БучIантIимунил заллухъру

Жагьилтурал бияла хъунмассар, миннайнни хъар хъана­хъисса хIукуматрал гужгу, цIакьгу. Цуксса аякьалийн ларсун дурив хIукуматрал жагьилсса ник, цукунсса шартIру дузал дурну дурив миннал гьунарду итххяххан бан, бюхъу-бажаргу, гьавасгу, гъира-шавкьгу мюнпатну ишла дан, мукссава вихшала дишин бучIисса бикIанссар жула бучIантIимургу. Вай гьантрай щалагу билаятрай кIицI лаглай бур Жагьилтурал кьини. Жу хьунабавкьуру ДР-лул жагьилтурал иширттал министр, Рамазаннул арс Камил Саэдовлущал.


– Камил Рамазанович, виятува, ва къуллугърай ацIаннинсса захIматрал ххуллия кутIану бувсун ччива.
– На увну ура 1987 шинал июль зурул 3-нний. Ттул ппу Рамазан Ккуллал шяравасса ур, нину Динаят (аьпа баннав цил) Буршиял шяравассар. Дуклай уссияв МахIачкъалаллал 8-мур школалий. 2010 шинал къуртал бувссар Дагъусттаннал паччахIлугърал шяраваллил хозяйствалул академия, 2012 шинал – Дагъусттаннал паччахIлугърал аграрный университетрал экономикалул факультет, шиккува бувккуссар магистратурагу.

Дуклакисса шиннардий на уссияв аграр университетравусса жагьилтурал комитетрай каялувшиву дуллай, мукуна экономикалул кафедралул ассистентну. АрхIала каялувшиву дуллай ивкIра Аьрасатнал Шяраваллил жагьилтурал союзрал региондалул отделениялийгу. На каялувшиву дуллалисса ппурттуву жул Жагьилтурал союз билаятрай хьхьичIунсса отделениялун ккаллину диркIссар. Жу гьарца шинах бувайссия Ухссавнил Ккавкказуллал шяраваллил жагьилтурал аграр форум. Гьашину укунсса форум ряххилчин хьунтIиссар.

Цаппара шиннардий на уссияв ДР-лул ХIукуматрал председательнал маслихIатчину. 2017 шинал ивтунав ДР-лул жагьилтурал иширттал министрнал хъиривчуну. 2018 шиная шинай зий ура жагьилтурал иширттал министрну.


На мудангу тIун икIара: Дагъусттаннал жагьилтал яла хьхьичIунми, яла ххуйми бур. Так миннан цала бюхъу-гьунар ккаккан бансса ххуллу тIитIин аьркинссар.


– Цукунсса бур хIакьину Жагьилтурал министерствалул къайгъурду? Цуми бур ведомствалул хьхьичIххуттайн лавсъсса масъалартту?
– ХIакьинусса масъаларттавасса ца яла агьаммур бур хушрайсса суккушиннарду хьхьичIуннай дуллалисса социал-чялишъшиврул проект. Ва цурдагу кIулшивуртту дулаврил нацпроектравун духлахиссар. Ва масъалалух билаятрал даражалийгу хъуннасса къулагъас дуллай бур, жучIарагу дуллан багьлай чIалай бур. Пандемиялул чIумал жунма исват хьунни вай укунсса суккушиннардаясса мюнпат хъунмасса бушиву. Цала оьрмурдан хъуннасса нигьачIаву душиврух къабурувгун, хушрай зузисса жагьилтурал агьамсса даву дунни му ппурттуву. Вай гьантрай, Хъун дяъви байбивхьусса чIумуцIун бавхIуну, кIицI лагарду Аьпалул ва хIасратрал кьини. Ва кьини щалагу республикалий хьунни аьпалул чирахъру лахъаврил мероприятияртту. Чялишну най дуссар Бу­ттал кIанттул цIанийсса Хъунмасса дяъвилий ятIа-тIар бакъа бакъахьуминная кIул буллали­сса хъиривлаявурттал даву. КIицI лаган ччива хIакьину чялишну зузисса «Волонтеры Победы», «Юнармия», «Вымпел» ва цаймигу патриот организацияртту. Жагьилтурал министерствалул дачин дурсса циняв давурттал агьамсса мурадну хъанахъиссар жула ялун нанисса ник тIайлану тарбия даву, жагьилтал бяйкьу ххуллийн къабуккансса чаранну лякъаву, экстремизмалул ва терроризмалул, наркоманиялул ва алкоголизмалул иширттая арх баву.
– ДачIи шинал даврил хIасиллу дуллай, ляличIинура цуми давуртту кIицI лагавияв?
– Ковид сукку хьуну махъ нирхиравун багьан захIматну бия. Амма жун лавхьхьунни вай шартIирдай цIанасса чIумуха лавхьхьуну онлайн, офлайн низамрай зун. Ва журалий дан багьунни «БивкIу бакъасса полкрал» акциягу. Ва полкраву гьуртту хьуминнал аьдад хIисавравун ларсун, жува ххюра хьхьичIунсса субъектравасса ца хьуссару. Дан ккаккан дурну диркIсса даву царагу махъун къадагьссар. КIицI лаганна вара журалий хьусса Республикалул БакIчинал жагьилтурал суккушиннардащалсса, блогертуращалсса, волонтертуращалсса хьунабакьаву. ХIакьинусса кьини жул сияхIрай бур 5000-ннийн бивсса волонтертал.

– Зула каялувшиндарай зузисса цукунсса жагьилтурал организацияртту кIицI лаганна?
– ЦIанасса ппурттуву жула республикалий ххуйсса давуртту дачин дурсса, хьхьичIунну зузисса жагьилтурал организацияртту чансса дакъар. Вайннал дуллалисса давурттая чIявучин бавну бикIантIиссар. Хаснура хъуннасса хъар лархъссар пандемиялул чIумал зий бивкIсса «Волонтеры-медики», «Волонтеры-автомобилисты», «Волонтеры культуры», «Асс-патриоты» организациярттал. Мукунна кIицI лагавияв хушрайсса сиптарду дачин дурсса «Доброцентр», бакъа хьусса инсантурах луглагисса «ЛизаАлерт» тIисса организация, жагьилтал наркотикирттая мюхчан буллалисса «Дагестан против наркотиков» тIисса, экстремизмалия арх буллалисса «Мирный Дагестан» тIисса организациярттугу.

– Ци учинна хIакьинусса жагьилтурая?
– На мудангу тIун икIара: Дагъусттаннал жагьилтал яла хьхьичIунми, яла ххуйми бур. Так миннан цала бюхъу-гьунар ккаккан бансса ххуллу тIитIин аьркинссар. Интернетрал каширду хъунисса замана бувкIун бур. ХIакьинусса жагьилтуран тIивтIуну бур щала дунияллийнсса чIавахьулу. Вайннаща бюхълай бур ччимур билаятрайсса инсантуращал дахIаву дан, цалла дакIнил ларсмур культура кьамул дан.
– Ялу-ялун чIяву хъанай бур чIавасса оьрмулий наркотикирттахун багьми. Жагьилтал ва балаллуя мюхчан баву мурадрай цукунсса давуртту дуллай буру зу?
– Жунма дакIний буссар, уттигъанну Тарки поселокрай наркотикру багьана хьуну шама жагьил оьрмулуцIа хьусса иш. Мунияр мукьах ва масъала ляличIисса къулагъасрайн ласун тапшур бунни Дагъусттаннал БакIчи Сергей Меликовлул. ТIитIарду наркотикирттацIун бавхIусса информация баян бансса «Горячая линия»: 8 800 533 80 88.
Ставрополлал элмийсса центрданущал цачIуну жу итабакьарду школарттансса ва ССУЗ-ирттансса оьрчIру наркотикирттая арх баву мурадрайсса пособие, итадакьарду ва масъалалун хас дурсса социал роликру, дуркссар, «Закладчик» тIисса, оьрчIан наркотикру ппив буллалаврия цуксса нигьачIаву дуссарив ккаккан буллалисса сериал.
– ХIакьину жагьилтурал дянив сукку дурсса проектру ци журалул дур?
– ХьхьичIва-хьхьичI бусан ччива жунна дан дакIнийсса, жагьилтуран хъуннасса агьамшиву дусса «Каспий» форумрая. Ларгсса шинал пандемия сававну ва форум къадурна лирчIссия. ДакIний буссар цаппара шагьрурдай ва районнай добровольчествалул центрду тIитIин. Конкурс баян бувну, ми центрду тIитIин язи бувгьу­ссар МахIачкъала, Каспийск, Дарбант шагьрурду ва Бабаюртуллал район. ХIарачат банну укунсса центр Хасавюртуллал райондалийгу тIитIин.

– ХIакьину щалагу дунияллий ковидраясса вакцинация дуллай бур, ина дав му прививка, ци учинна мунил хIакъираву?
– Вакцинация чара бакъа дан аьркинну чIалай бур. Туристал хIисаврай чIявусса хъамал букIлай бур жучIанма, жулами инсанталгу тиху-шихунмай занай бур. Жувагу, жула гъан-маччамигу ва азардануща буру­ччаву мурадрай, на маслихIат бавияв прививка дан. КIива зурул хьхьичI нарагу дав му. 80% жул коллективралгу дурссар.

– Ччя-ччяни иярав ина Лаккуйн, нитти-буттал шяравун?
– Ттун хъинну ххирар Лакку билаят, жула зунттурду, жула тIабиаьт, кIийсса халкь, ххуй дизай кIайннал дакIурдил аьчухшиву. ЧIун-чIумуй ияра Ккулув. Микку ттул буттарссу, цаймигу мачча-гъанми буссар. ХIарачат бара шяраву дуллалисса цинярдагу мероприятиярттай гьуртту хьун. Ниттил шяравун Буршайн, чIявуну иян къабюхъарчангу, кIикку дуллалисса давурттацIун кабакьу бара. Ттун хъинну ххуй дизлай дур Буршиял жагьилтурал цалла шяравалу цIу дуккан дансса давуртту дуллалаву.

– Ихтилат къуртал буллай, ци учивияв жула жагьилтурахь?
– Жула республика, хаснува хъун шагьру МахIачкъала, жагьилтурал шагьрулун ккалли бан бучIир. ЖучIава бур ларайсса кIулшивуртту ласайсса дуккаврил арулва идара. Жагьилталгу жула ххаллилсса бур. Ттун ччива вайннал цала гужгу, гьавасгу мюнпатсса, жаваблувсса, эбратрансса, жула республикалул цIа лайкьну дуручлансса хху­ллий ишла буллай.

Андриана Аьбдуллаева
Имара Саидова

Читайте также: