04.04.2021

Архив по дням: 4 апреля, 2021

Цалчинсса цалчинмур кIану

Мартрал 27-28-нний МахIач­къалалив хьунни юниортурал, чIаважагьилтурал ва душварал дянивсса Киокушин каратэлул Ухссавнил Ккавкказуллал турнир,...