30.08.2021

Архив по дням: 30 августа, 2021

Жижара буллай буру

КьурчIишиву кIидачIлай, дакIнийхтуну жижара буллай буру жула даврил уртакь Аьбдуллаева Андрианахь, ванил ххирасса бу­ттауссу...