Жижара

Кубачанова Аминат Мяммал душ

Уттигъанну, оьрмулул 87 шинаву, ахиратрал хьунни ххаллилсса нину, уздансса хъамитайпа, ветеран-педагог, Хъусращиял шяраватусса Мяммал душ Кубачанова Аминат.
Аминат бувну бур 1934-ку шинал Хъусращиял шяраву. Буттал шяраву 7 классгу къуртал бувну, лавайми кла­ссирттаву дуклай бивкIун бур ЧIяйннал дянивмур даражалул школалий. 1952-ку шинал дуклан бувххун бур Дагъусттаннал паччахIлугърал университетрал физико-математикалул факультетрайн.
1956-ку шинал хьхьичIунсса хIасиллащал университетгу къуртал бувну, математикалул ва физикалул дарсирдал учительну зий бивкIун бур Хъусращиял школалий. Шичча ва тIалав бувну бур ЧIяйннал школалийн. Ххюра шин дурну дур Аминатлул ЧIяйннал школалий зий. Муния махъ, 1963-ку шиная 2014-ку шинайн бияннин, математикалул учительну зий бивкIун бур Ваччиял школалий.

ОьрчIан кIулшивуртту ва тарбия дулаврил ххуллий бивхьусса захIматрахлу Аминатлул лайкь дурну дур республикалул ва райондалул чулухасса диялсса хIурматрал грамотартту, ва бия Дагъусттаннал лайкь хьусса учитель, захIматрал ветеран. Аминат бия лавайсса даражалул пишакар, цияра ва дуклаки оьрчIая хъуннасса тIалавшинна дусса педагог.
Аминат аьпалул хьусса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванил арсурваврахь, душваврахь ва циняппагу мачча-гъанминнахь.
Цил гьав нурданул ду­цIин­нав, алжаннул ххари баннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

Хъусращиял
ва Ваччиял жямат


КIул бакъасса балаллул оьрмулул аргъираву жуятува личIи унни
Амучиев Кьурбан Макьсудовичлул арс Рамазан.
Ва духIан захIматсса къюву лялиян дансса ссавур дулуннав нитти-буттахьхьун. Рамазаннул рухI хъинний дишиннав. Алжаннул ххари аннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав!

Хъусращиял жяматрал цIания Адамов АьвдурахIман