Гъумучату Дубайрайн бияннин

Гъумучату Дубайрайн бияннин

Германиянаву. Ккавкказуллал дакьаврил лагерь

«Жунма ччай бивкIмурнияр Заннал чивчумур ххуйсса лякъай»

«Илчи» кказит ххираминнан ххуйну дакIнийссар Сагъират Сунгъуровал цIа. Цаппара шиннардий Сагъират «Илчи» кказитрал корреспондентну зий буссия. Ва бия жаваблувсса, цийнма тапшур бувмур чIумуй бартбигьин ччисса зузала. ДакI-аьмал хъинсса, аьчухсса душ ччяни ххира хьуна щалагу жул коллективран. Къаххирахьунссагу бакъая.

Муния махъ, кьадарданул бувцуну, Сагъиратлул оьрмулул ххуллу багьунни цамур куццуй. ЛичIи-личIисса кIанттурдайх, билаятирттайх. Амма жула редакциялущалсса дахIаву ванил хIура хьун къадиртунни. Ванищалсса гьарза-гьартасса интервью дурккунни ттигъанну «Новое дело» кказитрай. Мивасса язи-язими кIанттурду яла бувгьуну, бишлай буру жула кказитрайгу.


– Сагъират, ци савав хьуна ина журналистика язи дугьан?
– Цалчин, ттун барчаллагь учин ччива ттула чулухуннай­сса къулагъасрах. Бусанна чан-кьанну ттуятува. На бувну, хъунма хьуну бура Лакрал райондалул хъун шагьрулий – Гъумук. Амма ттул нину-ппу Ккурклия­ссар. Жул шяравалугу Гъумучату личIину архну дакъассар.
ЧIавану бунава ттул назмурду чIун-чIумуй кказит-журналлай дуккайва. На Москавлив Литературалул институтравун дуклан гьан банну тIисса ихтилатругума сукку хьуна. Амма нину-ппу сивсуну бакъая на цаятува архну гьан бан.

Ча дакIнийн багьанссия таний миннан на ваксса архну гьаншиву. На навагу «шаппаллил душ» бияв. Лицейгу марцIну ххювардай къуртал бувну, Да­гъусттаннал университетрал филологиялул факультетрайн, журналистикалул отделениялийн бухханна тIий буссияв. Муних­сса ччаву оьрчIнийра дия. Амма, иш мукун багьуна, на экзаменну дулунмагу къалавгссара. Ци чулийгу, ялагу вава ххуллийн бувккунна. ДакIний-мазрай бакъанмара бувхсса чил билаятирттал мазурдил факультетрайн, немец мазрал отделениялийн. Таний ттун цуппа ца махъ къакIулссия немец мазрай. Жунма ччай бивкIмурнияр Заннал чивчумур ххуйсса лякъай.

Европанал Советрал Ассамблеялул
Председатель Жан -Клод Миньонлущал

Ттун эшкьи хьуна Германиянах ва ламса мазрах. Шамилчинмур курсирай дуклакисса чIумал на гьан бувнав Кьиблалул федерал округрал германистурал конференциялий гьуртту хьун. Миккун гьан увну ия щалагу Кьиблалул федерал округрая хьхьичIунсса 50 студент. Микку на цалчинсса кIану бувгьуссия.
Яла ттуща бювхъуна лайкь дан Германнал Рупрехтлул ва Карлул цIанийсса университетравусса стажировкагу. Таний на бияв ва факультетрая тихун стажировкалий гьан бувсса цалчинсса студентка. Университетгу ЯтIул дипломрай къуртал бувну, ца шинай зий буссияв паччахIлугърал бакъасса школалий МахIачкъалалив. Ци чулийгу, ттула дакIнил ларсъсса журналистика ялтту дурккун, на зун бувкIссияв «Илчи» кказитрайн. АрхIала университетраву, нава къуртал бувсса факультетрай, немец мазрал дарсгу дихьлай буссияв.

– «Илчи» кказитрай цими шин дурссар?
– Мукьра шинай зий бивкIссара на ттунма ххирасса ва бавкьусса «Илчи» кказитрал коллективраву. ХIакьинусса кьинигу ттул цIакьсса дахIаву дуссар редакциялущал.

– Буси гихуннайсса дахханашивурттая. Москавлив МГИМО-лувун цукун тIайла бавцIура ина?
– Москавлийн на Германнавара бувкIсса. Нитти-буттачIан гъанну бикIан Аьрасатнавун зана хьун пикри хьуна. Шийх на кьамул бувнав зун Аьрасатнал Жагьилтурал ва мюрщи оьрчIал цачIуншиндарал Национал советравун. Ва даврил ттул оьрму хъиннува баххана бувна. На жяматрал дипломатиялул масъаларттаха зун бивкIра. Жу сакин байссия личIи-личIисса, дунияллул халкьуннал дянивсса форумру, лагерьду. Бивссияв чIявусса билаятирттайн. Жул мероприятиярттайн бучIайва личIи-личIисса билаятирттаясса инсантал. Махъ яла на тIисса Национал совет хьуссия Сочилийсса щалагу Дунияллул жагьилтурал фестивальданул агьаммур сакиншинначину.


На ттулла циняв хьхьичIуннайшивуртту хас дуллай бура ттулва нитти-буттан.


Ялагу, хIакьинусса кьинигу хъамаритлай дакъар «Да­гъусттан» Москавуллал культуралул центрданий дуллай бивкIсса мероприятияртту. Му дур Москавливсса Дагъусттаннал интеллигенция цачIун буллалисса, лагма лаган буллалисса организация. Мунил бусравсса давугу нани дурну ур Центрданул президент Х1усайнов Арсен Буйдалаевич.

– Москавливсса оьр­мулуцIун бавхIусса иш­ру ляличIинува цуми дакIний ливчIри?
– ХъунмурчIин ттула сакиншиндарай хьусса Ккавкказуллал дакьаврил лагерь. Ва мероприятие ххуйну ларгуна Германнаву ва Франциянаву. Санкт-Петербурглив хьусса Европанал советравун духлахисса хIукуматирттал жагьилтурал иширттал министртурал IX конференция. Ттунна ххирасса проект – Аьрасатнал ва Германнал жагьилтурал форум. На мунил жаваблувмурну буссияв шанна шинал лажиндарай.
2012 шинал декабрь зуруй Нью-Йорклив хьусса, нарагу гьурттушинна дурсса ООН-лул Генеральный ассамблеялул 67-мур сессия, Европанал Советравусса, Страсбурграйсса личIи-личIисса тренингру.
ЦIана хьхьичIрасса оьр­чIансса назмурду салкьи дуллай бура.
Лакку мазрай ва оьрус мазрай бивщусса лу итабакьин ччай бура.

Сагъират Сунгъурова

– Сий дусса институтра­вусса дуккаву цукун асар хьур вил хасият­райн? Ххуйсса кIул­шивурттацIун пишалул бюхъугу, усттаршивугу ккаккан дангу аьркинну бикIайхха.
– Жул кулпатраву дуккаву мудангу хьхьичI ххуттай дикIайва. Нитти-буттал жу тачIав гужирай дарс лахьлахьи къабайвав. Ми цивппа бия жун эбратну. Ттул буттал шанма вуз къуртал був­ссар, шанмагу ЯтIул дипломрай. Ниттилгу кIива институт бувккуссар. КIилчинмур – оьрмулул 40 шин хьуну махъ. Ттул уссил Сурхайлгу, ссил Загьидатлулгу школа медаллай къуртал бувссар. Школа къуртал бувну махъ уссил кIива институт бувккуссар, ца – Нью-Йоркуллал университет. Нагу, чув-бухьурчагу, дуклайнма бура. МахIачкъалалив Аьрасатнал Элмурдал академиялул филиалданий диссертация чичлай буссияв. Амма, Дагъусттанная гьан багьну, защита къадурна лирчIунни.
Диссертация хIадурнура дуссар. ЧIун дияйхту, Аллагьнал кабакьирча, банна мунилссагу.

– ЦIанасса чIумал виву журналистшиву ялтту дуклай дурив ягу дипломатшиву?
– НукIувасса журналистътал къабикIайссар. На цIанагу Аьрасатнал журналистътурал союзраву бура. ХьхьичIва кунма чIявуну къачичларчагу, утти­гу чичара. Соцсетирдай бачин бувну буру мадара хъунисса группарду. На кьамул бунна австриянал, немецнал, швейцарнал агьлу кьамул байсса Германнал эмигрантътурал клубравун. ХIарачат бара вай сферардаву баланс дуруччин.

– Укунмасса оьрмулуву, багьу-бизулуву дипломатнал бюхъу бучIи лякъайрив?
– Лякъайсса ххай бура. «Ситтухлу сситтуйну жаваб къадулайманал цувагу, цамагу хха­ссал уллалиссар». На ва тарап дургьусса инсан бура. ЛичIи-личIисса культурардугу, менталитетгу кIулшиврул кумаг бай ттун ччимур миллатрал вакилтуращал аьмсса маз лякъин, ссавурданийсса хIала-гьурттушиву дан. ХIакьинусса кьинигу щалагу дунияллий бур ттул коллегахъул ва дустал, хIатта ацIрахъул шиннардий цаннан ца ккаклай бакъанугу.

– ЗахIматну бияв гьарзат цила чIумал ччи­сса, суперпунктуальнай­сса немецнал хъирив хIаллихсса аьрабнал оьр­мулийн вардиш хьун?
– Агана инсан цаманал чIумул ялув пикри буллай ухьурча, га чув-ухьурчагу пунктуальнайсса икIайссар. Германнавугу циняв мукунсса бакъая, ттунма чIалачIиссаксса. Масала, тийх чIявуну чIал шайва поездру. Му чIумал тайннал пунктуальнайшивриясса бусаларду щялмахъруну чIалан бикIайва.

– ЦIана архния цукун чIалай бур вин Дагъус­ттан?
– Дагъусттаннал агьлу хха­ллилсса агьлу бур. Ду-да­къашиврул миннаву цахъи сси-къащи ххишала хьун дурну дусса ххай бура. Мукун бушиву чIалан бикIай соцсетирдавусса комментариярттайн бувну. Амма чумартшиврул, дугъришиврул, цаннал чIарав ца бацIаврил чулуха жучIана ивсса цучIав акъар. На личIи-личIисса билаятирттал вакилтуращал хьунабавкьура, жула кунма кьянкьасса, чумартсса жагьилтал чувчIав бакъар. Жула халкь оьтту-ттурчIавухва аькьлу буллусса, ссавур дусса бур. ЧIявусса миллатру бусса Дагъусттаннай ялапар хъанай, жунма лавхьхьуну бур цайми агьулданул хIурмат бангу.

– «Эмигрантнал бизаршиву» му вингу асар хъанахъисса иш бурив?
– Бюхъайссар ттуя ремигрант хьунгу, оьрмулул ккаккан банссар. Гьай-гьай, гъурбатрайминнал буттал кIанттухсса мякь ттунгу асар хъанан бикIай. На бувкIра ттула я дустал, я кIулсса бакъасса билаятрайн, чIявусса гъансса, хIала-гьурттусса инсантураягу арх бувцун. Амма кьадарданул арх буцан барчагу, на ми дакIния буккан къабитара, итакъабакьара. Ттул буссар кьурахъул шиннардий къаккавксса дустал. Амма миннащалсса дахIаву хIура хьун къабацIара. Заннан кIулли, та, чув хьунабакьинссарув.
Яла-яла захIматну бур гьарца ишираву ттула чIарав бивкIсса нитти-буттая арх бувцун бушиву. Рязи хьурча, на тай шихунма буцивияв. Ттула оьрмулувусса цинярдагу хьхьичIуннайшивуртту на хас дуллай бура миннан.

– КIулссаксса, вил ласнал мархригу Дагъус­ттаннаясса бур. Фамилия Альдагестани тIисса цукунни?
– Ттул ласнал мархри Гъумучату нанисса бур. 1877 шинал, Ккавкказнаву восстание хьусса чIумал, ванал ттаттал ппу Да­гъусттанная лавгун ур. Махъ ганая ХIусманлувнал аьралуннал генерал хьуну ивкIун ур. ИвкIуну ур Ливаннай. Ганал кулпатгу оьрчIащал цуппалу ливчIун бур. Амма ванил оьрчIру, ччаннайгу бацIан бувну, дуккингу бувну бур. Ласнал буттал ппу ва мунал уссу Франциянаву, Сорбоннай, дуклай бивкIун бур. Буттал буттарссу Сириянаву цалчинсса учительница бивкIун бур. Мунийн бияннин ва билаятрай дарс дихьлансса ихтияр арамтурахь дакъа къадиркIун дур. Вагу, ванил уссугу жагьилсса оьрмулуву дунияллия лавгун бур.


На личIи-личIисса билаятирттай хьура, хьунабавкьура личIи-личIисса миллатирттал вакилтуращал: жула Дагъусттаннай кунма кьянкьасса ва чумарт­сса жагьилтал чувчIав бакъар.


Буттал ппу цува Сириянал хIукуматрай лавайсса къуллугърай ивкIун ур. Ванан ххюва маз кIулну бивкIун бур. Сириянаву дуссар Дерфулл тIисса Дагъусттаннал шяравалу. Шиккусса инсантуран утти цала мазру хъамабивтун бур, амма ххуйну дакIний дур цала миллатрал дукрарду. Дерфулл шяраваллил агьлу хъинну бавкьусса бивкIун бур. Цайнма вайннал дагъусттанлувтал чайсса бивкIун бур. Дяъвилул чIумал чIявуми жагьилсса арамтал шярава лавгун бур. Шяраваллил сий-аргъгу хьхьичIра куннасса дакъар. Лас буслан икIай 1990-ку шиннардий щала щарнил агьлу шанма гьантлий Расул ХIамзатов ва Рамазан АьбдуллатIипов бучIаву шюшлай бивкIсса куц.

Муханмад увну, хъуна хьуну ур Хомсрай. Ванал нину адигейнал миллатраясса дур. Вайгу кьянкьасса агьлу бур. Ккавкказнаву, адигнал кунма, цала мазгу, аьдатругу ядурсса миллат цамур бакъасса кунма бизай ттун. Вай ччя-ччяни Эмиратирттайгу батIай. Буттахъая нанисса ласнал фамилия АхIмадханов дур.
Тай шиннардий, Шамил ух хьуну махъ, Дагъусттанная ливхъсса агьалинал, цайминнаву цивппа цаннан ца бувчIланшиврул, Дагестани, Альдагестани тIисса фамилияртту ласлай бивкIун бур.
Дагъусттанлувтал хъинну хIурматрай бивкIун бур Сириянаву, Ираннаву, Саоьдуллал Аьрабусттаннай, Египетнаву, Турциянаву.
Ттун ччива щалагу дунияллийх кIама бивщусса дагъусттанлувтал цачIун бансса ци-дунугу сакин дан. Миннаща цала буттал буттахъул ялапар хъанай бивкIсса кIанттурдайн бучIан хьуншиврул. Дагъусттанлувтурал цала дянив ташурду буллай ччива, башттанма арх къабуцаншиврул цала мархрая.

– Кулпатраву зу лакку мазрай барувкьай ихтилат ягу аьраб мазрай?
– Ттул адаминангу, ттун кунма, цаппара мазру кIулли. ИчIува я лакку мазрай, я ингилис мазрай гъалгъа тIун бикIару. Арснан оьрус маз, лакку маз ва ингилис маз кIулссар. Умуд бур аьраб мазгу лахьхьинссар тIисса. Душ ттигу чIивисса бур.

– Дагъусттаннайнгу бучIарув зу?
– БучIайссару. Ттула оьрмулуву ца август барзри на нитти-буттащал шяраву гьан къабувсса, ларгсса шиналсса пандемиялул тагьар сававну.
– Дубай ина вила оьрмулул ца ятIапну хIисав баравкьай, ягу цукунчIав кьабитан къаччисса кIануну бурив?
– Ца минутIрал лахIзалийгума жунма ци хьунссарив къакIулли. Гихунмай иш цукун багьанссарив ттунгу къакIулли. Заннал ттун личIи-личIисса, цанниха ца къалавхьхьусса билаятирттай оьрму бутлансса кьисмат нясив бувну лявкъунни.

Щукрулий бура нава лахъсса зунттаву, Лакку билаятрай бувну, оьрчIшиву кIикку ларгун тIий, жагьилшиву, студент замана МахIачкъалалив лавгун тIий. Шикку канилух дурккун тIий журналистнал даву. Элмийсса даву ва пишалул даража гьаз баву Германнаву дурну, пишалул опыт Москавлив салкьи хьуну тIий.
Рязину бура, чIирисса чIумуй бунугу, Нью-Йорклив бивкIун тIий, ниттил ва кулпатрал буржру Дубайрай бартбигьлан кьисмат хьуну тIий. Утти ттун ккаккан ччива Азия. Хъунмасса гъира бур Японнал билаят ккаккан.
Чув бивкIхьурчагу, гьарцагу билаятрал, шагьрулул цила-цила кIану бувгьунни ттул оьрмулуву, амма ттул яла ххирамур кIану ттула буттал улчар, ттула буттал къаттар.

Ихтилат бувссар Сабина Маммаевал
ХIадур бувссар Андриана Аьбдуллаевал

Читайте также: