Лавгунни жуятува хIакьсса педагог

Оьрмулул 88 шинаву жуятува батIул хьунни Дагъу­сттаннал халкьуннал учитель, СССР-данул кIулшиву дулаврил отличник, учитель-методист, бусравсса насихIатчи АхIмадил арс ХIасан АхIмадов. ХхюцIалла шинал мутталий дакI тIайлану захIмат бивхьуну бур ХIасан АхIмадовичлул педагогикалул даврий. ХьхьичIунну Дагъусттаннал паччахIлугърал пединститутрал физикалул факультет къуртал бувну, 1958 шинал буттал шяравун зана хьуну, зий ивкIссар физикалул учительну.

КутIасса чIумул мутталий жагьилсса пишакар ччяни итталун агьну ур педагогикалул ккурандалун. Ивтун ур школалул директорну. Ванал каялувшиндаралу шяраваллил кIанттайсса школа республикалул хьхьичIунсса школардал сияхIравун багьну бур.
Сайки мукьцIалла шинал мутталий Хъусращиял школалул дуклаки оьрчIру лув-ялув ххув хъанай буссия республикалул лагрулийсса физикалул олимпиадарттай. Цимилвагу гьуртту хьуссар щалагу союзрал лагрулийсса олимпиадарттайгу, бувгьуссар микку хьхьичIунсса кIанттурду. Педагогнал даву кьариртуну махъгу, ХIасан АхIмадов ккаккиялунсса гьурттушинна дуллай икIайва школалул оьрмулуву, жагьилсса учительтурал ва хъун хъанахъисса никирал насихIатчи хIисаврай. Ванайн хIурматрай оьвчайва Ккуллал райондалул ва МахIачкъала шагьрулул школардай дуллалисса мероприятиярттайн.
ХIакьсса педагог ва наси­хIатчинал чаннасса аьпа абадлий яхьунтIиссар ванайн барчаллагьрайсса никираву ва щалагу Ккуллал райондалул жяматраву.
Хъуннасса кьурчIишивугу кIидачIлай, дакIнийхтунусса жижара буллай буру ХIасан АхIмадовичлул гъан-мачча­миннахь, Хъусращиял жяматрахь! Цал бунагьирттал аьпа баннав! Махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

Ккуллал райондалул администрация