Магьдинал хIарачатрайн барчаллагьрай бур

Магьдинал хIарачатрайн барчаллагьрай бур

Вай гьантрай Ккурккуллал шяраву, школалул учитель Багъдан ХIажиевлул къатраву, хъунмасса бала шавай ливчIунни. Багъданнул къатри дуссар шяраваллил зума-къирагърай. Ва цува школалий унува, токрал ххаллал замыкание хьуну, гьарзат кIиллай диркIун дур.

Нуз, чIавахьултту цIакьну лавкьуну буну, гьава нанисса кIану бакъашиврийн бувну, инсантурал итталун багьансса цIарал лама къабивкIун бур, амма къатри ччучлай диркIун дур. Га махIлалий яхъа­нахъисса Магьди СалихIовлун ччучрулул кьанкь рирщуну, хъирив увккун ур. Багъданнул къатрава нанисса пуркIу хIисав хьуну, мунал га цIана леххаву руртун, чIахху-чIарахми ччаннай бацIан бувну, цIу чIаравсса къатрайн дагьан къадиртун дур. Магьди цувагу чIу къабаяйсса, гъалгъа къабайсса жагьил ур, цала дугъришиврийну, хъиншиврийну жяматран ххира хьусса.
Багъданнул къатри ччурччуну хъунмасса зарал хьунни. Амма, цIу гихуннай ппив хьун къариртун, Магьдинал хIарачатрайну хъунмасса бала байщун бан бювхъуну бур.
Ккурккуллал жямат, хаснува ХIажиевхъал кулпат, барчаллагь тIий бур Магьдинахь ва чIа тIий бур ванан, ванал ниттин ва уссур-ссуннан хъинбалартту.

Аватар

Андриана Абдуллаева

Андриана Абдуллаева

Читайте также: