Виричунал цIанийсса аллеялий мурхьру бувгьунни

Виричунал цIанийсса аллеялий мурхьру бувгьунни

Москавливсса Лакрал жагьилтурал ккурандалул (ММОЛ «ЛАКИЯ») вакилталгу хIалану, Москавуллал областьрайсса Ромашково тIисса шяраву Совет Союзрал кIийла Виричу АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса аллеялий мурхьру бувгьунни. Инттухавай тикку мурхьру бугьаву цIакь хьусса аьдат дур. Та Аллеялул сиптачи ур лесничествалул директор, Хъювхъиял шяраватусса Нариманнул арс Нахаев Заур.

2015 шинал Жуковское тIисса шагьрулул Вирттаврал клубрал ва Москавливсса Дагъусттаннал Культуралул центрданул уртакьну ва аллеялул хъиндайдихьу дуван цалчинсса мурхьру бувгьуну бур. Тания шинмай гьар шинах мурхьру бугьай­сса бур.

Нахаев Заур цувагу миллатрах ччаву дусса, цува лявхъусса кIанттул цIа гьаз данмур буллалисса хIакьсса зунтталчу ур. Москавливсса Дагъусттаннал Культуралул центрданул дуллалисса гьарцагу давурттавухгу чялишну хIала уххай, дакI тIитIаврицIун кагу кIидахIин анавар уккай­сса меценатгу ур. Амма ванан къаххирар цалла дуллалисса давурттая цIарду дуллай. Ттущарив жула бюхттулсса Виричунал цIанийсса аллея буван дакIнийн багьсса ва муниха зузисса инсаннахь барчаллагь къаувкуну бацIан къавхьунни. Ялтту учIанхьуви Заур.

Ттигъанну СунбатIуллал шяраваллил жагьилтуралгу бувгьунни мурхьру буттал шяраву. ДукIу бувгьуна мурхьру ттул бу­ттал шяраваллил, 1-мур ЦIувкIуллал, жагьилтуралгу. Буттал улча мурхьру бувгьуну щюллишиврувун гьан буван ччан бикIарча, дуван шайсса даву дур. Ромашковолийсса АхIмад-Хан Султаннул цIанийсса аллеялийсса мурхьругу личIувча аргъирай хъюлчай тIий, бюх­ттулсса арснаха санаъру дуллай. Вир­ттаврал аьпалухасса хIурмат – жулва бучIантIимунихасса хIурматри.

Аватар

Патимат Рамазанова

Заслуженный работник культуры РД

Читайте также: