Бигьалагай кьинирдайсса байран

Бигьалагай кьинирдайсса байран

Ларгсса нюжмардий Да­гъусттаннай зий дайдирхьунни «Бигьалагай кьинилул байран» тIисса цIанилусса Республикалул фестиваль. Мунил лагрулийсса шадлугъру хьунни МахIачкъалаллал шагьрулул хъун майданнив ва Родопский бульварданий. Ва фестивальданул лагрулийсса шадлугъру хъанантIиссар гьарца бигьалагай кьинирдай октябрь зурул 2-ннийн дияннин. Проект зузи дурссар ДР-лул Культуралул министерствалул Республикалул БакIчинал кабакьаврийну.

Бигьалагай кьинирдал байрандалул шадлугъирттал дайдихьу дунни шагьрулул хъун майданнив Республикалул Халкьуннал творчествалул къатлул сакиншиндарайну хьу­сса «Да­гъусттаннал щаращив» тIисса фестивальданул. Мунил программа сакин хьуну дия ярг-яргсса номердая, Дагъусттаннал Огни шагьрулиясса Республикалул циркирал школалий тарбия хъанахъиминнал, оьруснал балайлул ва халкьуннал инструментирттал «Яблонька» ва «Сполох» ансамбллал, «Лаващи» фольклорданул ансамбльданул, «Лаващи» халкьуннал хорданул, ЧIарадиял райондалиясса арамтурал хорданул ва цаймигу коллективирттал ва таксса гьурттучитурал ккаккан бувсса.

Мура чIумал майданнивсса Лениннул гьайкалданучIа най дия Дагъусттаннал художествалул училищалул студентъталгу гьурттусса пленэр, ми мольбертирттай, Дагъусттаннал культуралул министр Зарема Буттаевалмур суратрая байбивхьуну, агьалинал суратру дихьлай бия.
Майдан чIюлу бувну бия оьруснал халкьуннал канил пишардал усттартурал дурмунийну: кьютIру ишла бувну дурурххумунийну, ссихьрайну ва м.ц. Ччинаща бюхълай бия Къизлардал райондалийсса Аслий­сса культуралул центрданул пишакар Наталия Коваленкол буллалисса мастер-классравух гьуртту хьунгу. Лагма лавгминнахь ванил бувсуна щащаврия, ссихьри даврия. Къуппатусса ва Ялувмур Арчи шяравасса усттартурал – Багьауттин Садулаевлул ва МахIаммад Ханцуевлул ккаккан бунни кIинттул дякъия, гъинттул кIиришиврия ххассал бувайсса личIи-личIисса журардал кьяпри бувайсса куц. Шикку мукунма бюхълай бия халкьуннал художниктурал дирхьусса суратирттай тамаша буван, ДР-лул Туризмалул ва халкьуннал канил пишардал министерствалул ва Физическая культуралул ва спортрал министерствалул хIадур бувсса майданнай думур ххал дуван. Шахматру ва шашкарду ххираминнаща бюхълай бия миннуй буккангу.
Бигьалагай кьинилул шадлугъру хьунни Родопский бульварданийгу.

– Бухмур МахIачкъалаллал агьа­линан дакIнийссар хьхьичI­ва хьхьирицIсса бульварданий гъинттул чIумал хьхьувай ххаллилсса музыка баллай бивкIшиву. Укунсса давуртту дикIайва жулва шагьрулул культуралул бутIану. Арт-фестивальданул лагрулий жун ччан бивкIуна му ххаллил­сса аьдат «Уличный музыкант» форматрал лагрулий ттизаманнул журалий цIу лаган дуван – дунияллул хъун-шагьрурдай кунна. На хъинну ххарира навагу, ттулва уртакьтуралгу цимивагу зуруй щашлай бивкIсса пикрилуцIун ттулва дусталгу – Дагъусттаннал художникталгу бакьаврия. Вайннал «Арт-площадкалул» лагрулий дунни дикIайкунсса воркшоп. Хъунмасса барчаллагь Этноцентрданун, ПатIимат ХIусайнован, Шахнабат АьлимахIаммадован, ХIабибулла ХIабибуллаевлун, МахIаммад Сагидаевлун ва цаймигу ттизаманнул художниктуран, хьхьирицIсса паркраву цалла усттаршиврийну, гьунарданийну инсантал ххари бувсса. Пишакарсса художниктурал карунних цалла суратру дурну ччими чансса бакъая, – тIий бур ДР-лул культуралул министр Зарема Буттаева.

«Уличный музыкант» проект щаллу хъанахъиссар Т. Мурадовлул цIанийсса Дагъусттаннал филармониялул гужирдайну. Мукун ва кьини Родопский бульварданий флейта бишлай бия Индира Зайдиева, скрипка – Оксана Пинкус. Вайннал тамашачитуран ва кьини рурцуна личIи-личIисса макьанну.

Вайва гьантрай Дагъусттаннал филармониялул Гъинтнил эстрадалучIа бивхьунни пианино, цийгу ччиманаща – пишакартуща кунма, къапишакартуращагу – макьанну руцин бюхълахъисса. Ва даврил дайдихьу дуллай, муний Филармониялул директор Абакар Хайруллаевлул рурцунни макьан.
Бигьалагай кьинилул байрандалул лагрулий Р.ХIамзатовлул цIанийсса Национал библиотекалулгу дайдирхьунни «ТIивтIу библиотека» тIисса проект. Мунил лагрулий ччинаща бюхъантIиссар цанма ххуй бивзсса лу буккин уква цащалва ласун.
Цал уттигу кIицI лаган, ва журалул личIи-личIисса шадлугъру хъанантIиссар гьарца ххуллун ва алхIаткьинирдай Лениннул цIанийсса майданнив (ссят 17:00 хьуну 20:00 хьуннин) ва Родопский бульварданий (ссят 16:00 хьуну 19:00 хьуннин).

Читайте также: