Виричу дакIнийн увтунни

Виричу дакIнийн увтунни

АрвахIкьини Республикалул Национал библиотекалий «Террордаща мурахасъсса Дагъусттан» тIисса проектрал лагрулий хьунни Аьрасатнал Виричу МахIаммад НурбахIандов увсса кьинилун хас бувсса аьпалул мажлис.

Муний гьуртту хьунни ДР-лул миллатирттал ва диннал иширттал министр Энрик Муслимов, жагьилтурал, дуклаки оьрчIал, ветерантурал ва жяматийсса ккураннал, Аьрасатнал миллатрал гвардиялул 102-мур бригадалул вакилтал, Виричунал мачча-гъанми.
Национал библиотекалул директорнал хъиривчу Сарат Жабраиловал кIицI лавгуна мероприятие дуллай бушиву Аьрасатнаву 2019-2023 шиннардий терроризмалийн къаршину дан ккаккан дурсса давурттал лагрулий. Мероприятие дачин дурсса Запир Алхасовлул, сакиншинначитурахь барчаллагьгу куну, бувсуна МахIаммад НурбахIандовлуя, ванал виричушиврия. КIицI лавгуна НурбахIандовлул цува бивкIулийн лажинну авцIусса чIумал увкусса «Зузияра, уссурвал» тIисса махъру эбратну хьушиву щала билаятрал хъун хъанахъисса никиран. Вай му­къурттил цавусса гьавасгу, кьуватгу ххи буллай, талай бушиву хIакьину хасъсса аьралий операциялий гьуртту хъанахъимигу, тайннавун шавкь рутансса чагъардугу чичлай, ссайгъатру тIайла буклай бушиву шийхва­сса оьрчIру ва жагьилталгу.
«МахIаммад Нурба­хIанд­овлул дурсса тIул, мяйжаннугу, виричунал дакъа къадай­сса тIулли, цингу лайкьсса кьимат бивщусса. Ганал тIул цила куццуйсса хъвану хьуссар чиннавуминнангу, Буттал кIану буру­ччаврил къуллугъ цала буржну хьуминнангу, так ца жула республикалий бакъасса, щалагу Аьра­сатнаву, щалагу дунияллий, цанчирча аькьлулул ув­ччусса цума-цагу инсан экстремизмалийн ва терроризмалийн къарщину уссар», – увкунни Энрик Муслимовлул.
Мероприятиялий шаэр ва таржумачи Марина АхIмадовал, даргиял шаэр Аминат Аьбдулманаповал бувккуна МахIаммад НурбахIандовлун хас бувсса цала шеърирду.
Мероприятие къуртал хьуна Украиннал аьрщарай нанисса хасъсса аьралий операциялий ливтIусса дагъусттанлувтуран хас дурсса видеоролик ккаккан даврийну.

Читайте также: