмилул яру, Къумасса ратIавух мугьалттунияр. Бавссунугу най бур ттул хIавилул чурх, Ссавний гъили бургъил чял занчрунияр, Яраппий, къахьуннав ттун кунна эшкьи, ОьрчIкъакъунттул дикIух къиргъулун дакъа. Яраппий, къахьуннав ттун кунна ччаву, НузручIилул дикIух гъалбурцIин дакъа. Вай яру вих...

Новость на родном

«ЦIушинал бухкIулу бачи лахъанну»

Абакар Мудунов ЦIусса шин Кугьланну бачайссар Зунттал аьтартту, Парандарал кьама КIунттил бувгьуну. КIири бивчусса чал Ласайссар манзил, ЦIушинал бухкIулу Бачи лахъанну. Жапгу байбишинну Буттал кIанттущал, Барзул къатIитIинну Хъару тIиртIусса. Насу, жул духсса шин, Таварихравун, Мукуннича лавгсса Буттахъал оьрму, Духлаху, ЦIусса шин, Таварихравун, Мукун буххайссарча Наслу чагъравун. Аьраву даркьусса Интгу духьхьуча, ТIутIай ницI чIярусса Гъигу нануча....