26.06.2021

Архив по дням: 26 июня, 2021

КIинттулнинсса хIадуршинна

Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалий трансформатордал станцияртту ва ттукIрал ххаллу дакьин дуллай байбивхьунни. Дагъусттаннал районнал...