Лакку мазрайн таржума бувминнува

 

Сулайман Стальский

Дунияллухь

Ина чIумуйсса къаттара.
Жу лавгукун, ина лахра.
Гьарнан ина къаххирара.
Пахру мабара, дуниял.

Инсантурал хъун ппу – Адам,
Инсантурав гужма Рустам.
Буси ина цIивикъан
Чун акъа ав, я дуниял?

Гьарца дард-балардал минай,
Вийн вихшала дан къабюхъай,
ЦIими бихьулт инсантурай
Идавстал цибав, дуниял?

Я Зал, Сулайман вил лагъри,
Ттул дуаьрду так вихари.
Оьрмулиятур ттул пикри.
МурчIи хьунна. Чани чув бур?

Ажал гужссар гьарзатраяр.
Аькьлу мюхчан бан аьркинссар.
Ити ухна Намруд вияр.
Яла хьунмур цирив кIуллив?

Мискин, вил кIулши щил зерххур?
Зал хъамаитан увма цур?
Ххуллийх найни ахиратрал,
АрхIал ласунмур вин кIуллив?

Нину-ппу дакIнин билуча,
Заннахь цIими чIа улуча,
Ина гъалбарцI акъарача,
Дюъ ядан аьркиншив кIуллив?

Машлул иш бачин банну тIий,
Чапалханттаву кув бур зий,
ЦацIарасса кьанкь къаришлай,
Ляълу жавгьардая бястлий.

АхIмакь, Сулайман, бусикьай,
Мукъул чIатIаракI щийн ритав?
Тарсва-тарсъсса варанирав,
Ттуккул гьаъ чайшив къакIулсса!

БучIибакъулт шай буллай бур,
Кьуръан, хIадис щях бакьлай бур,
Шариаьт тти къалирчIун дур,
Куклу-кутIа дурну миннал.

Гьай, Сулайман, ми ци махърур?
Кьисмат мукунсса бивкIун бур.
Ххуй кьинирдал ранг лирххун дур,
Тти кьаикIу – махъ бур миннал.

Чуври?

Шинну захIматсса дуркIунни,
Халкьуннан рахIатшин чуври?
Жу бяйкьунну. Гьайсса чунни?
БучIанмунийн умуд чуври?

Инсантал, бувара пикри:
Чун бат хьуссар ххари гьантри?
НахIу хьхьурду, ххуй щугълурду
Буссияхха. Утти чуври?

Так хъуслих къанихну бур халкь,
ДакIнив дакъар вихшив, къармахъ,
Буран, ттуруллив – чявхъа-макь.
Жу леххансса хъару чуври?

Булбул

Щюлли къяртрал чIапIавусса
Гьивчул мурхьирайсса булбул,
Цама акъар вин лавхьхьусса
Балайчи, пасихIсса булбул.

Вин дакъар ссалчIав дардру,
Мунин духьунссар вил шартIру.
Вин сан бакъар жул жяматру.
Цанна ххаллил хьусса, булбул!

Манеъ дакъар вил пахрулун.
Даххи ина пурс илданун.
ДиркIссания ва кIинтнил чIун,
Лихъанссияв ина, булбул.

Бухьурча инава къучагъ,
Бакъахьурча хIакьсса къачагъ,
Цукун дия вил дуланмагъ,
Вин ккаши ккавкссарив, булбул?

Гьашину кIи хьунни ххуйсса,
Гьантта лавгунни бявкъусса.
ЧIун дуркIунни кьини ххуйсса,
Балай тIутIу ина, булбул.

Мюхчаншив да, лагма бургу,
Гьавалув бур лехлай къиргъу.
КIанил ххяпри, къеппи – турдур.
Кумаг чIалссар яла, булбул.

Дазу дакъар вил макьаннан,
Ччай бакъари вин бяличIан.
Усттар бура оьрму шад бан,
Гарамафон-машин булбул.

Пикри бакъашив мадара,
Винма, оьрчIан кюру сагъ ба.
Ттун, Сулайманнунгу, була
Вила гьавас, ххаллил булбул.

Жула кьуват

Дунияллул ряхва бутIул
Ца бутIар жула Аьрасат,
Шикку гьар кас талихIрай ур,
Ва бур жула хъун билаят.

Щил дакI дурив жущал цану –
Му жул дусри, му жул уссур.
Ленинград, Ттуплис, Баку,
Москав – жула кьуватри.

Жу ца аьрщарал оьрчIруру,
Жун къакIулли гьич дайшишру.
Жул законни – Ватан пахру,
ЗахIматрал власть – жул кьуватри.

Жу хIадурду жанну дулун
Ниттихлу – Ватандалухлу.
Абад нур лархъун дикIай жун
Бувк ххяххабаргъ – жул кьуватри.

ТIутIив ятIул тIутIал багърал
ЦIа дурк полкирдал боецтал,
Душмантал ххит байсса вирттал –
Ми чаннаннил жул кьуватри.

Хъун пикри бакIраву бусса
Зунттал барзуя бусанна,
Ганал бюхттул чанна пикри
Жула цинявннал кьуватри.

Аьшукь Сулайман, баяйрив
Инсантурал дакIурдил чIу?
БивкIу бакъасса Ленин ппу –
Абад сагъсса жул кьуватри.

Интнил балайрду

Уттигу цила къатлувун
Ссайгъатращал инт дуркIунни,
Уттигу бюхттул зунттавун
Мюрш гъарал лачIлан диркIунни.

БакIлахъия ссуттихуннай
Хъунна хьуншиврул хъуруннай,
ЦIуллу хьуннав Цалчинмур май,
Цинявппа жула дусталгу.

ЧIа тIий бивкI бургъил чанналу
Зунттаяту занч бавссуну,
Дух аьдатру, бух пикрирду
Неххал лавсуну бавчунни.

Укунсса чIумал дуниял
ЧIюлу дай ятIулсса тIутIал,
Жуйнма бур жула уссурвал
КIирисса ссалам гьан буллай.

Инт, ина жул хIакьсса дусра,
Лайкьсса кIану бугьи жучIа,
Жул ттугъ кунма, закон кунма,
Вил кьинирду чаннасса дур.

Мунихлунур гьарца шинал
Халкь хьунабакьайсса вищал,
Сулайманнул балайрдащал
Барча дувайсса гьарца Май.

БакIлахъия

Ранг парчри лавххун вацIри бур,
Ссутнил чIикIлилу зунтту бур,
Наврузбагну гьарайзу ур,
ТIитIлай гьарахъалттил нузру.

Нигьиртталун къамри най бур,
ЖучIанма гьар талихI най бур,
Зювил щаращив личIлай бур,
Ардайх най бур нехру хьуну.

Жул хъу мудан дюрхъуну дур,
Совет улча буллугъну бур,
Ссутгу багъирдавун най дур,
Мусил накьич щашлай гиву.

Хъуни ххувшавурттал гьантрай,
Зуха цIа дан ттун захIматри,
Кремлилул цIурттал чани
Халкьуннан бур нур лархъуну.

Таржума Ю.Хаппалаевлул

Колхозница Инджихан

Увкссияв на цал къуруввай:
Хъуру ттихIлай га ккавккунни,
МухI палцI бавай, къав бахIавай –
Гъирарай зий га ккавккунни.

ДакIгу ххарил лерххун дачай:
ДакIнийхтуну захIмат буллай,
Ххяххан бувсса лачIа чIалай –
Гъирарай зий га ккавккунни.

Цинявннал хьхьичI га бия най,
НенттабакIрая гьухъ лихьлай,
Къаврдал хъирив къаврду бахIлай,
Гъирарай зий га ккавккунни.

Канихьсса мухI мукун палцI бай,
КIиннал данмур так цила дай.
Урувгма махIаттал уллай,
Гъирарай зий га ккавккунни.

МухI цимийла палцI бав ина?
Циксса къаврду бахIав ина?
ЧIяву буллай жунма къама,
Гъирарай зий га ккавккунни.

Инджихан, зунзулчаннащал
ЧантIгу куну, къукъулущал,
Къурув бачай дустуращал
Гъирарай зий га ккавккунни.

Таржума Н. Юсуповлул