Ца нюжмардул дянив 14 инсан оьвкьунни

Ца нюжмардул дянив 14 инсан оьвкьунни

Ларгсса нюжмардий Дагъусттаннал шагьрурдай ва районнай щинавун учIлачIисса 14 инсан оьвкьунни. Миннаву бур балугъравун къабивссагу.


Инсантал бювкьсса ишру хьуну бур МахIачкъалалив, Дарбантлив, Къарабудахкантуллал, УнцIукIуллал, Къизилюртуллал ва цаймигу районнай.
Хъунмасса тавакъю буллай буру республикалул агьалинахь ва хъамаллурахь. Дуруччияра щинавун бучIлачIиминнаясса тIалавшиннарду. КъабучIиссар ккаккан къабувсса кIанттурдай гьузун бучIан, буйкарду бусса кIанттурдая тихунмай гьузун, мукунма тахтардай, машиналул камерардай гьузун. КъабучIиссар хIарчIсса чIумал щинавун буххан. ЦукунчIав макьабитару оьрчIру къулагъас дакъа.
ЛичIлулну бикIияра.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: